Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Obywatel.IT

Olesno, dn. 11.12.2018 r.

Nr IX.IX.24.18

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Obywatel.IT”

 

Zapytanie ofertowe jest realizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych, w tym:

- wykonanie długopisów z logo projektu – 267 szt.(przyciskany długopis, wykonany z biodegradowalnego plastiku i kukurydzy oraz kartonu z recyklingu. Niebieski wkład.
Rozmiar: min. 1x14 cm),

- wykonanie notatników z logo projektu – 267 szt. (format min. A5, bez okładki, min. 30 kartek),

- wykonanie powerbanków o mocy min. 2600 mAh z latarką, z logo projektu – 267 szt.,

 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z ,,Poradnikiem promocji projektu”, dostępnym na stronie internetowej https://www.obywatel-it.com/materialy-dydaktyczne.
 2. Urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów promocyjnych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Oleśnie po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy.
 4. Kody CPV:

31158000-8 - Ładowarki

31158100-9 Ładowarki do baterii

79810000-5 Usługi drukowania

30192121-5 Długopisy kulkowe

22462000-6 Materiały reklamowe

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 19.12.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteriami oceny ofert jest cena realizacji zamówienia – (100% - maksymalnie 100 pkt)

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOCXformularz ofertowy.docx
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

1

Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Obywatel.IT

 

2

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w bip-ie w dniu 11.12.2018 r.

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie: email,

 z podaniem adresu mailowego

1

nd

 

2

nd

 

3

nd

 

3

Termin składania ofert upłynął: 19.12.2018 r.

4

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

PPHU LIR Elżbieta Zajet

Biuro Reklamy

82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

17290,00

nd

52,7

2

Agencja Reklamowa

Czarne Magnolie Grupa

Klaudia Oferta

31-231 Kraków, ul. Siewna 23/82

9036,44

nd

100

3

Agencja Reklamowo – Wydawnicza

Studio B&W Wojciech Janecki

41-200 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 2/31

12972,00

nd

69,7

5

Nazwa wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

Agencja Reklamowa

Czarne Magnolie Grupa Klaudia Oferta

31-231 Kraków, ul. Siewna 23/82

6

Zwracam się o:

zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 5*

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Małgorzata Pach