Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Ogłoszenie nr 502777-N-2019 z dnia 2019-01-11 r. 
 

Gmina Olesna: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.07.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie w podziale na pakiety. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia – asortyment oraz planowane ilości zawiera Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.3 Adres dostaw: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 51. 3.4 Artykuły będące przedmiotem umowy muszą być dopuszczone do powszechnego stosowania i muszą posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty obowiązujące w aktach prawnych, a w szczególności Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1541 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2164). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru, kompletność asortymentu i zgodność poszczególnych dostaw z zamówieniem. 3.5 Przez okres obowiązywania Umowy Wykonawca na swój koszt dostarczać będzie produkty do siedziby Zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte ich zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp. oraz z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych do przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. Odbiór zamówionych produktów następować będzie w miejscu dostawy na podstawie wydruku zamówienia podpisanego przez Pracowników Stron. 3.6 Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą pochodziły bezpośrednio od producenta lub hurtowni. Dostarczone produkty muszą być I klasy jakości, odpowiadające normom jakościowym dla danego rodzaju produktu, które obowiązują na terenie Polski. Produkty powinny posiadać aktualne terminy przydatności do spożycia i powinny być dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu ich przydatności do spożycia. Opakowania dostarczonych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane z widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Maksymalna waga towaru w pojemniku transportowym nie może przekroczyć wagi przewidzianej przez producenta. 3.7 Podane w opisie przedmiotu zamówienia ilości stanowią maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie, jakie Zamawiający przewiduje zrealizować w okresie trwania umowy. 3.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zakresie zmniejszenia ilości dostarczonych towarów w sytuacji niezależnej od Zamawiającego. 3.9 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każdy pakiet oznacza jedno zadania częściowe. 3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.11 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.13 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.14 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.15 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.16 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
15612000-1
15851100-9
15811000-6
15500000-3
03142500-3
15100000-9
15131100-6
03311000-2
15221000-3
15412200-1
15300000-1
15330000-0
15331170-9
15332300-7
15830000-5
15860000-4
15321000-4
15981000-8
15870000-7
15894300-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-07 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określone w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-21, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty zbożowe: mąka pszenna kasza i ryż kasza jęczmienna wiejska kasza gryczana premium palona kasza manna ryż biały długoziarnisty ryż biały preparowany termicznie paraboliczny kasza jaglana, makarony makaron nitka domowy 6-jajeczny makaron gruby kolanka rodzaj Cresti di gallo Italian makaron gruby rurka Penne rigate Italiana makaron gruby świderki Italiana makaron gruby kokardka Farfalle Italiana makaron gruby łazanki Cresti di gallo makaor nitka Maccaroni Italiana makaron (Alfabeto) Abecadło makaron spaghetti Italiana, makaron zacierka Italiana,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15612000-1, 15851100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pieczywo: grzanki pszenne - bułka sniadaniowa krojona buła pszenna duża ciemne -chleb fiński ciemne -chleb farmerski bułka tarta pszenna bułka drożdżowa pszenna 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15811000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mleko,przetwory mleczne, nabiał: mleko spożywcze 3,2% tłuszczu, UHT jogurt kremowy grecki, gęsty 10% tłuszczu, jogurt owocowy - do 10,8% tłuszczu masło klarowane 99,8% masła masło kostka extra - min. 82% tluszczu margaryna kostka kefir naturalny sery ser gouda kostka ser gouda tarty premium wiórki ser topiony gouda kremowy ser kozi wędzony twardy ser kozi twaróg twaróg sernikowy biały chudy 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15500000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja kurze z wolnego wybiegu, rozmiar L
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03142500-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mięso i przetwory mięsne: cielęcina łopatka wieprzowina karkówka łopatka boczek podgardle schab z kością żeberka gulaszowe klasa 2 polędwica wołowina pieczeń klasa 1 polędwica indyk filet kaczka udka filet gęś filet kurczak udka filet wędliny wieprzowo-wołowe kiełbasa śląska kiełbasa krakowska szynka wiejska wędzona rosołowe wołowe - wysokie żebro z indyka (szyja) z indyka (skrzydła) z indyka (korpus) drobiowe (tusze rosołowe) wieprzowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15100000-9, 15131100-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ryby i przetwory rybne: halibut Mintaj śledź po wiejsku Miruna łosoś paluszki rybne z mintaja
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 03311000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Warzywa i owoce: Warzywa i przetwory warzywne warzywa świeże marchew seler por pietruszka korzeń pietruszka natka, pęczek koper, pęczek cebula czerwona cebula cukinia czosnek, fasola drobna typu „Jaś” groch połówki kapusta biała kapusta czerwona kapusta pekińska kalafior brokuł ogórek zielony papryka czerwona papryka zółta pomidor pomidor koktailowy rzodkiewka sałata masłowa sałata lodowa burak czerwony szczypiorek ziemniaki (rodzaj vineta) przetwory warzywne pulpa pomidorowa premium bez dodatków konserwantów, zawartość pomidorów minimum 58% koncentrat pomidorowy, gestość minimum 28-30%, groszek zielony konserwowy fasola konserwowa czerwona kukurydza konserwowa ogórek kwaszony ogórek korniszon konserwowy papryka konserwowa cięta czerwona skrobia ziemniaczana ketchup łagodny ketchup łagodny bez dodatku konserwantów przecier ogórkowy grzyby pieczarka świeża luzem Owoce i przetwory owocowe owoce świeże jabłka mekintosz, kortland banan cytryna śliwki mandarynki gruszka owoce suszone rodzynki żurawina śliwki przetwory owocowe ananas, plastry w syropie brzoskwinia, połówki w syropie koktail owocowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15300000-1, 15330000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Soki i napoje: herbata czarna - torebka herbata owocowa - torebka sok jabłkowy 100% ( kartonik lub plastikowa butelka) sok marchwiowy Vita Mini 100% woda mineralna 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15321000-4, 15981000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Produkty garmażeryjne chłodzone: kopytka kartacze, op. 2-2,5 kg pierogi leniwe, op. 2-2,5 kg pierogi ruskie, op. 2-2,5 kg pierogi z serem, op. 2-2,5 kg pierogi z owocami, op. 2-2,5 kg naleśniki z serem kluski parowe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15894300-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Owoce i warzywa mrożone: warzywa mrożone brokuł, fasolka szparagowa zielona fasolka szparagowa żólta kalafior marchewka młoda cała marchewka z groszkiem barszcz ukraiński bukiet wiosenny jarzyn warzywa na patelnię, op. 2,5 kg szpinak owoce mrożone truskawki mieszanka kompotowa porzeczka czarna maliny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15331170-9, 15896000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Inne produkty spożywcze: Orzechy wiórki kokosowe migdały płatki Cukier i wyroby cukiernicze cukier i miód cukier biały kryształ miód pszczeli cukier waniliowy Przyprawy, sosy, koncentraty majeranek bazylia liść laurowy ziele angielskie ocet 10%, butelka ocet jabłkowy przyprawa do zup i sosów w płynie pieprz czarny pieprz ziołowy przyprawa do kurczaka przyprawa do ryb czosnek granulowany papryka słodka papryka ostra cynamon kminek przyprawa do potraw gotowanych cebula prażona żur - zakwas majonez musztarda drożdże sól biała z magnezem drobna o obniżonej zawartości sodu sól sodowo-potasowa (sól szkolna) Tłuszcze roślinne olej rzepakowy, oliwa z oliwek olej kujawski z rzepaku, lnu i pestek dyni
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15332300-7, 15830000-5, 15860000-4, 15870000-7, 15412200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-02-07
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
cena 100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

DOC3.6 projekt umowy.doc (77,50KB)
DOC3.5 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,50KB)
DOCX3.4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,24KB)
DOCX3.3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (21,11KB)
XLS3.2 kosztorys cen jednostkowych.xls (55,50KB)
DOC3.2 formularz ofertowy.doc (50,00KB)
XLS3.1 opz.xls (61,50KB)
PDF3.0 specyfikacja.pdf (278,16KB)
 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 21.01.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz.1986.)  Zamawiający informuje, że w dniu 21.01.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

Zestawienie  ofert:

Pakiet

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

1.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

15.048,74

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

20.412,32

2.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Kościuszki 17

3.809,63

3.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

25.199,93

4.

FHP PIEDRO Krzysztof Droś

46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 14A

2.682,75

5.

Zakład Przetwórstwa Drobiowego PPHU FEKS

Franciszek Wączek

46-325 Rudniki, Mirowszczyzna 61  

197.371,47

Zakład Masarski Małgorzata i Eugeniusz Jędrycha sp. j .

42-140 Panki, Konieczki 53

184.555,77

6.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

41.496,66

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

63.620,76

NORDIS SA

45-315 Opole, ul. Głogowska 35

40.651,89

7.

FHP PIEDRO Krzysztof Droś

46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 14A

81.561,49

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

15.022,96

316,14

3.383,14

8.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

21.020,69

9.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

22.818,78

10.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

21.767,18

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

20.288,42

NORDIS SA

45-315 Opole, ul. Głogowska 35

18.531,51

11.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

15.093,82

 

Wartość jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne zadania częściowe

 

Pakiet

Wartość

1. Produkty zbożowe

32.811,07

2. Pieczywo

3.848,77

3. Mleko, przetwory mleczne, nabiał

39.274,25

4. Jaja

3.832,50

5. Mięso i przetwory mięsne

185.145,23

6. Ryby i przetwory rybne

40.484,34

7. Warzywa i owoce

58.371,91

8. Napoje

26.569,20

9. Produkty garmażeryjne chłodzone

29.307,06

10. Owoce i warzywa mrożone

25.874,10

11. Inne produkty spożywcze

22.860,75

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.  25.01.2019 r.

Nr IX.271.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

ETQA sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6 – pakiet 1,9

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Kościuszki 17 – pakiet nr 2

APC AGRA sp. z o.o., 45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a – pakiet nr 3,8,11

Zakład Masarski Małgorzata i Eugeniusz Jędrycha sp. j ., 42-140 Panki, Konieczki 53 – pakiet nr 5

NORDIS SA, 45-315 Opole, ul. Głogowska 35 – pakiet nr 6,10

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryterium:

- Cena (100%),

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Pakiet

Nazwa wykonawcy

 

Punkty

1.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

100

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

80,6

2.

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywcza w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Kościuszki 17

100

3.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

100

5.

Zakład Przetwórstwa Drobiowego PPHU FEKS

Franciszek Wączek

46-325 Rudniki, Mirowszczyzna 61 

93,5

Zakład Masarski Małgorzata i Eugeniusz Jędrycha sp. j .

42-140 Panki, Konieczki 53

100

6.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

98

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

64,2

NORDIS SA

45-315 Opole, ul. Głogowska 35

100

8.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

100

9.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

100

10.

ETQA sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Gazowa 4/6

85,1

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

91,3

NORDIS SA

45-315 Opole, ul. Głogowska 35

100

11.

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

100

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn.  30.01.2019 r.

Nr IX.271.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Dostawy

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

FHP PIEDRO Krzysztof Droś, ul. Powstańców Śl. 14A, 46-300 Olesno – pakiet 4 i 7

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryterium:

- Cena (100%),

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Pakiet

Nazwa wykonawcy

Punkty

4.

FHP PIEDRO Krzysztof Droś

46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 14A

100 pkt

7.

FHP PIEDRO Krzysztof Droś

46-300 Olesno, ul. Powstańców Śl. 14A

100 pkt

APC AGRA sp. z o.o.

45-005 Opole, ul. Budowlanych 4a

Oferta odrzucona na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki