Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +

Ogłoszenie nr 648689-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. 
 

Gmina Olesna: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior + 
Numer referencyjny: Nr IX.271.95.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup dostawa i montaż zestawu składającego się z tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior + 3.2 Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. Dom Seniora - ul. Dworcowa 13. 3.3 Specyfikacja sprzętu: 3.3.1 Tablica interaktywna:  Przekątna powierzchni roboczej: minimum 80 cali  Technologia tablicy: IR (Podczerwień)  Obsługa tablicy: palec, dowolny wskaźnik  Multi-touch (10 osób)  Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna  Format obrazu 4:3  Uszkodzenie powierzchni nie wpływa na działanie tablicy  Powierzchnia porcelanowa PolyVision e3  Rozdzielczość: 32767x32767  Czas reakcji: pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms  Prędkość kursora: 120cal/s  Dokładność odczytu (precyzja): 0,05 mm  Komunikacja/zasilanie: USB  Inteligentna półka - zmiana koloru pisaka na ten, który jest używany  Pasek skrótów po obu stronach tablicy  Załączone akcesoria: Instrukcja obsługi, kabel USB (6m), oprogramowanie na CD, zestaw do mocowania na ścianie, Wskaźnik teleskopowy, 4 pisaki  Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 10  Gwarancja 3 lata na tablicę z możliwością rozszerzenia do 5 lat, dożywotnia na powierzchnię  Załączone oprogramowanie interaktywne, wybrane funkcje: o Oprogramowanie posiada ogólny wygląd podobny do oprogramowania pakietu MS Office, o Ekran podzielony na 4 główne elementy: obszar rysowania, pasek menu, zakładki narzędziowe oraz listwę ogólną. o Dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej oraz tryb interaktywny o Możliwość rysowania różnymi rodzajami pisaka, wstawianie figur, różne kolory oraz wypełnienia, wstawianie narzędzi (np. linijka lub ekierka). o intuicyjny sposób grupowania obiektów, możliwość edycji każdego narysowanego obiektu już po jego narysowaniu (edycja grubości, koloru kreski, wypełnienia, możliwość blokowania i "wyłączania" oraz tworzenia z niego hiperłącza), ustalanie warstw oraz odtwarzanie historii każdego obiektu lub całej strony, możliwości nagrania dźwięku dla każdego obiektu 3.3.2 Projektor krótkoogniskowy  Przeznaczenie projektora: biznesowy  Rozdzielczość rzeczywista: 1024 x 768 (XGA) pikseli  Ilość pikseli: 786,432 pikseli  Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld  Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 4:3  Dołączony obiektyw  Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) ± 40 (w pionie) stopni  Źródło światła: lampa rtęciowa (standardowa)  Moc lampy: 240 Wat  Żywotność lampy (tryb normalny): 3500 godz.  Żywotność lampy (tryb cichy): 5000 godz.  Jasność (tryb normalny): 3300 ANSI lumen  Kontrast (tryb normalny): 15000:1  Poziom hałasu (tryb normalny): 36 dB  Poziom hałasu (tryb cichy): 32 dB  Odległość projekcji: 0,76-2,5 metr  Wielkość obrazu: 60-200 cali  Głośniki wbudowane: 1 szt. 10 Wat  Złącza (wejścia): o 1 x HDMI o 2 x D-sub 15-pin o 1 x Composite o 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) o 3 x stereo mini jack o 1 x RJ45 o 1 x RS-232 o 1 x USB Typ A o 1 x USB Mini B-type o 1 x 12v Trigger  Złącza (wyjścia) o 1 x D-sub 15-pin o 1 x stereo mini-jack  Pobór mocy (praca/spoczynek): 310/0,5 Wat  Pilot w zestawie  Wskaźnik laserowy (w pilocie)  Zawartość opakowania o Pilot o baterie do pilota o Osłona na obiektyw o Kabel zasilający o Kabel D-Sub 15-pin o oprogramowanie na CD  Cechy dodatkowe o Technologia BrilliantColor o Współczynnik odległości: 0.62:1 o Ekran o przekątnej 80 cali z odległości 1,02m o Menu ekranowe w języku polskim o Sterowanie i zarządzanie przez sieć o Bezfiltrowy układ chłodzenia o Zabezpieczenie kodem PIN  Zabezpieczenie Kensington  Złącze zasilania USB-A do połączenia z opcjonalnym modułem WiFi Novo Connect  Żywotność lampy (DynamicEco): 7000 godzin  Gwarancja - projektor: 3 lata  Gwarancja - lampa: 1 rok (max. 1000 godzin)  Kabel HDMI 10m  Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
38652100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 7 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określone w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-23, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

PDFsiwz.pdf
DOC3.5 projekt umowy.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.  23.11.2018 r.

Nr IX.271.95.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz, 45-372 Opole, ul. Kośnego 50

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

(lata)

Suma

1.

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz

45-372 Opole, ul. Kośnego 50

57,79

40

97,79

2.

CoCon Systemy Komputerowe

Grzegorz Korzeniewski

46-300 Olesno, ul. Rynek 25

60

0

60

3.

“COM” MICHAŁ KARCZEWSKI

03-343 Warszawa, ul. Rembielińska 3/8

42,38

40

72,38

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500307184-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.

