Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na stawkę czynszu najmu lokalu nr 7 przy ul. Rynek 20

Strona archiwalna

 

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu lokalu użytkowego nr 7 o pow. użytkowej 15,20 m2 położonego na I piętrze budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2517 o powierzchni 0,0798 ha, opisanej w księdze wieczystej nr OP1L/00008008/4. Lokal przeznaczony jest na działalność biurową. Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu wynosi 152,00 złote netto.

 

Do wylicytowanej ceny netto doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych, takich jak: centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywozu śmieci, ochrony budynku i zużycia energii elektrycznej.

 

Termin zagospodarowania lokalu wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, z prawem do użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku.

 

Lokal przeznaczony jest do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Pieloka 21.

 

Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu brutto według ceny wywoławczej w wysokości 560,88 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 05.11.2018 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba, która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

        

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509185, w godzinach pracy Urzędu. Przedmiotowe lokale można oglądać codziennie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 23 października 2018 roku

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki