Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie


DOCXUchwała Nr I-1-18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.docx (12,69KB)
DOCXUchwała Nr I-2-18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Oleśnie.docx (12,81KB)
PDFUchwała Nr II-3-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (228,42KB)
PDFUchwała Nr II-4-18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,93MB)
PDFUchwała Nr II-5-18 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (109,44KB)
PDFUchwała Nr II-6-18 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (104,18KB)
PDFUchwała Nr II-7-18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.pdf (103,14KB)
PDFUchwała Nr II-8-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi....pdf (223,96KB)
PDFUchwała Nr II-9-18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (99,88KB)
PDFUchwała Nr II-10-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę i najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (103,21KB)
PDFUchwała Nr II-11-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (281,68KB)
PDFUchwała Nr II-12-18 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (334,03KB)
PDFUchwała Nr II-13-18 w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (279,94KB)
PDFUchwała Nr II-14-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu...pdf (190,49KB)
PDFUchwała Nr II-15-18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze...pdf (114,33KB)
PDFUchwała Nr II-16-18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...pdf (108,51KB)
PDFUchwała Nr II-17-18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywniościowych...pdf (108,87KB)
PDFUchwała Nr III-18-18 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 roku.pdf (791,45KB)
PDFUchwała Nr III-19-18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (8,33MB)
PDFUchwała Nr III-20-18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok.pdf (299,60KB)
PDFUchwała Nr III-21-18 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,80MB)
PDFUchwała Nr III-22-18 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (99,34KB)
PDFUchwała Nr III-23-18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (99,56KB)
PDFUchwała Nr III-24-18 w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-457-18 z dnia 6 listopada 2018 roku.pdf (127,52KB)
PDFUchwała Nr III-25-18 w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno na lata 2017-2032.pdf (1,86MB)
PDFUchwała Nr III-26-18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych...pdf (204,02KB)
PDFUchwała Nr III-27-18 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu.pdf (188,57KB)
PDFUchwała Nr III-28-18 w sprawie określenia form,trybu i wysokości przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin zaproszonych do osiedlenia się...pdf (108,15KB)
PDFUchwała Nr IV-29-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (1,06MB)
PDFUchwała Nr IV-30-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,86MB)
PDFUchwała Nr IV-31-19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno.pdf (4,43MB)
PDFUchwała Nr IV-32-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,74KB)
PDFUchwała Nr IV-33-19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (102,37KB)
PDFUchwała Nr IV-34-19 w sprawie zamiaru zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf (101,11KB)
PDFUchwała Nr IV-35-19 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych niektórych szkół niektórych szkół podstawowych.pdf (106,77KB)
PDFUchwała Nr IV-36-19 w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokaliz..pdf (105,42KB)
PDFUchwała Nr IV-37-19 w spr. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pn. Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno 2019-2035.pdf (105,66KB)
PDFUchwała Nr IV-38-19 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.pdf (104,16KB)
PDFUchwała Nr V-39-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,96MB)
PDFUchwała Nr VI-40-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (744,18KB)
PDFUchwała Nr VI-41 -19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (2,11MB)
PDFUchwała Nr VI-42-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (101,28KB)
PDFUchwała Nr VI-43-19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (100,03KB)
PDFUchwała Nr VI-44-19 w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.pdf (102,54KB)
PDFUchwała Nr VI-45-19 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf (111,55KB)
PDFUchwałą Nr VI-46-19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.pdf (108,04KB)
PDFUchwała Nr VII-47-2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 r..pdf (369,55KB)
PDFUchwała Nr VII-48-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (1,47MB)
PDFUchwała Nr VII-49-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2019.pdf (242,06KB)
PDFUchwała Nr VII-50-2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.pdf (102,09KB)
PDFUchwała Nr VII-51-2019 w sprawie przekształcenia ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie poprzez dodanie drugiej lokalizacji....pdf (102,94KB)
PDFUchwała Nr VII-52-2019 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych prowadzonych prez Gminę Olesno.pdf (953,20KB)
PDFUchwała Nr VII-53-2019 w sprawie zmiany siedziby Publicznego Przedszkola w Wachowie.pdf (99,50KB)
PDFUchwała Nr VII-54-2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekow na terenie Gminy Olesno.pdf (234,99KB)
PDFUchwała Nr VIII-55-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (466,16KB)
PDFUchwała Nr VIII-56-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (7,27MB)
PDFUchwała Nr VIII-57-19 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.pdf (103,59KB)
PDFUchwała Nr VIII-58-19 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno.pdf (2,92MB)
PDFUchwała Nr VIII-59-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (101,58KB)
PDFUchwała Nr VIII-60-19 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna,dot. wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa.pdf (103,69KB)
PDFUchwała Nr VIII-61-19 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze.pdf (466,27KB)
PDFUchwała Nr VIII-62-19 w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno.pdf (323,27KB)
PDFUchwała Nr VIII-63-19 zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno.pdf (664,94KB)
PDFUchwała Nr VIII-64-19 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.pdf (824,19KB)
PDFUchwała Nr VIII-65-19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom...pdf (117,45KB)
PDFUchwała Nr X-66-19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf (98,79KB)
PDFUchwała Nr X-67-19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.pdf (102,20KB)
PDFUchwała Nr X-68-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019r.pdf (465,71KB)
PDFUchwała Nr X-69-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (634,05KB)
PDFUchwała Nr X-70-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (105,16KB)
PDFUchwała Nr X-71-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (102,36KB)
PDFUchwała Nr X-72-19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (218,49KB)
PDFUchwała Nr X-73-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (533,26KB)
PDFUchwała Nr X-74-19 zmieniająca Uchwałę nr VIII-65-19 z dnia 23 kwietnia 2019r.pdf (105,98KB)
PDFUchwała Nr X-75-19 w sprawie aktualizacji Uchwały nr XXIV-176-16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gm..pdf (104,14KB)
PDFUchwała Nr X-76-19 w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.pdf (107,26KB)
PDFUchwała Nr XI-77-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (394,53KB)
PDFUchwała Nr XI-78-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (635,89KB)
PDFUchwała Nr XI-79-19 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Cieszy nas piłka.pdf (39,30KB)
PDFUchwała Nr XI-80-19 w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Tradycje, kultura, edukacja -rozwijamy przyjaźń polsko....pdf (42,43KB)
PDFUchwałą Nr XI-81-19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (101,66KB)
PDFUchwała Nr XI-82-19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf (2,17MB)
PDFUchwała Nr XI-83-19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (104,92KB)
PDFUchwała Nr XI-84-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (108,50KB)
PDFUchwała Nr XI-85-19 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (510,40KB)
PDFUchwała Nr XI-86-19 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.pdf (2,79MB)
PDFUchwała Nr XII-87-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (812,83KB)
PDFUchwała nr XII-88-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (635,76KB)
PDFUchwała Nr XII-89-19 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym.pdf (100,44KB)
PDFUchwała Nr XII-90-19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Dobre przedszkole - lepsza przyszłość.pdf (105,62KB)
PDFUchwała Nr XII-91-19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych.pdf (399,75KB)
PDFUchwała Nr XII-92-19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.pdf (2,12MB)
PDFUchwała Nr XII-93-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf (198,14KB)
PDFUchwała Nr XIII-94-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (414,29KB)
PDFUchwała Nr XIII-95-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,99MB)
PDFUchwała Nr XIII-96-19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno...pdf (3,02MB)
PDFUchwała Nr XIII-97-19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego POlicji informacji o kandydatach na ławników.pdf (105,71KB)
PDFUchwała Nr XIII-98-19 w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie.pdf (224,68KB)
PDFUchwała Nr XIII-99-19 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII-92-19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno..pdf (101,16KB)
PDFUchwała Nr XIII-100-19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchmości na terenie Gminy Olesno.pdf (102,09KB)
PDFUchwała Nr XIII-101-19 w sprawie wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,96KB)
PDFUchwała Nr XIII-102-19 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków..pdf (223,81KB)
PDFUchwała Nr XIII-103-19 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę.pdf (240,37KB)
PDFUchwała Nr XIII-104-19 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf (186,17KB)
PDFUchwała Nr XIV-105-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (372,51KB)
PDFUchwała Nr XIV-106-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (951,93KB)
PDFUchwała Nr XV-107-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (607,96KB)
PDFUchwała Nr XV-108-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (8,70MB)
PDFUchwała Nr XV-109-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (1,51MB)
PDFUchwała Nr XV-110-19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.pdf (101,94KB)
PDFUchwała Nr XV-111-19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (224,40KB)
PDFUchwała Nr XV-112-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (100,42KB)
PDFUchwała Nr XV-113-19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV-367-06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.pdf (103,76KB)
PDFUchwała Nr XV-114-19 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno.pdf (104,53KB)
PDFUchwała Nr XV-115-19 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (303,63KB)
PDFUchwała Nr XV-116-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII.82.11 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie.pdf (122,72KB)
PDFUchwała Nr XV-117-19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu.pdf (102,91KB)
PDFUchwała Nr XVI.118.19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku.pdf (106,78KB)
PDFUchwała Nr XVI.119.19 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2020 roku.pdf (108,52KB)
PDFUchwała Nr XVI.120.19 w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn. Wymiana źródeł ciepła na bardziej.....pdf (1,47MB)
PDFUchwała Nr XVI.121.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (364,78KB)
PDFUchwała Nr XVI.122.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (382,54KB)
PDFUchwała Nr XVI.123.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (229,89KB)
PDFUchwała Nr XVI.124.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (236,82KB)
PDFUchwała Nr XVI.125.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (365,15KB)
PDFUchwała Nr XVI.126.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (284,91KB)
PDFUchwała Nr XVI.127.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (269,44KB)
PDFUchwała Nr XVI.128.19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (102,02KB)
PDFUchwała Nr XVI.129.19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (102,22KB)
PDFUchwała Nr XVI.130.19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (100,22KB)
PDFUchwała Nr XVI.131.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (103,52KB)
PDFUchwała Nr XVI.132.19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf (101,78KB)
PDFUchwała Nr XVII-133-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (294,74KB)
PDFUchwała Nr XVII-134-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,80MB)
PDFUchwała Nr XVIII.135.19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (387,98KB)
PDFUchwała Nr XVIII-136-19 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,99MB)
PDFUchwała Nr XVIII-137-19 w sprawie zmiany uchwały Nr XV-109-19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania...pdf (819,77KB)
PDFUchwała Nr XVIII.138.19 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok stanowiący część strategii.pdf (112,78KB)
PDFUchwała Nr XVIII.139.19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (103,06KB)
PDFUchwała Nr XVIII.140.19 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (102,33KB)
PDFUchwała Nr XVIII.141.19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesno.pdf (100,31KB)
PDFUchwała Nr XVIII-142-19 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (22,56MB)
PDFUchwała Nr XVIII.143.19 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi.pdf (222,50KB)
PDFUchwała Nr XVIII-144-19 w sprawie zmiany uchwały Nr II.15.18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczególowych warunków....pdf (105,70KB)
PDFUchwała Nr XVIII.145.19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.46.19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad...pdf (107,60KB)
PDFUchwała Nr XIX-146-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (299,80KB)
PDFUchwała Nr XIX-147-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (7,04MB)
PDFUchwała Nr XIX-148-19 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (3,01MB)
PDFUchwała Nr XIX-149-19 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XVI-120-19 z dnia 30 października 2019 r..pdf (857,53KB)
PDFUchwała Nr XX-150-19 w sprawie uchwalenia nudżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (794,92KB)
PDFUchwała Nr XX-151-19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (749,71KB)
PDFUchwała Nr XX-152-19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.pdf (288,87KB)
PDFUchwała Nr XX-153-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (655,44KB)
PDFUchwała Nr XX-154-19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno..pdf (102,33KB)
PDFUchwała Nr XX-155-19 w sprawie dopłaty do ścieków.pdf (102,37KB)
PDFUchwała Nr XX-156-19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.pdf (2,09MB)
PDFUchwała Nr XX-157-19 w spr.zmiany uchwały Nr XXV-214-04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24.11.2004 r. w spr.ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (107,67KB)
PDFUchwała Nr XX-158-19 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olesno w roku szkolnym 2019-2020.pdf (102,16KB)
PDFUchwała Nr XX-159-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.pdf (1,29MB)
PDFUchwała Nr XX-160-19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI-46-19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.02.2019r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt...pdf (129,04KB)
PDFUchwała Nr XXI-161-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (268,23KB)
PDFUchwała Nr XXI-162-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (531,20KB)
PDFUchwała Nr XXI-163-20 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych.pdf (387,66KB)
PDFUchwała Nr XXI-164-20 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych.pdf (102,89KB)
PDFUchwała Nr XXI-165-20 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (106,60KB)
PDFUchwała Nr XXI-166-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (101,18KB)
PDFUchwała Nr XXI-167-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (101,61KB)
PDFUchwała Nr XXI-168-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (101,16KB)
PDFUchwała Nr XXI-169-20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (102,89KB)
PDFUchwała Nr XXI-170-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (102,09KB)
PDFUchwała Nr XXI-171-20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.pdf (109,29KB)
PDFUchwała Nr XXI-172-20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości...pdf (3,93MB)
PDFUchwała Nr XXII-173-2020 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (206,12KB)
PDFUchwała Nr XXII-174-2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,52MB)
PDFUchwała Nr XXII-175-2020 w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów.pdf (101,90KB)
PDFUchwała Nr XXII-176-2020 w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023.pdf (104,03KB)
PDFUchwala Nr XXII-177-20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych...pdf (3,52MB)
PDFUchwała Nr XXII-178-2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania wformie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na.pdf (336,13KB)
PDFUchwała Nr XXII-179-2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022.pdf (639,41KB)
PDFUchwała Nr XXII-180-2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (105,94KB)
PDFUchwała.XXII-181-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (100,77KB)
PDFUchwała Nr XXIII-182-20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm. Olesno na rok 2020.pdf (271,37KB)
PDFUchwała Nr XXIII-183-20w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII-178-20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 03.03.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania...pdf (114,72KB)
PDFUchwała Nr XXIII-184-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gm. Olesno.pdf (116,08KB)
PDFUchwała Nr XXIII-185-20 w sprawie zmiany uchwały Nr IV-35-19 RM w Oleśnie z dnia 22.01.2019 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom...pdf (120,05KB)
PDFUchwała Nr XXIII-186-20 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (303,13KB)
PDFUchwała Nr XXIII-187-20 w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.pdf (2,48MB)
PDFUchwała Nr XXIV-188-20 w sprawie zmiany budżetu Gmiy Olesno na 2020 rok.pdf (384,11KB)
PDFUchwała Nr XXIV-189-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (517,92KB)
PDFUchwała Nr XXIV-190-20 w sprawie Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Olesno na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.pdf (2,62MB)
PDFUchwała Nr XXIV-191-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (108,16KB)
PDFUchwała Nr XXIV-192-20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.pdf (649,80KB)
PDFUchwała Nr XXV-193-20 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf (305,80KB)
PDFUcchwała Nr XXV-195-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w....pdf (650,06KB)
PDFUchwała Nr XXV-196-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (107,34KB)
PDFUchwała Nr XXV-197-20 w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno.pdf (107,52KB)
PDFUchwała Nr XXV-198-20 w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żlobku Miejskim w Oleśnie.pdf (115,07KB)
PDFUchwała Nr XXV-199-20 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy lesno na lata 2021-2030.pdf (106,90KB)
PDFUchwała Nr XXVI-201-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf (104,07KB)
PDFUchwała Nr XXVI-202-20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (110,71KB)
PDFUchwała Nr XXVI-203-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020.pdf (388,42KB)
PDFUchwała Nr XXVI-204-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (8,20MB)
PDFUchwała Nr XXVI-205-20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (255,92KB)
PDFUchwała Nr XXVI-206-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (139,44KB)
PDFUchwała Nr XXVI-207-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (107,40KB)
PDFUchwała Nr XXVI-208-20 w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie, do kategorii dróg gminnych.pdf (115,26KB)
PDFUchwała Nr XXVI-209-20 w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dzieckaw Żłobku Miejskim w Oleśnie...pdf (118,82KB)
PDFUchwała Nr XXVI-210-20 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (286,74KB)
PDFUchwała Nr XXVI-211-2020 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK na lata 2020-2022.pdf (2,18MB)
PDFUchwała Nr XXVII-212-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (387,17KB)
PDFUchwała Nr XXVII-213-20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (552,93KB)
PDFUchwała Nr XXVII-214-20 w sprawie przyjęcia Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030.pdf (13,45MB)
PDFUchwała Nr XXVII-215-20 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Olesno na lata 2019-2035.pdf (2,47MB)
PDFUchwała Nr XXVII-216-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (285,63KB)
PDFUchwała Nr XXVII-217-20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej.pdf (279,46KB)
PDFUchwała Nr XXVII-218-20 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf (69,54KB)
PDFUchwała Nr XXVII-219-20 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (130,86KB)
PDFUchwała Nr XXVII-220-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (115,07KB)
PDFUchwała Nr XXVII-221-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf (111,17KB)
PDFUchwała Nr XXVII-222-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzdaż nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf (109,45KB)
PDFUchwała Nr XXVII-223-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (108,34KB)
PDFUchwała Nr XXVII-224-20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci na terenie Gminy Olesno.pdf (109,03KB)
PDFUchwała Nr XXVII-225-20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olesna.pdf (245,72KB)
PDFUchwała Nr XXVII-226-20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gm. Olesno w roku szkolnym 2020-2021.pdf (109,55KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.227.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (382,59KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.229.20 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Olesno.pdf (307,58KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.230.20 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (239,78KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.231.20 w sprawie rozszerzenia zasięgu ulicy Leśnej w miejscowości Borki Małe.pdf (372,68KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.232.20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (108,47KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.233.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (108,15KB)
PDFUC50BF~1.PDF (174,77KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.235.20 w sprawie przyjęcia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olesno.pdf (6,91MB)
PDFUchwała Nr XXVIII.236.20 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (381,09KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.237.20 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości....pdf (1,13MB)
PDFUchwała Nr XXVIII.238.20 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno.pdf (116,58KB)
PDFUchwała Nr XXVIII.239.20 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (181,83KB)
PDFUchwała Nr XXIX-240-20 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf (402,93KB)
PDFUchwała Nr XXIX-241-20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (540,31KB)
PDFUchwała Nr XXIX-242-20 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI-454-18 z dnia 06.11.2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno.pdf (152,25KB)
PDFUchwała Nr XXIX-243-20 w sprawie przyjęci Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.pdf (350,68KB)
PDFUchwała Nr XXIX-244-20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na tereenie Miasta Olesna.pdf (146,14KB)
PDFUchwała Nr XXIX-245-20 w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Oleśnie oraz ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf (282,69KB)
PDFUchwała Nr XXIX-246-20 w sprawie wyrażenia opinii dot. wniesienia aportu do spółki OPWiK Sp.z.o.o. w Oleśnie.pdf (151,75KB)
PDFUchwała Nr XXX.247.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok..pdf (325,40KB)
PDFUchwała Nr XXX.248.20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (563,67KB)
PDFUchwała Nr XXX.249.20 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów........pdf (324,07KB)
PDFUchwała Nr XXX.250.20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego....pdf (147,45KB)
PDFUchwała Nr XXX.251.20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Olesno.pdf (13,64MB)
PDFUchwała Nr XXXI.252.20 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu...pdf (169,01KB)
PDFUchwała Nr XXXII-253-20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (291,43KB)
PDFUchwała Nr XXXII.254.20 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,84MB)
PDFUchwała Nr XXXII-255-20 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf (216,74KB)
PDFUchwała Nr XXXIII.256.20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (1,12MB)
ODTUchwała Nr XXXIII.257.20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.odt (19,59KB)
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXIII.257.20.pdf (3,01MB)
PDFUchwała Nr XXXIII.258.20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf (235,66KB)
DOCUchwała Nr XXXIII.259.20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.doc (29,00KB)
PDFZałącznik do uchwały Nr XXXIII.259.20.pdf (3,01MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.260.21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno.pdf (17,26MB)
PDFUchwała Nr XXXIV.261.21 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.255.20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody.....pdf (182,82KB)
PDFUchwała Nr XXXIV.262.21 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK Sp. z.o.o..pdf (4,82MB)
PDFUchwała Nr XXXV-263-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (758,62KB)
PDFUchwała Nr XXXV.264.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (523,07KB)
PDFUchwała Nr XXXV.265.21 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Oleska Jedynka.pdf (44,19KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-266-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021r.pdf (405,28KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-267-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (526,91KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-268-21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosppodarki Wodnej.pdf (167,15KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-269-21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (353,82KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-270-21 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf (323,51KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-271-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,56MB)
PDFUchwała Nr XXXVII-272-21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci gruntów budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gosp. wskazanym grupom...pdf (212,93KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-273-21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnyi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (367,70KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-274-21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (151,16KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-275-21 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Oleska Jedynka.pdf (478,38KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.276.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (812,67KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.277.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (3,59MB)
PDFUchwała Nr XXXVIII.278.21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE.pdf (172,39KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-279-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (532,76KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-280-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (524,07KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-281-21 w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju.pdf (4,78MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-282-21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.pdf (400,26KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-283-21 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025.pdf (331,35KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-284-21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (141,07KB)

PDFUchwała Nr XL-285-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf (122,06KB)
PDFUchwała Nr XL-286-21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.pdf (139,84KB)
PDFUchwała Nr XL-287-21 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok.pdf (734,68KB)
PDFUchwała Nr XL-289-21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.pdf (2,52MB)
PDFUchwała Nr XL-290-21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki O P W i K Spółka z o.o. w Oleśnie.pdf (146,82KB)
PDFUchwała Nr XL-291-21 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przedstrzennego gminy Olesno.pdf (31,81MB)
PDFUchwała NrXL-292-21 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.pdf (386,23KB)
PDFUchwała Nr XLI.293.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr XLI.294.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (532,39KB)
PDFUchwała Nr XLI.295.21 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (175,24KB)
PDFUchwała Nr XLI.296.21 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (140,84KB)
PDFUchwała Nr XLI-297-21 w sprawie przyjęcia Regulaminu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.pdf (1,82MB)
PDFUchwała Nr XLI.298.21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości......pdf (183,43KB)
PDFUchwała Nr XLI.299.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (134,41KB)
PDFUchwała Nr XLI.300.21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochowach gospodarstwa domowego.pdf (508,98KB)
PDFUchwała Nr XLI.301.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (313,69KB)
PDFUchwała Nr XLI.302.21 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.......pdf (864,38KB)
PDFUchwała Nr XLI.303.21 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030.pdf (269,32KB)
PDFUchwała Nr XLI.304.21 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego.pdf (144,82KB)
PDFUchwała Nr XLII.305.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (804,54KB)
PDFUchwała Nr XLII.306.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (510,61KB)
PDFUchwała Nr XLII.307.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (379,10KB)
PDFUchwała Nr XLII.308.21 w sprawie ustalenia szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...pdf (434,29KB)
PDFUchwała Nr XLII.309.21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno.pdf (154,49KB)
PDFUchwała Nr XLII.310.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (128,07KB)
PDFUchwała Nr XLII.311.21 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie....pdf (144,89KB)
PDFUchwała Nr XLIII.312.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (1,05MB)
PDFUchwała Nr XLIII.313.21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,81MB)
PDFUchwała Nr XLIII.314.21 w sprawie zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych.pdf (132,85KB)
PDFUchwała Nr XLIII.315.21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego ....pdf (192,54KB)
PDFUchwała Nr XLIII.316.21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o..pdf (142,64KB)
PDFUchwała Nr XLIII.317.21 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa........pdf (192,22KB)
PDFUchwała Nr XLIII.318.21 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (312,41KB)
PDFUchwała Nr XLIII.319.21 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpoadów komunalnych.........pdf (435,23KB)
PDFUchwała nr XLIII.320.21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.....pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr XLIII.321.21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (134,17KB)
PDFUchwała Nr XLIV-322-21w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (918,94KB)
PDFUchwała Nr XLIV-323-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (885,44KB)
PDFUchwała Nr XLIV-324-21 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie i Chomącko.pdf (181,95KB)
PDFUchwała Nr XLIV-325-21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.pdf (127,06KB)
PDFUchwała Nr XLIV-326-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie Gminy Olesno.pdf (121,46KB)
PDFUchwała Nr XLV-327-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr XLV-328-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,35MB)
PDFUchwała Nr XLV-329-21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (113,61KB)
PDFUchwała Nr XLV-330-21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII-272-21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021 r..pdf (111,11KB)
PDFUchwała Nr XLV-331-21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach Świercze, Łomnica i Borki Małe.pdf (5,53MB)
PDFUchwała Nr XLV-332-21 w sprawie zmiany uchwały Nr II-15-18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29.11.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi...pdf (124,42KB)
PDFUchwała Nr XLV-333-21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o..pdf (118,05KB)
PDFUchwała Nr XLV-334-21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.pdf (115,74KB)
PDFUchwała Nr XLVI.335.21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (864,74KB)
PDFUchwała Nr XLVI.336.21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,44MB)
PDFUchwała Nr XLVI.337.21 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (202,29KB)
PDFUchwała Nr XLVI.338.21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV.334.21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.10.2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.......pdf (135,97KB)
PDFUchwała Nr XLVII-339-21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn. SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (118,94KB)
PDFUchwała Nr XLVII-340-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (931,68KB)
PDFUchwała Nr XLVII-341-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (7,02MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-342-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (984,40KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-343-21 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,11MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-344-21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku.pdf (167,93KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-345-21 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący część strategi........pdf (220,01KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-346-21 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022.pdf (305,95KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-347-21 w sprawie sposoby naliczania diet dla radnych, przewodnicząccyh komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących.pdf (164,59KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-348-21 w sprawie określenia zasad i tybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróźnień za wybitne osiągnięcia sportowe.pdf (966,70KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-349-21 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (176,09KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-350-21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpa.pdf (158,16KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-351-21 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.pdf (188,98KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-352-21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Olesno.pdf (166,33KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-353-21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci na terenie Miasta Olesna.pdf (157,30KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-354-21 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf (276,98KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-355-21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna.pdf (161,03KB)
PDFUchwała Nr XLIX-356-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021r..pdf (938,17KB)
PDFUchwała Nr XLIX-357-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (5,72MB)
PDFUchwała Nr L -358- 21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,34MB)
PDFUchwała Nr L-359-21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (7,51MB)
PDFUchwała Nr L-360-21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.pdf (933,01KB)
PDFUchwała Nr L-361-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr L-362-21 w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (164,55KB)
PDFUchwała Nr L-363-21 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI-303-21 z dnia 7 lipca 2021 r..............pdf (186,71KB)
PDFUchwała Nr L-364-21 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.pdf (956,87KB)
PDFUchwała Nr L-365-21 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Olesno.pdf (367,67KB)
PDFUchwała Nr L-366-21 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów........pdf (163,27KB)
PDFUchwała Nr L -367-21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty.......pdf (137,74KB)

 

PDFUchwała Nr LI-370-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.pdf (168,67KB)
PDFUchwała Nr LI-371-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach.pdf (167,90KB)
PDFUchwała Nr LI-372-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf (161,14KB)
PDFUchwała Nr LI-373-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.pdf (161,55KB)
PDFUchwała Nr LI-374-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby.pdf (165,84KB)
PDFUchwała Nr LI-375-22 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby.pdf (165,62KB)
PDFUchwała Nr LI-376-22 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Olesno wkładu niepieniężnego do SIM Opolskie.......pdf (171,03KB)
PDFUchwała Nr LI-377-22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (181,13KB)
PDFUchwała Nr LI-378-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV-362-14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody........pdf (205,92KB)
PDFUchwała Nr LI-379-22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Olesno.pdf (165,17KB)
PDFUchwała Nr LI-380-22 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf (9,62MB)
PDFUchwała Nr LI-381-22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej STOWARZYSZENIU OSIEDLOWEMU COŚ DOBREGO DLA BLIŹNIEGO.pdf (170,75KB)
PDFUchwała Nr LI-382-22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borki Małe.pdf (167,76KB)
PDFUchwała Nr LI-383-22 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Bodzanowice.pdf (168,41KB)
PDFUchwała Nr LI-384-22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (165,22KB)
PDFUchwała Nr LII-385-22 w sprawie o przyjęciu statutu Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą.pdf (405,05KB)
PDFUchwała Nr LII-386-22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna.pdf (158,84KB)
PDFUchwała Nr LII-387-22 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie.pdf (276,67KB)
PDFUchwała Nr LIII-388-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,12MB)
PDFUchwała Nr LIII-389-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (7,34MB)
PDFUchwała Nr LIII-390-22 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje...pdf (298,90KB)
PDFUchwała Nr LIII-391-22 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.pdf (256,92KB)
PDFUchwała Nr LIII-392-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (157,35KB)
PDFUchwała Nr LIII-393-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci na terenie Miasta Olesna.pdf (158,13KB)
PDFUchwała Nr LIII-394-22w sprawie uchylenia uchwały Nr LI-381-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022 ...pdf (162,21KB)
PDFUchwała Nr LIII-395-22 w sprawie uchylenia uchwały Nr LI-382-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022.pdf (161,92KB)
PDFUchwała Nr LIII-396-22 w sprawie uchylenia uchwały Nr LI-383-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 11.01.2022...pdf (171,78KB)
PDFUchwała Nr LIII-397-22 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z RPO na lata 2014-2020 ...pdf (31,37MB)
PDFUchwała Nr LIII-398-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesno..pdf (158,24KB)
PDFUchwała Nr LIV-399-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (943,96KB)
PDFUchwała Nr LIV-400-22 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (598,91KB)
PDFUchwała Nr LIV-401-22 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku.pdf (172,90KB)
PDFUchwała Nr LIV-402-22 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (200,66KB)
PDFUchwała Nr LIV-403-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII-82-11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłat.....pdf (160,43KB)
PDFUchwała Nr LIV-404-22 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII-397-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022pdf.pdf (686,59KB)
PDFUchwała Nr LIV-405-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (158,50KB)
PDFUchwała Nr LIV-406-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (157,85KB)
PDFUchwała Nr LIV-407-22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (158,88KB)
PDFUchwała Nr LIV-408-22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.pdf (1,01MB)
PDFUchwała Nr LIV-409-22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno...pdf (267,97KB)
PDFUchwała Nr LIV-410-22 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.pdf (179,11KB)
PDFuchwała Nr LIV-411-22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.pdf (165,00KB)
PDFUchwała Nr LIV-412-22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy.pdf (163,62KB)
PDFUchwała Nr LV-413-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (956,56KB)
PDFUchwała Nr LV-414-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (596,72KB)
PDFUchwała Nr LV-415-22 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie.pdf (159,76KB)
PDFUchwała Nr LV-416-22 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach.pdf (159,70KB)
PDFUchwała Nr LV-417-22 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie.pdf (158,70KB)
PDFUchwała Nr LV-418-22 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.pdf (158,18KB)
PDFUchwała Nr LV-419-22 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bodzanowicach.pdf (648,47KB)
PDFUchwała Nr LV-420-22 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borkach Wielkich.pdf (646,94KB)
PDFUchwała Nr LV-421-22 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sowczycach.pdf (649,91KB)
PDFUchwała Nr LV-422-22 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojciechowie.pdf (647,43KB)
PDFUchwała Nr LV-423-22 w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Wysokiej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.pdf (157,27KB)
PDFUchwała Nr LVI-424-22 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2022 rok.pdf (979,39KB)
PDFUchwała Nr LVI-425-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022 - 2023.pdf (533,32KB)
PDFUchwała Nr LVI-426-22 w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno.pdf (366,55KB)
