Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup e-podręczników dla 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Olesno w ramach projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” w ramach RPO WO na lata 2014-2020

Nr IX.IX.26.2018                                                                                                                                        Olesno, dn. 19.11.2018 r.

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 6a

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), w formie zapytania ofertowego pn.:

 

Zakup e-podręczników dla 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Olesno w ramach projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” w ramach RPO WO na lata 2014-2020

                                                       

  1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

  1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa e-podręczników dla 3 szkół podstawowych na terenie Gminy Olesno w ramach projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 Wsparcie kształcenia ogólnego.

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2.

2.3. Dostawa odbędzie się na koszt Wykonawcy.

2.4. E-podręczniki muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

               Kody CPV: 31711000-3 Artykuły elektroniczne

                         80420000-4 Usługi e-learning

                                     

III. Składanie ofert:

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 27.11.2018 r. do godz. 10.00, lub dostarczyć w formie pisemnej , w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: zakup e-book’ów w ramach projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”.

 

  1. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
  2. Termin realizacji zamówienia:  do 31 grudnia 2018 r.
  3. Miejsce realizacji: Dostawa do trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Olesno.
  4. Kryteria wyboru ofert: 100% - cena

VIII. Opis sposobu obliczania ceny:

5.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 

  1. Rozstrzygnięcie postępowania: Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o fakturę.

Należność za fakturę, Zamawiający zobowiązuje się uregulować w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.

 

  1.  Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część zapytania ofertowego są:

 

DOCXZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia -.docx (81,92KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (91,50KB)

PDFzapytanie ofertowe.pdf (447,99KB)
 

Kierownik Wydziału Spraw

Europejskich i Promocji Gminy

 

Małgorzata Pach

 

 

Nr IX.IX.26.2018                                                                                                                  Olesno, dn. 28 listopada 2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr IX.IX.271.26.2018 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 19.11.2018 r.. dotyczące „Zakupu e-podręczników dla 3 szkół podstawowych na ternie Gminy Olesno w ramach projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

UZASADNIENIE

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

                                                                                            Burmistrz Olesna

                                                                                         Sylwester Lewicki