Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno - rehabilitacyjnych trampoolina sp. z.o.o. w organizacji.pdf
 

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

 

Pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

 

 1. Kandydaci do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe, lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiadać co najmniej 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu do korespondencji, adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego,
 • koncepcję funkcjonowania Spółki uwzględniającą między innymi kierunki rozwoju Spółki,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy lub/i zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub okresach wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek potwierdzające posiadanie 5 letniego okresu zatrudnienia, świadczenia usług lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym posiadania 3 letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenie kandydata, że nie był on karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem swej ofert, oświadczenie kandydata potwierdzające uzyskanie absolutorium za ten okres,
 • oświadczenie kandydata o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki uzyskanych w toku postępowania konkursowego,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:  

 

„Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Basenów rekreacyjno-rehabilitacyjnych trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”

w terminie do dnia 15 listopada 2018 r. do godz. 1400

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie ul. Pieloka 21.

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data i godzina doręczenia ich do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie).
 2. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400, pod nr tel. 34 350 91 75
 3. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmowy kandydat zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub elektroniczną.