PDFUchwała Nr LVI-427-22 w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie.pdf (307,98KB)
PDFUchwała Nr LVII-428-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr LVII-429-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (596,11KB)
PDFUchwała Nr LVII-430-22 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (31,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII-430-22.pdf (28,03MB)
PDFZałącznik nr 3 do Uchwały Nr LVII-430-22.pdf (27,96MB)
PDFZałącznik nr 4 do Uchwały Nr LVII-430-22.pdf (140,89KB)
PDFZałącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII-430-22.pdf (120,93KB)
PDFUchwała Nr LVII-431-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (157,71KB)
PDFUchwała Nr LVII-432-22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP, którzy uczestbniczą w działaniach ratowniczach, akcjach ra.pdf (159,86KB)
PDFUchwała Nr LVIII-433-22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf (153,34KB)
PDFUchwała Nr LVIII-434-22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (158,01KB)
PDFUchwała Nr LVIII-435-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,22MB)
PDFUchwała Nr LVIII-436-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (8,59MB)
PDFUchwała Nr LVIII-437-22 w sprawie wyrażenia zgody na oddaie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własnosć gminy Olesno.pdf (170,56KB)
PDFUchwała Nr LVIII-438-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna.pdf (158,42KB)
PDFUchwała Nr LVIII-439-22 w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (158,88KB)
PDFUchwała Nr LVIII-440-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna.pdf (161,94KB)
PDFUchwała Nr LVIII-441-22 w sprawie zgody na przyjęcie przez Gminę Olesno zadania Województwa Opolskiego.pdf (176,85KB)

PDFUchwała Nr LIX -442-22 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (987,49KB)
PDFUchwała Nr LIX-443-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (867,92KB)
PDFUchwała Nr LIX-444-22 w sprawie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą - pomoc migrantom wojennym w wojewodztwie opols.pdf (172,58KB)
PDFUchwała Nr LIX-445-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (166,79KB)
PDFUchwała Nr LIX-446-22 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do społki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa....pdf (169,88KB)
PDFUchwała Nr LIX-447-22 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wspracie ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa....pdf (370,08KB)
PDFUchwała Nr LIX-448-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (165,94KB)
PDFUchwała Nr LX-449-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,08MB)
PDFUchwała Nr LX-450-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038.pdf (545,31KB)
PDFUchwała Nr LX-451-22 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.pdf (204,84KB)
PDFUchwała Nr LX-452-22 w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (204,17KB)
PDFUchwała Nr LX -453-22 w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (172,93KB)
PDFUchwała Nr LX-454-22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.pdf (163,65KB)
PDFUchwała Nr LX-455-22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (165,13KB)
PDFUchwała Nr LX-456-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (166,16KB)
PDFUchwała Nr LX-457-22 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLI-303-21 z dnia 7 lipca 2021 r..pdf (240,56KB)
PDFUchwała Nr LX-458-22 zmieniająca uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą.......pdf (173,15KB)
PDFUchwała Nr LXI-459-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr LXI-460-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finannsowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.pdf (943,25KB)
PDFUchwała Nr LXI-461-22 w sprawie rozpatzrenia petycji.pdf (191,64KB)
PDFUchwała Nr LXI-462-22 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.pdf (158,71KB)
PDFUchwała Nr LXI-463-22 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.pdf (288,64KB)
PDFUchwała Nr LXI-464-22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodp.pdf (164,12KB)
PDFUchwała Nr LXI-465-22 w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Olesno na lata 2021-2030, Olesno 2030.pdf (6,45MB)
PDFUchwała Nr LXI-466-22 w sprawie zmiany do uchwały nr XVI-120-19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania...pdf (194,30KB)
PDFUchwała Nr LXII-467-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,24MB)
PDFUchwała Nr LXII-468-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.pdf (525,93KB)
PDFUchwała Nr LXII-469-22 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 2019-2021.pdf (2,29MB)
PDFUchwała Nr LXII-470-22 w sprawie wyrażenia zgody na obciązenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Miasta Olesna.pdf (579,75KB)
PDFUchwała Nr LXIII-471-22 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr LXIII-472-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na laat 2022-2036.pdf (785,76KB)
PDFUchwała Nr LXV-475-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,27MB)
PDFUchwała Nr LXV-476-22 w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.pdf (578,83KB)
PDFUchwała Nr LXV-477-22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku.pdf (168,58KB)
PDFUchwała Nr LXV-478-22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie.pdf (339,29KB)
PDFUchwała Nr LXV-479-22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Kluczborskiej.pdf (2,03MB)
PDFUchwała Nr LXV-480-22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic Częstochowskiej.pdf (7,98MB)
PDFUchwała Nr LXV-481-22 w sprawie zmiany Uchwały nr LXI-454-18 z dnia 06.11.2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno.pdf (167,79KB)
PDFUchwała Nr LXV-482-22 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gm. Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023.pdf (286,99KB)
PDFUchwała Nr LXV-483-22 w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Olesno.pdf (1,36MB)
PDFUchwała Nr LXV-484-22 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno.pdf (3,19MB)
PDFUchwała Nr LXV-485-22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno.pdf (158,92KB)
PDFUchwała Nr LXVI-486-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (585,66KB)
PDFUchwała Nr LXVI-487-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2036.pdf (5,91MB)
PDFUchwała Nr LXVI-488-22 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...pdf (170,64KB)
PDFUchwała nr LXVI-489-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Olesno.pdf (163,48KB)
PDFUchwała Nr LXVI-490-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Olesno.pdf (165,10KB)
PDFUchwała Nr LXVI-491-22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej wlasność Gminy Olesno położonej na terenie miasta Olesno.pdf (166,78KB)
PDFUchwała nr LXVI-492-22 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (306,46KB)
PDFUchwała Nr LXVI-493-22 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków..pdf (382,96KB)
PDFUchwała Nr LXVI-494-22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom..pdf (175,94KB)
PDFUchwała Nr LXVI-495-22 w sprawie zmiany uchwały Nr II-15-18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegolowych warunków przyznawania......pdf (168,91KB)
PDFUchwała Nr LXVI-496-22 w sprawie likwidacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno utworzonej na podstawie uchwały.....pdf (167,81KB)
PDFUchwała Nr LXVII-497-22 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (2,29MB)
PDFUchwała Nr LXVII-498-22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (797,05KB)
PDFUchwała Nr LXVII-499-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (968,08KB)
PDFUchwała Nr LXVII-500-22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2023.pdf (885,98KB)
PDFUchwała Nr LXVII-501-22 w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno.pdf (3,15MB)
PDFUchwała Nr LXVII-502-22 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf (272,79KB)
PDFUchwała Nr LXVII-503-22 w sprawie zmiany uchwały Nr II-15-18 z dnia 29.11.2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (164,44KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-504-23 wsprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr LXIII-505-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023 -2036.pdf (691,12KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-506-23 w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktow w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych....pdf (177,81KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-507-23 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmiane jego siedziby.pdf (166,63KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-508-23 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby.pdf (166,39KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-509-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.pdf (150,00KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-510-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-16-18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r.pdf (172,67KB)
PDFUchwała Nr LXVIII-511-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II-17-18 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 6 grudnia 2018 r.pdf (173,33KB)
PDFUchwała Nr LXIX-512-23 w sprawie zmiany uchwały XXXIX30117 z dnia 19 września 2017 r....PDF (169,85KB)
PDFUchwała Nr LXXII-525-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr LXXII-526-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie.pdf (66,70KB)
PDFUchwała Nr LXX-513-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr LXX-514-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (718,84KB)
PDFUchwała Nr LXX-515-23 w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII-506-23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie okreslenia kryteriów naboru.....pdf (170,66KB)
PDFUchwała Nr LXX-516-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-98-19 Rady Miejskiej w Olesnie z dnia 28 sierpnia 2019 r............pdf (189,95KB)
PDFUchwała Nr LXX-517-23 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budzetu gminy Olesno na dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej dla....pdf (736,49KB)
PDFUchwała Nr LXX-518-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII-397-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022 r.......pdf (755,84KB)
PDFUchwała Nr LXXI-519-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr LXXI-520-23 w sprawie zmieny Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (5,87MB)
PDFUchwała Nr LXXI-521-23 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków celem pozyskania środków na udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych..pdf (173,14KB)
PDFUchwała Nr LXXI-522-23 w sprawie uchwalenia ujednoliconej formy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno.pdf (45,74MB)

PDFUchwała Nr LXXII-523-23 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (977,84KB)

PDFUchwała Nr LXXII-524-23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2026.pdf (749,45KB)

PDFUchwała Nr LXXII-525-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (65,67KB)
PDFUchwała Nr LXXII-526-23 w sprawie załatwienia skargi na działalność p.o. Dyrektora Żłobka Miejskiego w Oleśnie.pdf (66,70KB)
PDFUchwała Nr LXXII-527-23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm. Olesno na 2023 rok.pdf (267,26KB)
PDFUchwała Nr LXXII-528-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII-397-22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu.pdf (600,07KB)
PDFUchwała Nr LXXII-529-23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (164,59KB)
PDFUchwała Nr LXXII-530-23 w sprawie przyjęcia regulaminu dotacji w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gm. Olesno.pdf (262,43KB)
PDFUchwała Nr LXXIII-531-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (993,76KB)
PDFUchwała Nr LXXIII-532-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (6,80MB)

PDFUchwała Nr LXXIV-533-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr LXXIV-534-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (579,40KB)
PDFUchwała Nr LXXIV-535-23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Olesno na lata 2023-2026.pdf (6,77MB)
PDFUchwała Nr LXXIV-536-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach.pdf (166,16KB)
PDFUchwała Nr LXXIV-537-23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.pdf (295,35KB)
PDFUchwała Nr LXXIV-538-23 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pradziad” jako członek zwyczajny.pdf (285,00KB)
PDFUchwała Nr LXXIV-539-23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (160,14KB)
PDFUchwała Nr LXXV-540-23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.pdf (154,90KB)
PDFUchwała Nr LXXV-541-23 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.pdf (158,40KB)
PDFUchwała Nr LXXV-542-23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (159,57KB)
PDFUchwała Nr LXXV-543-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,24MB)
PDFUchwała Nr LXXV-544-23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (840,84KB)
PDFUchwała Nr LXXV-545-23 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Olesno.pdf (163,04KB)
PDFUchwała Nr LXXV-546-23 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów ..pdf (229,77KB)
PDFUchwała Nr LXXV-547-23 w sprawie wyrazenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierzawę nieruchomości stanowiące własność gminy Olesno.pdf (232,46KB)
PDFUchwała Nr LXXV-548-23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkową częścią gruntu na terenie m. Olesna.pdf (162,36KB)
PDFUchwała Nr LXXV-549-23 w sprawie zaliczenia ul. Paulinki w Oleśnie oraz ul. Leśnej w Borkach Małych do kategorii dróg gminnych.pdf (209,28KB)
PDFUchwała Nr LXXVI-550-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (972,41KB)
PDFUchwała Nr LXXVI-551-23 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (788,12KB)
PDFUchwała Nr LXXVII.552.23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,02MB)
PDFUchwała Nr LXXVII.553.23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (792,28KB)
PDFUchwała Nr LXXVII.554.23 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Olesna.pdf (342,18KB)
PDFUchwała Nr LXXVII.555.23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej.pdf (6,45MB)
PDFUchwała Nr LXXVII.556.23 wsprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Olesno.pdf (16,62MB)
PDFUchwała Nr LXXVII.557.23 w sprwie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia........pdf (224,20KB)
PDFUchwała Nr LXXVII.558.23 w sprawie zmiany uchwały nr II.15.18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...pdf (213,05KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.559.23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,45MB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.560.23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (268,70KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.561.23 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Świerczu.pdf (775,32KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.562.23 w sprawiewyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (206,09KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.563.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (204,82KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.564.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (207,04KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.565.23 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod nazwą SIM Opolskie..pdf (213,76KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.566.23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (210,72KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.567.23 w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby.pdf (203,99KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.568.23 w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby.pdf (203,86KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.569.23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do 2040 roku.pdf (206,62KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.570.23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (207,60KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.571.23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości stanowiącą własność Gminy Olesno.pdf (217,11KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.572.23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (207,76KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.573.23 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod nazwą Miejskie....pdf (212,12KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII.574.23 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.pdf (212,24KB)
PDFUchwała nr LXXIX-575-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 r.pdf (1,11MB)

PDFUchwała Nr LXXIX-577-23 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno na dofinansowanie wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gm. Olesno.PDF (1,30MB)
PDFUchwała Nr LXXIX-578-23 w sprawie uchylenia Uchwał w sprawie wyrazenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółek SIM Opolskie i Spółki MCSiR.pdf (172,02KB)
PDFUchwała Nr LXXIX-579-23 w sprawie zmiany nazewnictwa w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Rodzinie na lata 2021-2023.pdf (1,21MB)
PDFUchwała Nr LXXIX-580-23 w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w miejscowości Grodzisko.pdf (168,11KB)
PDFUchwała Nr LXXX.581.23 w sprawie pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (171,14KB)
PDFUchwała Nr LXXX.582.23 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2023 r.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr LXXX.583.23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2026.pdf (835,24KB)
PDFUchwała Nr LXXX.584.23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na lini komunikacyjnej..PDF (168,31KB)
PDFUchwała Nr LXXX.585.23 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII-574-23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej.PDF (180,40KB)
PDFUchwała Nr LXXX.586.23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf (165,73KB)
PDFUchwała Nr LXXX.587.23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno.pdf (164,51KB)
PDFUchwała Nr LXXX.588.23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawe i najem nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.PDF (256,13KB)
PDFUchwała Nr LXXX.589.23 w sprawie ustalenia strefy platnego parkowania wysokości opłat oraz okreslenia sposobu pobierania opłat.....pdf (257,98KB)
PDFUchwała Nr LXXX.590.23 w sprawie aktualizacji sołeckiej strategii rozwoju.pdf (4,82MB)
PDFUchwała Nr LXXXI.591.23 w sprawie emisji obligacji Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania nabywania i wykupu.pdf (194,68KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.592.23 w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Oleśnie.pdf (165,85KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.593.23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (931,74KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.594.23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036.pdf (2,20MB)
PDFUchwała Nr LXXXI.595.23 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII.574.23 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno......pdf (180,06KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.596.23 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024.pdf (314,49KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.597.23 w sprawie zasad i trybu korzystania z hali tenisowej w Oleśnie przy ul. Wachowskiej.pdf (240,34KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.598.23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego...pdf (171,33KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.599.23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dozywiania....pdf (171,32KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.600.23 w sprawie przyjęcia prgramu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (245,95KB)
PDFUchwała Nr LXXXI.601.23 w sprawie zmiany uchwały Nr II.15.18 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze....pdf (194,62KB)
PDFUchwała Nr LXXXII-602-23 w sprawie zmian budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1 014,15KB)
PDFUchwała Nr LXXXII-603-23 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2026.pdf (843,76KB)
PDFUchwała Nr LXXXII-604-13 w sprawie zmiany uchwały nr LXXXI-600-23 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.PDF (169,23KB)
PDFUchwała Nr LXXXII-605-23 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII-574-23 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno.pdf (179,97KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.606.23 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (2,33MB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.607.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.pdf (809,58KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.608.23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1 012,18KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.609.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2036.pdf (2,24MB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.610.23 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę..pdf (203,52KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.611.23 w sprawie określenia kryteriow rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkoł podstawowych....pdf (194,62KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.612.23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (229,05KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.613.23 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.pdf (1,13MB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.614.23 w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII.574.23 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno..pdf (180,45KB)
PDFUchwała Nr LXXXIII.615.23 w sprawie udzielenia pozyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Bodzanowice.pdf (168,69KB)

PDFUchwała Nr LXXXIV-616-23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 roku.pdf (1,27MB)
PDFUchwała Nr LXXXIV.617.23 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2036.pdf (540,95KB)
PDFUchwała Nr LXXXV.618.24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (1,05MB)
PDFUchwała Nr LXXXV.619.24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.pdf (440,83KB)
PDFUchwała Nr LXXXV.620.24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w ramach podziału majatku likwidowanej społki Baseny Rekreacyjno - rehabilitacyjne....pdf (166,69KB)
PDFUchwała Nr LXXXV.621.24 w sprawie wrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna.pdf (165,76KB)
PDFUchwała Nr LXXXV.622.24 w sprawie powołania Zespolu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (181,29KB)
PDFUchwała Nr LXXXV.623.24 w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjncyh OP WiK sp. z o.o. na lata 2024-2027.pdf (1,57MB)
PDFUchwała Nr LXXXV.624.24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (171,32KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-625-24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (914,55KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-626-24 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.pdf (776,71KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-627-24 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych.pdf (287,46KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-628-24 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (163,76KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-629-24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie gminy Olesno.pdf (175,70KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-630-24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesna.pdf (159,92KB)
PDFUchwała Nr LXXXVI-631-24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (162,84KB)

PDFUchwała Nr LXXXVII.632.24 w sprawie zmiany bużetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (826,07KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.633.24 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.pdf (6,96MB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.634.24 w sprawie wyboru ławników na kadncję 2024-2027.pdf (179,40KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.635.24 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Olesno do realizacji projektu partnerskiego pn. Opolskie bez granic.pdf (175,41KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.636.24 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi......pdf (310,85KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.637.24 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 -2026.pdf (874,18KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.638.24 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych....pdf (1,58MB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.639.24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (171,52KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.640.24 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie gminy Olesno.pdf (192,43KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.641.24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno położonej na terenie....pdf (167,47KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.642.24 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.pdf (210,18KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.643.24 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego na realizacje projektu pn. Rozwój współpracy....pdf (176,82KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.644.24 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. Przedszkola przyszłości....pdf (191,03KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.645.24 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego dotyczącego projektu pn. Oznakowanie łączników....pdf (175,96KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.646.24 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu finansowego dotyczącego projektu pn. Modernizacja terenowego.....pdf (172,21KB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.647.24 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.....pdf (39,78MB)
PDFUchwała Nr LXXXVII.648.24 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Olesna Sylwestrowi Lewickiemu.pdf (259,53KB)