Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNO

 o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej

                                                                                                                                                                    

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie uchwał:

- Nr LIV/418/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej,

- Nr LIV/416/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świercze w rejonie ulic: Częstochowskiej i Weselnej.

Wyżej wymienione opracowania obejmują obszary, zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwał - do wglądu w Urzędzie Miejskim w Oleśnie. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania ww. projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa.
Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w godzinach pracy urzędu. Do opracowywanych projektów dokumentów mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać do Burmistrza Olesna. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski z zakresu ochrony środowiska, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Olesna.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki