Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatówOgłoszenie nr 648783-N-2018 z dnia 2018-11-15 r. 
 

Gmina Olesna: Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatów 
Numer referencyjny: Nr IX.271.92.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Demontaż wraz z fundamentem starych parkomatów i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa, montaż na fundamentach wykonanych w miejscach wskazanych przez zamawiającego i uruchomienie 8 szt. jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów do strefy płatnego parkowania w Oleśnie. 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.12 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.13 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

II.5) Główny kod CPV: 63712400-7 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
30231100-8
38730000-1
45233290-8
50000000-5
51214000-5
79941000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 28 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.4.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określona w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-11-23, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

DOCX3.5. Opis przedmiotu zamówienia.docx (33,06KB)
DOCX3.4. umowa.docx (19,79KB)
DOCX3.3. oswiadczenie dot. grupy kapitalowej.docx (22,67KB)
DOCX3.2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (21,44KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (51,00KB)
PDF3.0 specyfikacja.pdf (547,98KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

                                                                                                                                                                    Olesno, dn. 21.11.2018 r.

Nr IX.271.92.18

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania pn.: „Demontaż starych parkomatów oraz dostawa i montaż 8 nowych parkomatów”.

Treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16.11.2018 r.:

 Pytanie 1

Czy miejsca montażu parkomatów podlegają ochronie konserwatora zabytków, jeżeli tak to kto uzyskał zezwolenia dla obecnie zamontowanych urządzeń, Zamawiający czy Wykonawca (dostarczający i montujący parkomaty)?

 

Odpowiedź: Miejsca montażu parkomatów nie podlegają ochronie zabytków.

Pytanie 2

Czy parkomaty powinny być umiejscowione dokładnie w tych samych miejscach, w których znajdują się obecne? Czy w związku z tym, nie będzie konieczne dokonywanie żadnych uzgodnień, pozwoleń na montaż parkomatów (Konserwator Zabytków, pozwolenia budowlane itp.)? Jeżeli konieczne to prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dokonuje uzgodnień wszelakich.

 

Odpowiedź: Parkomaty powinny być umiejscowione w tych miejscach, w których znajdują się obecnie. Nie będą wymagane żadne uzgodnienia na montaż parkomatów. Nie będzie wymagane pozwolenie budowlane.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający potwierdza, iż parkomaty powinny posiadać klawiaturę oraz umożliwiać wpisywanie numeru rejestracyjnego, nadrukowanego następnie na bilecie? Czy Zamawiający dopuszcza klawiaturą w innym układzie niż QWERTY, z pełnym alfabetem i wygodnym układem?

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

Pytanie 4

Jaka ilość parkomatów oraz jakiego typu (producent, model) ma zostać zdemontowana przez Wykonawcę? Co należy zrobić z tymi urządzeniami – czy zdeponować u Zamawiającego, czy Wykonawca zabiera urządzenia? Prosimy o potwierdzenie iż demontowane parkomaty nie będą montowane na nowo w gruncie (w innym miejscu)?

 

Odpowiedź: Zdemontowane parkomaty w ilości 8 sztuk (Cale 102) wykonawca przenosi w miejsce wskazane przez zamawiającego. Parkomaty nie będą ponownie montowane.

 

Pytanie 5

Czy w zakresie zamówienia oprócz parkomatów, Zamawiający wymaga świadczenia jakichkolwiek usług? Czy Zamawiający samodzielnie będzie dokonywał kontroli wnoszonych opłat, poboru gotówki z parkomatów, egzekucji opłat dodatkowych?

 

Odpowiedź: Zamawiający  samodzielnie będzie  dokonywał czynności określonych w pytaniu.

 

 

Pytanie 6

Czy pobraniem gotówki z parkomatów oraz procedurą związaną z liczeniem i wpłatą gotówki będzie zajmował się Zamawiający? Czy należy i jeśli tak to ile kaset wymiennych należy dostarczyć Zamawiającemu?

 

Odpowiedź: Zamawiający  będzie zajmował się pobieraniem gotówki z parkomatów, procedurą związaną z liczeniem  i wypłatą gotówki. Każdy parkomat powinien mieć kasetę na bilon. Dodatkowo wymagane są 2 sztuki wymiennych kaset na bilon.

 

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania Zamówienia do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Pytanie argumentujemy tym, iż Zamawiający wymaga fabrycznie nowych urządzeń według opisanej indywidualnej specyfikacji, dodatkowo termin wypada w okresie świąteczno-noworocznym i zawsze stwarza to pewne utrudnienia w sprawnej realizacji.

 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza  przedłużenia terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza parkomaty w kolorystyce podobnej do RAL 7016 / RAL 7024, w kolorystyce szarej?

 

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza parkomatów w kolorystyce innej niż  w  SIWZ.

 

Pytanie 9

W specyfikacji użyto określenia „dopłata do ważnego biletu”. Na czym ma ona dokładnie polegać? Czy Zamawiający potwierdza, że chodzi o wykupienie kolejnego biletu parkingowego przed końcem ważności poprzedniego?

 

Odpowiedź: Chodzi o przedłużenie jeszcze ważnego biletu po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego i dokonania opłaty.

Pytanie 10

W opisie przedmiotu zamówienia wprowadzono wymóg wpisywania nr rej. pojazdu. Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza wybudzenie parkomatu specjalnie do tego dedykowanym przyciskiem funkcyjnym, po którym nastąpi wpisywanie numeru rejestracyjnego? Ułatwi to obsługę urządzenia przez korzystających z SPP. W sytuacji przyłożenia monety Klient i tak nie będzie mógł jej wrzucić, gdyż będzie wpisywał wcześniej numer rejestracyjny. W opisanej przez nas procedurze można wtedy wybrać rodzaj płatności – gotówka, karta.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza wdrożenie dwóch osobnych, ale w pełni zintegrowanych (przesył danych) ze sobą programów służących do obsługi SPP (nadzór parkomatów i wystawianie abonamentów oraz windykacja należności)?

 

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza wdrożenie dwóch osobnych ale w pełni zintegrowanych ze sobą programów służących do obsługi SPP.

 

 

Pytanie 12

Czy Zamawiający potwierdza, że przenośne urządzenia kontrolne i drukarki mobilne powinny stanowić jedno urządzenie – terminal mobilny?

 

Odpowiedź: Zamawiający  potwierdza, że wykonawca wyposaży kontrolerów  w przenośne urządzenia kontrolne oraz drukarki  kontrolerskie.

 

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast tzw. żetonów testowych, kart dostępu, która w momencie nadania uprawnień serwisowych umożliwia wykonania testu wszystkich podzespołów, w tym poprawności przeprowadzenie transakcji gotówkowej.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuszcza terminale mobilne (w jednym urządzeniu aparat, system do kontroli, drukarka) do kontroli wnoszonych opłat o poniższej specyfikacji:

 spełniający normę min. IP54

 ekran dotykowy 3,5’

 system Windows Mobile wersji min. 6.0

 zintegrowany aparat fotograficzny min. 3 Mpix. z lampą błyskową

 pamięć wewnętrzna min. 512mb, rozszerzalna kartą Micro SD

 min. 256mb pamięci ram

 

Urządzanie o powyższej specyfikacji stosowane sa w Strefach Płatnego Parkowania i w pełni spełniają swoją funkcje. Przedstawione wymagania przez Zamawiającego skierowane są do konkretnych producentów, z mocno zawyżonymi parametrami, które w naszej opinii nie są konieczne. Urządzenia o przedstawionych przez Zamawiającego parametrach sporo podwyższają cenę całości zamówienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuszcza aby informacje o zawiadomieniach przesyłane zostały zdalnie w zakresie podstawowych informacji takich jak: numer zawiadomienia, numer rejestracyjny, ulica, strefa, data i godzina, a dokumentacja zdjęciowa (w odpowiedniej jakości obciążająca serwer) przesyłana w momencie podłączenia urządzeń do stacji w Centrum Obsługi SPP?

