Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkoleń

Olesno, dn. 02.01.2019 r.

Nr IX.IX.271.01.2018

Rozpoznanie cenowe pn.

„Zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkoleń”

 

Rozpoznanie cenowe jest realizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w rozpoznaniu cenowym jest zorganizowanie poczęstunku dla  osób/uczestników szkoleń w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
 2. W poczęstunku wykonawca musi uwzględnić kawę, herbatę, ciasto, kanapki.
 1. kawa  (mleko + cukier),  porcja min. 180 ml,  herbata (cytryna w plasterkach + cukier) porcja min. 180 ml,
 1. ciasto porcjowane 4 rodzaje (w tym z owocami), porcja min. 100g.
 2. kanapki urozmaicone, z wędliną, serem, warzywami, pastami, nabiałem
 1. Jedna porcja powinna uwzględniać 1 kawę, 1 herbatę, 2 kawałki ciasta, cztery kanapki. Szacunkowa ilość porcji 1068. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości porcji. Rozliczenie z Wykonawcą następować będzie na podstawie ilości faktycznie wydanych porcji.
 2. Miejsce realizacji zamówienia Gmina Olesno.
 3. Planowany okres realizacji zamówienia: styczeń – kwiecień 2019 r. w dniach roboczych, tj.: poniedziałki – piątki. Dokładnie terminy zostaną podane przez Zmawiającego najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 4. Kody CPV:

 

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków

55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków

 

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń-kwiecień 2019 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 11.01.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena realizacji zamówienia – (100% - maksymalnie 100 pkt)

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia i procedury: Kamil Brzęczek –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

 

X. Załączniki

DOCXformularz-ofertowy.docx (790,50KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

Małgorzata Pach