Gmina Olesna: Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 648689-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior +

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.95.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup dostawa i montaż zestawu składającego się z tablicy interaktywnej oraz projektora krótkoogniskowego w ramach projektu Senior + 3.2 Sprzęt należy dostarczyć, zainstalować w miejscu wskazanym przez zamawiającego tj. Dom Seniora - ul. Dworcowa 13. 3.3 Specyfikacja sprzętu: 3.3.1 Tablica interaktywna:  Przekątna powierzchni roboczej: minimum 80 cali  Technologia tablicy: IR (Podczerwień)  Obsługa tablicy: palec, dowolny wskaźnik  Multi-touch (10 osób)  Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna  Format obrazu 4:3  Uszkodzenie powierzchni nie wpływa na działanie tablicy  Powierzchnia porcelanowa PolyVision e3  Rozdzielczość: 32767x32767  Czas reakcji: pierwsza kropka 16ms, ciągła linia 8ms  Prędkość kursora: 120cal/s  Dokładność odczytu (precyzja): 0,05 mm  Komunikacja/zasilanie: USB  Inteligentna półka - zmiana koloru pisaka na ten, który jest używany  Pasek skrótów po obu stronach tablicy  Załączone akcesoria: Instrukcja obsługi, kabel USB (6m), oprogramowanie na CD, zestaw do mocowania na ścianie, Wskaźnik teleskopowy, 4 pisaki  Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microsoft Windows 10  Gwarancja 3 lata na tablicę z możliwością rozszerzenia do 5 lat, dożywotnia na powierzchnię  Załączone oprogramowanie interaktywne, wybrane funkcje: o Oprogramowanie posiada ogólny wygląd podobny do oprogramowania pakietu MS Office, o Ekran podzielony na 4 główne elementy: obszar rysowania, pasek menu, zakładki narzędziowe oraz listwę ogólną. o Dwa tryby pracy: tryb tablicy interaktywnej oraz tryb interaktywny o Możliwość rysowania różnymi rodzajami pisaka, wstawianie figur, różne kolory oraz wypełnienia, wstawianie narzędzi (np. linijka lub ekierka). o intuicyjny sposób grupowania obiektów, możliwość edycji każdego narysowanego obiektu już po jego narysowaniu (edycja grubości, koloru kreski, wypełnienia, możliwość blokowania i "wyłączania" oraz tworzenia z niego hiperłącza), ustalanie warstw oraz odtwarzanie historii każdego obiektu lub całej strony, możliwości nagrania dźwięku dla każdego obiektu 3.3.2 Projektor krótkoogniskowy  Przeznaczenie projektora: biznesowy  Rozdzielczość rzeczywista: 1024 x 768 (XGA) pikseli  Ilość pikseli: 786,432 pikseli  Liczba wyświetlanych kolorów: 1,07 mld  Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 4:3  Dołączony obiektyw  Korekcja zniekształceń trapezowych (Keystone) ± 40 (w pionie) stopni  Źródło światła: lampa rtęciowa (standardowa)  Moc lampy: 240 Wat  Żywotność lampy (tryb normalny): 3500 godz.  Żywotność lampy (tryb cichy): 5000 godz.  Jasność (tryb normalny): 3300 ANSI lumen  Kontrast (tryb normalny): 15000:1  Poziom hałasu (tryb normalny): 36 dB  Poziom hałasu (tryb cichy): 32 dB  Odległość projekcji: 0,76-2,5 metr  Wielkość obrazu: 60-200 cali  Głośniki wbudowane: 1 szt. 10 Wat  Złącza (wejścia): o 1 x HDMI o 2 x D-sub 15-pin o 1 x Composite o 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) o 3 x stereo mini jack o 1 x RJ45 o 1 x RS-232 o 1 x USB Typ A o 1 x USB Mini B-type o 1 x 12v Trigger  Złącza (wyjścia) o 1 x D-sub 15-pin o 1 x stereo mini-jack  Pobór mocy (praca/spoczynek): 310/0,5 Wat  Pilot w zestawie  Wskaźnik laserowy (w pilocie)  Zawartość opakowania o Pilot o baterie do pilota o Osłona na obiektyw o Kabel zasilający o Kabel D-Sub 15-pin o oprogramowanie na CD  Cechy dodatkowe o Technologia BrilliantColor o Współczynnik odległości: 0.62:1 o Ekran o przekątnej 80 cali z odległości 1,02m o Menu ekranowe w języku polskim o Sterowanie i zarządzanie przez sieć o Bezfiltrowy układ chłodzenia o Zabezpieczenie kodem PIN  Zabezpieczenie Kensington  Złącze zasilania USB-A do połączenia z opcjonalnym modułem WiFi Novo Connect  Żywotność lampy (DynamicEco): 7000 godzin  Gwarancja - projektor: 3 lata  Gwarancja - lampa: 1 rok (max. 1000 godzin)  Kabel HDMI 10m  Uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

 

Dodatkowe kody CPV: 38652100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4878.04 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz 
Email wykonawcy: atabajt@atabajt.com.pl 
Adres pocztowy: 45-372 Opole, ul. Kośnego 50 
Kod pocztowy: 45-372 
Miejscowość: Opole 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6114.33 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5890.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8338.80 
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki