Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - informacja o złożonym wniosku w sprawie decyzji środowiskowej -montaż instalacji w istniejącym zakładzie ORAS OLESNO

 

    Olesno, 28 listopada 2018 r.

 

Z.III.6220.11.2018    

                                                                      

                                                                                                              OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Burmistrz Olesna zawiadamia, że w dniu 16 lipca 2018 r. wpłynął wniosek Oras Olesno Sp. z o. o., w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Bożena Szleper, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na „montażu instalacji w istniejącym zakładzie „ORAS OLESNO” Sp. z o. o. Olesno, ul. Leśna” wymienionego w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 14rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Mając na uwadze, że postanowieniem nr Z.III.6220.11.2018 z dnia 22 października 2018 r. Burmistrz Olesna nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, tj. sporządzenia raportu, kierując się opiniami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.186.2018.MSe z dnia 13 sierpnia 2018 r. oraz Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.24.2018.AKa z dnia 11 października 2018 r. W dniu 22 listopada 2018 r. wpłynął raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Olesna, zaś organami biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie oraz Marszałek Województwa Opolskiego.

Jednocześnie zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, dostępną w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 30 dni, od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ustnie do protokołu w siedzibie organu oraz e-mailem na adres poczty elektronicznej: . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Olesna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 30.11.2018 r.

 

                                                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                             Jerzy Chęciński