Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup, dostawa i montaż mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wyposażenia do 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów

Olesno, dn. 22.10.2018 r.

Nr IX-IV.271.06.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup, dostawa i montaż mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wyposażenia do 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów”

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wyposażenia do 2 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin repatriantów w budynku komunalnym w Oleśnie przy ul. Labora 20/3 i 20/4 zwymiarowanych w przedmiarze robót (załącznik nr 2) i przedstawionych na załączniku graficznym (załącznik nr 3), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia zobligowany jest do dostarczenia mebli, sprzętu RTV i AGD oraz całości wyposażenia do przedmiotowych lokali mieszkalnych, w tym m.in. wniesienia, złożenia, ustawienia, wypoziomowania, a dla sprzętu elektrotechnicznego m.in. podłączenia, ustawienia, wypoziomowania, sprawdzenia prawidłowości działania.
 3. Wszystkie meble, sprzęt RTV i AGD oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i będzie realizował zamówienie z należytą starannością.
 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu zamówienia.
 6. Dostarczone meble muszą odpowiadać wymaganiom norm PN-EN oraz posiadać certyfikat wyrobu bezpiecznego i dobrej jakości.
 7. Czynności przekazania mebli i wyposażenia do mieszkać odbywać się będą protokolarnie. Wykonawca do faktury dołączy oryginał protokołu końcowego odbioru dostawy i montażu.
 8. Na całość przedmiotu zamówienia składają się m.in. następujące czynności które muszą zostać wykonane własnym kosztem i staraniem Wykonawcy:

- dostarczenie mebli i wyposażenia do lokali mieszkalnych przy ul. Labora 20/3 i Labora 20/4 własnym transportem, wniesienie mebli i wyposażenia do pomieszczeń, montaż mebli, ustawienie i wypoziomowanie mebli, podłączenie sprzętu RTV i AGD oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Kody CPV:

39130000-2 – Różne meble i wyposażenie

39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

32320000-2 – Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

44410000-7 – Artykuły łazienkowe i kuchenne

39221000-7 – Sprzęt kuchenny

 

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 10 grudzień 2018 r.

Data zakończenia realizacji zamówienia: 15 grudzień 2018 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 29.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100 ,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Piotr Górok – podinspektor ds. gospodarki komunalnej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 350 91 65 w godz. 730-1500

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych  –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 350 91 72 w godz. 730 – 1500.  

X. Załączniki

DOCXZałącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.docx (19,26KB)

PDFZałącznik nr 3 - rzut I piętra.pdf (867,06KB)
PDFZałącznik nr 2 - wyposażenie przedmiar.pdf (73,72KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (29,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Roman Kokot