Odpowiedź: . Zamawiający wymaga aby również dokumentacja zdjęciowa była przesyłana zdalnie.

 

Treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19.11.2018 r.:

Wykonawca nr 1:

Pytanie 1

Dotyczy SIWZ Zamawiającego.

Czy Zamawiający dokona zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, miejsca lokalizacji parkomatów w odpowiednich instytucjach?

Odpowiedź: Parkomaty będą posadowione w tych samych miejscach, w których są obecnie, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia budowlanego.

 

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ Zamawiającego.

Prosimy o informacje czy stare parkomaty mają zostać jedynie zdemontowane i zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego czy mają zostać zdemontowane wraz fundamentami i zainstalowane oraz uruchomione przez Wykonawcę w innych lokalizacjach?

 

Odpowiedź: Zdemontowane parko maty mają być jedynie zdemontowane i zdeponowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Nie będą ponownie montowane i uruchamiane.

 

Pytanie 3

Dotyczy SIWZ Zamawiającego.

Prosimy o informacje czy nowe parkomaty mają zostać zainstalowane w miejscach starych zdemontowanych parkomatów?

 

Odpowiedź: Nowe parko maty mają zostać zainstalowane w miejscach starych zdemontowanych parkomatów – zmiany wprowadzone w OPZ.

 

Pytanie 4

Dotyczy SIWZ Zamawiającego.

Opłaty związane z obsługą płatności kartami bankowymi w parkomatach składają się z 2 części, pierwsza część są to opłaty wynikając z podpisania umowy z operatorem płatności kartami, druga to opłaty wynikające z utrzymania terminali płatniczych. Czy Zamawiający będzie ponosił wszystkie opłaty czy opłata za utrzymanie terminali płatniczych będzie po stronie Wykonawcy i powinna zostać uwzględniona w łącznej cenie za wykonanie zamówienia? Jeśli opłata za utrzymanie terminali płatniczych będzie po stronie Wykonawcy to na jaki okres czasu?

Odpowiedź: Wykonawca będzie ponosił wszystkie opłaty dotyczące utrzymania terminali przez okres gwarancji. Natomiast prowizje związane z opłatami kartami bankowymi w parkomatach będzie ponosić Zamawiający.

Pytanie 5

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga:

„ Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm), wykonana ze stali nierdzewnej o grubości min. 2 mm, pomalowana farbą w kolorze palety RAL 7016 lub 7024 odporną na działanie czynników atmosferycznych,…”

Pytanie

Czy zamawiający dopuści równoważny, inny niż stal nierdzewna, rodzaj materiału obudowy np. panele z aluminium, zabezpieczone powłoką lakierniczą, o grubości min. 4mm, odporne na wandalizm oraz na działanie warunków atmosferycznych i korozję z powłoką lakierniczą, która umożliwia usuwanie „graffiti” bez jej uszkodzenia.

Ograniczenie dotyczące konstrukcji obudowy parkomatów, do wykonania której ma być użyta stal nierdzewna grubości 2mm eliminuje część producentów parkomatów i ogranicza konkurencję.

W przypadku oferowanych przez nas parkomatów ich obudowy są wykonane z profili z aluminium o grubości 4mm, dodatkowo malowane proszkowo. Rozwiązanie to, sprawdzone w ponad 60 tys. parkomatów, zainstalowanych w różnych strefach klimatycznych na całym świecie, zapewnia pełną odporność obudowy na rdzę.

Wielu producentów stosuje do wykonania obudowy parkomatu inny materiał niż stal nierdzewna i są w stanie zagwarantować odporność obudowy na korozję. Z tego powodu proponowałbym rozważyć zapis dotyczący gwarancji na korozję obudowy zamiast ograniczać do jednego materiału konstrukcję obudowy.

Poniżej przykład, że nawet stal nierdzewna wbrew swojej nazwie nie jest w pełni odporna na korozję.

Również pod względem wytrzymałości mechanicznej i odporności na włamania obudowa z paneli aluminiowych o grubości 4mm jest co najmniej równoważnym rozwiązaniem z obudową ze stali nierdzewnej.

Niewątpliwą zaletą obudowy wykonanej z paneli (a nie spawanej w całości) jest możliwość wymiany w przypadku lekkich uszkodzeń mechanicznych pojedynczego panelu, zamiast całej obudowy. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku mocnych uszkodzeń, wynikłych np. podczas kolizji pojazdu z parkomatem, nie przeprowadza się napraw blacharskich obudowy (klepanie, malowanie czy szpachlowanie), tylko wymienia ją z prostych względów ekonomicznych na nową. Przy ocenie wytrzymałości obudowy w szczególności należy uwzględnić kształt profili zewnętrznych, odpowiednio trwały system połączeń poszczególnych elementów oraz rozmieszczenie i konstrukcję wzmocnień, która zapewnia sztywność i stabilność urządzeń a nie tylko materiał, z którego jest wykonana obudowa.  Należy również zwrócić uwagę na to, że żadna obudowa zewnętrzna parkomatu nie zapewnia pełnej odporności na próby włamania, a tylko może je ograniczyć. Pieniądze zgromadzone w parkomatach chroni odpowiednio zamontowany i do tego przystosowany sejf. Zarówno stal nierdzewna o grubości 2 mm ani inne materiały stosowane w obudowach nie są w pełni odporne na użycie łomu, przecinaka, młota, prób rozwiercania itp. a możliwość włamań do wnętrza obudowy ogranicza się w inny sposób np. przez odpowiednią konstrukcję drzwi technicznych czy kasowych, które szczelnie dolegają do innych części obudowy, ograniczając tym samym włożenie łomu czy innego narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 6

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

W chwili obecnej zdecydowana większość światowych producentów parkomatów stosuje w swoich urządzeniach piktogramy w celu oznaczenia odpowiednich przycisków. Robienie opisów dodatkowo w 3 językach do każdego przycisku wpływa na załamanie estetyki urządzenia. Ponadto wg. naszej wiedzy jedynie polscy producenci parkomatów stosują rozwiązanie polegające na fabrycznym drukowaniu opisów przycisków (nie za pomocą naklejek) co zdecydowanie ograniczy liczbę oferentów i co za tym idzie konkurencyjność ofert. Czy Zamawiający zmieni zapis i dopuści oznaczenie przycisków urządzeń za pomocą piktogramów lub umożliwi zastosowanie odpornych na uszkodzenia naklejek z opisami przycisków?

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 7

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga aby: „w przypadku awarii (o ile rodzaj awarii na to pozwala) parkometr powinien w stanie aktywnym wyświetlać lokalizację najbliższego sprawnego parkometru”

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby informacja „o najbliższym sprawnym parkometrze” znajdowała się na łatwo wymiennej instrukcji lub w postaci mapki umieszczonej na urządzeniu? Jest to rozwiązanie bardziej praktyczne w szczególnie w przypadku kiedy dojdzie do uszkodzenia wyświetlacza w urządzeniu.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

 

Pytanie 8

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 5 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga umożliwienia płatności w parkomatach za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych w systemach PayPass/PayWave. Pomimo, iż w chwili obecnej ta forma płatności jest szeroko propagowana to znaczna większość użytkowników kart płatniczych korzysta ze standardowego systemu płacenia kartami poprzez włożenie karty do czytnika. Czy Zamawiający zmieni wymóg dotyczący opłat kartami płatniczymi w parkomatach na możliwość wnoszenia opłat w parkomatach za pomocą funkcjonujących na rynku polskimkart bankowych/płatniczych niewymagających zatwierdzenia transakcji kodem PIN w szczególności kart chipowych oraz zbliżeniowych w systemie PayPass/PayWave? Takie rozwiązanie umożliwi opłacenie parkowania większej liczbie użytkowników parkingów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 3 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zamawiający wymaga aby w warunkach słabej widoczności każdy znak klawiatury alfanumerycznej QWERTY był podświetlany. Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w postaci dodatkowego oświetlenia wbudowanego w daszek parkomatu oświetlającego panel urządzenia w tym wszystkie przyciski klawiatury? Dzięki takiemu rozwiązaniu zostanie zapewnione wygodne korzystanie z klawiatury w warunkach słabej widoczności. Wymóg dotyczący podświetlania indywidualnie każdego znaku klawiatury promuje jednego z lokalnych producentów parkomatów i zdecydowanie ograniczy konkurencyjność ofert.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w specyfikacji pkt II pdp.26.

 

Pytanie 10

Dotyczy SIWZ i Załącznika nr 3 tj. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający dopuści kolor obudowy z palety RAL 9006?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w specyfikacji  kolor obudowy z palety  RAL 7016 lub 7024

Wykonawca nr 2:

Pytanie 1.

W I. 7. Opisano: oprogramowanie do ewidencji oraz windykacji należności, licencja bezterminowa. Czy dopuszczacie Państwo ofertę na oprogramowanie do ewidencji i windykacji należności z określonym terminem usługi? Pytanie uzasadniamy troską o zapewnienie stałych i regularnych aktualizacji oprogramowania wraz z bieżącym rozszerzaniem funkcjonalności produktu w ramach gwarancji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Zakup oprogramowania z licencją terminową może wykluczyć nieodpłatną opiekę serwisową i techniczną. Obecnie wiodące na rynku systemy pracują w "chmurze", bez potrzeby instalacji dodatkowych programów na wybranych komputerach.

 

Odpowiedź: Oprogramowanie do ewidencji i windykacji należności, Licencja przez okres gwarancji producenta minimum  48 miesięcy. Zmiany wprowadzone w OPZ.

 

Pytanie 2.

IV. 3. Opisano: Wykonawca wyposaży kontrolerów w przenośne urządzenia kontrolne o następujących parametrach:

c) ekran dotykowy minimum min 5’ Czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie Terminala z ekranem o przekątnej min.4,5’ lub 4,7’? Różnice w użytkowaniu sprzętu dla w/w wymiarów są niemal niezauważalne, przy czym znacznie zwiększają możliwości na dostarczenie sprawdzonego i rekomendowanego sprzętu

Odpowiedź: Ekran dotykowy  o przekątnej min.  4,5I . Zmiany wprowadzone w OPZ.

 

Treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.11.2018 r.:

Pytanie nr 1

Dot. pkt „l) nielimitowana ilość stanowisk administracyjnych.”

Co zamawiający rozumie przez nielimitowaną ilość stanowisk administracyjnych? Czy zamawiający dopuszcza udzielenie licencji bezterminowej na jedno stanowisko na nielimitowaną ilośc kont.

 

Odpowiedź: Zamawiajacy zmienia zapis dotyczący  pkt IV pdp l OPZ  z  „nielimitowana ilość stanowisk administracyjnych”  na  „5 stanowisk administracyjnych”. Zamawiający dopuszcza licencję przez okres gwarancji producenta minimum 48 miesięcy.

 

Pytanie nr 2

Dot. pkt „p)system automatycznego rejestrowania odwołani wraz z formularzem kontaktowym dla odwołujących się kierowców pod wskazanym adresem. Każda reklamacja wraz z załącznikiem musi być przypisywana do wskazanej sprawy.”

Czy zamawiający dopuszcza rezygnację z funkcjonalności która może spowodować znaczne zwiększenie kosztów wdrożenia Systemy windykacyjnego.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy  zawarte w specyfikacji.

Pytanie nr 3

Dot. pkt „s) generowanie i obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych przydzielonych do każdej z wpłat oraz zaczytywanie odnotowanych na rachunku wpłat do systemu jak i przez administratora”

Czy zamawiający zapewni generator numerów bądź pulę numerów rachunków bankowych możliwych do wykorzystania.

 

Odpowiedź: Wykonawca zapewni generator numerów bądź pulę numerów rachunków bankowych  możliwych do wykorzystania.

 

Pytanie nr 4

Dot. pkt „e) skanowanie i poprawny odczyt tablicy rejestracyjnych w mnie niż 0.5 sekundy z odległości > 2,5m”

Czy zamawiający dopuszcza moduł skanowania zapewniający poprawny odczyt z odległości > 1 m, zapewnienie możliwości odczytu tablic rejestracyjnych z odległości > 2,5m wymaga zastosowania urządzeń wyposażonych w zaawansowaną kamerę która podnosi znacznie koszt wdrożenia urządzeń.

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte  w specyfikacji.

 

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu czujnika otwarcia drzwi górnych (technicznych) tak jak ma to miejsce w przypadku drzwi dolnych (dostęp do skarbca) zamiast czujnika otwarcia zamka tychże drzwi?

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte  w specyfikacji.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostawy parkomatów wydłużyć do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Wykonanie zamówienia w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę zbliżający się okres świąteczny jest nierealne.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża  zgody na przedłużenie  terminu dostawy parkomatów do 8 tygodni.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Nr IX.271.92.2018                                                                                                           Olesno, dn. 21.11.2018 r.

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr IX.271.92.2018 pt.: „Demontaż starych parkomatów oraz dostawa i montaż 8 nowych parkomatów” 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1986) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów SIWZ.

 

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia:

JEST:

 1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest demontaż wraz z fundamentem starych parkomatów i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa, montaż na fundamentach wykonanych w miejscach wskazanych przez zamawiającego i uruchomienie 8 szt. jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów do strefy płatnego parkowania w Oleśnie, w tym:

 1. 8 sztuk parkomatów, wraz z ich montażem na fundamentach wykonanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
 2. 2 sztuk przenośnych terminali kontrolerskich,
 3. 2 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na bilon (skarbców),
 4. dostęp do internetowego systemu nadzorowania i zarządzania SPP,
 5. uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń,
 6. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, serwisu i konserwacji parkomatów,
 7. oprogramowanie do ewidencji oraz windykacji należności, licencja bezterminowa.

 

WINNO BYĆ:

 1. Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest demontaż  8 sztuk starych  parkomatów   i przeniesienie ich w miejsce wskazane  przez  Zamawiającego w  Gminie Olesno. Dostawa, montaż  na istniejących fundamentach  za pomocą adapterów  i uruchomienie 8 szt. jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów do strefy płatnego parkowania w  Oleśnie, w tym:

 1. 8 sztuk parkomatów, wraz z ich montażem na istniejących fundamentach  za pomocą adapterów,
 2. 2 sztuk przenośnych terminali kontrolerskich,
 3. 2 sztuk dodatkowych wymiennych kaset na bilon (skarbców),
 4. dostęp do internetowego systemu nadzorowania i zarządzania SPP,
 5. uruchomienie i wykonanie próby eksploatacyjnej wszystkich dostarczonych urządzeń,
 6. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, serwisu i konserwacji parkomatów,
 7. oprogramowanie do ewidencji oraz windykacji należności, licencja przez okres gwarancji producenta minimum 48 miesięcy.

 

Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia:

JEST:

IV. System windykacyjny

Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczących zarejestrowanych wykroczeń. Ewidencja ma być prowadzona w postaci komputerowych baz danych obsługiwanych z poziomu wyspecjalizowanego oprogramowania do wspomagania egzekucji opłat.

