Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetargi na sprzedaż działek w Oleśnie - 5.11.2018

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno:

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie oznaczona numerem geodezyjnym działki 317/2 pow. 0,0878 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00033067/9. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Olesno działka znajduje się w strefie aktywności gospodarczej Cena wywoławcza: 31 275,00 złotych netto. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

2. Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym do rozbiórki, wyłączonym z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WIB.4006-12/18 z dnia 03.07.2018 roku, położona w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 8, oznaczona numerem geodezyjnym działki 2932 o pow. 0,0345 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00008159/7. Dla nieruchomości ustalono decyzją Burmistrza Olesna nr Z.III.6730.83.2018 z dnia 20.09.2018 roku warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Cena wywoławcza: 131 275,00 złotych netto. Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

         Nabywcy pokrywają koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

         Przetargi odbędą się 11.12.2018 roku o godz. ad 1) 10:00, ad 2) 10:30 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 06.12.2018 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103, tel.: 34/350-91-85.

 

Olesno, dnia 5 listopada 2018 roku

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki