Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Strona archiwalna

 

PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (329,01KB)
 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko

urzędnicze ds. inwestycji

 

 1.  Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

 

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

 

3.  Wykształcenie: wykształcenie wyższe techniczne

 

4. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie zawodowe minimum 2-letni staż pracy w tym minimum 1 rok pracy w jednostce zajmującej się inwestycjami,
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budownictwo,

 

5. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawa o samorządnie gminnym,
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa Prawo Budowlane,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych i akty wykonawcze,
 • znajomość zasad kosztorysowania,
 • znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

5.  Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw dotyczących inwestycji energetycznych i ogólnobudowlanych Gminy Olesno,
 • prowadzenie rejestru umów dotyczących dostawy energii elektrycznej,
 • udzielanie pomocy merytorycznej i współpracą z pracownikiem Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy w zakresie opracowywania wniosków o zamówienia publiczne,
 • przygotowywanie  do realizacji inwestycji przyjętych przez Radę Miejską poprzez:
 • opracowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • przygotowywanie zlecenia na opracowywanie projektów technicznych oraz kosztorysów inwestorskich i „ślepych”;
 • uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodnień;
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia budowlanego;
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie zleceń na nadzór techniczny, autorski, geodezyjny, archeologiczny itp. nad realizowanymi inwestycjami;
 • bieżący nadzór nad realizowanymi inwestycjami Gminy, w tym w szczególności:
 • przekazywanie wykonawcom terenu budowy;
 • prowadzenie kontroli zgodności zakresu realizowanej inwestycji, jakości wykonywanych robót oraz kosztu inwestycji z dokumentacją techniczną, umową oraz przyjętym harmonogramem wykonawstwa i finansowania;
 • organizowanie i dokonywanie komisyjnych odbiorów częściowych i końcowych inwestycji;
 • egzekwowanie od wykonawców napraw wynikających z udzielonych gwarancji jakościowych i rękojmi na wady dotyczące wykonywanych przez nich inwestycji;
 • organizowanie i przeprowadzenie komisyjnych odbiorów pogwarancyjnych.
 • opracowywanie wymaganych przepisami  sprawozdań z realizacji inwestycji,
 • rozliczanie inwestycji prowadzonych ze środków Unii Europejskiej.

 

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy.

Oświadczenia i klauzula powinny być podpisane własnoręcznym podpisem.

 

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

30 stycznia 2019 r. do godz. 1500.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

INFORMACJA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: .
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFoświadczenia kandydata.pdf (32,37KB)
PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (24,55KB)