     1. Oprogramowanie to musi spełniać następujące wymagania:

          (…)

          l) nielimitowana ilość stanowisk administracyjnych,

          (…)

 

      3. Wykonawca wyposaży kontrolerów w przenośne urządzenia kontrolne o następujących parametrach:

a) ergonomiczny kształt obudowy i niska waga umożliwiające długotrwałe trzymanie w jednej dłoni,

b) spełniający normę min. IP 8,

c) ekran dotykowy minimum min 5’,

d) procesor min 1 GHz,

e) min. 2 GB RAM,

f) system Android wersji min. 6.0,

g) zintegrowany aparat fotograficzny min. 8 Mpix. z lampą błyskową,

h) pamięć wewnętrzna min. 8 GB rozszerzalna kartą Micro SD,

i) łączność komórkowa: GSM, UMTS, HSDPA,

j) moduł GPS,

k) moduł Bluetooth.

 

WINNO BYĆ:

IV.System windykacyjny

Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczących zarejestrowanych wykroczeń. Ewidencja ma być prowadzona w postaci komputerowych baz danych obsługiwanych z poziomu wyspecjalizowanego oprogramowania do wspomagania egzekucji opłat.

        1. Oprogramowanie to musi spełniać następujące wymagania:

             (…)

             l) 5 stanowisk administracyjnych,

             (…)

 

 1. Wykonawca wyposaży kontrolerów w przenośne urządzenia kontrolne o następujących parametrach:

a)    ergonomiczny kształt obudowy i niska waga umożliwiające długotrwałe trzymanie w jednej dłoni,

b)    spełniający normę min. IP 8,

c)     ekran dotykowy minimum min 4,5’,

d)    procesor min 1 GHz,

e)     min. 2 GB RAM,

f)     system Android wersji min. 6.0,

g)     zintegrowany aparat fotograficzny min. 8 Mpix. z lampą błyskową,

h)    pamięć wewnętrzna min. 8 GB rozszerzalna kartą Micro SD,

i)      łączność komórkowa: GSM, UMTS, HSDPA,

j)     moduł GPS,

k)    moduł Bluetooth,

 

Zmiana treści SIWZ:

JEST:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 23.11.2018 r., godz.  09:30

 

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 23.11.2018 r.

 

WINNO BYĆ:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1.   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do dnia 26.11.2018 r., godz.  09:30

 

 1.   Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 26.11.2018 r.

 

Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5) z naniesionymi zmianami zostaje załączony pod niniejszą modyfikację.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

DOCX3.5. Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacji z dn. 21.11.2018.docx (30,49KB)
 

Ogłoszenie nr 500278756-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 648783-N-2018 
Data: 2018/11/15 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-23, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-26, godzina: 09:30, 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Olesno, dnia 26.11.2018 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1986)  Zamawiający informuje, że w dniu 26.11.2018 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:  

,,Demontaż starych parkomatów oraz dostawa i montaż 8 nowych parkomatów”

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   220.000,00 złotych (brutto)

Złożono 1 ofertę (nazwa wykonawcy , cena i proponowany okres gwarancji)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Proponowany okres gwarancji

1.

MBS Computergraphik sp. z o.o.

 

ul. Grodziska 15

 

05-870 Błonie

282 776,02 zł

4 lata

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Olesno, dn. 26.11.2018 r.

Nr IX.271.92.18

                       

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Demontaż starych parkomatów oraz dostawa i montaż 8 nowych parkomatów

 

Uzasadnienie prawne

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W  przedmiotowym  postępowaniu  cena oferty najkorzystniejszej przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 500283109-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Gmina Olesna: Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 648783-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500278756-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Demontaż starych parkomatów i montaż 8 nowych parkomatów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

Nr IX.271.92.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Demontaż wraz z fundamentem starych parkomatów i przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dostawa, montaż na fundamentach wykonanych w miejscach wskazanych przez zamawiającego i uruchomienie 8 szt. jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów do strefy płatnego parkowania w Oleśnie. 3.2 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.9 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.10 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.11 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.12 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.13 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotników budowlanych, operatorów maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 63712400-7

 

Dodatkowe kody CPV: 30231100-8, 38730000-1, 45233290-8, 50000000-5, 51214000-5, 79941000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 złotych. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki