Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Ogłoszenie nr 505170-N-2019 z dnia 2019-01-18 r. 
 

Gmina Olesna: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
mina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.08.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie. 3.2 Zakres przedmiotowego zamówienia: Inwestycja polega na budowie nowych niecek basenowych, w miejsce istniejących, które zostały rozebrane w trybie zgłoszenia oddzielnym postępowaniem przetargowym. Projektowane są 3 niecki ze stali nierdzewnej: rekreacyjna, do skoków oraz brodzik dla dzieci, a także dwie podziemne komory technologiczne. Niecki otoczone będą nawierzchnią z płyt chodnikowych na zmienną szerokość do 9,4 m od krawędzi rynny przelewowej basenu rekreacyjnego-wielofunkcyjnego. Powstanie tym samym strefa stricte basenowa, na którą dostęp odbywał się będzie poprzez przejście przez 4 brodziki nogomyj wyposażone w prysznice z obydwu stron. Strefa ta otoczona będzie ogrodzeniem z żywopłotu. Przestrzeń poza żywopłotem będzie stanowiła plażę o nawierzchni trawiastej. Dla młodszych użytkowników projektuje się 2 huśtawki. Inwestycja będzie obejmowała również rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakcji basenowych o zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne itp., jak również wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych uzdatniania wody basenowej, a także instalacji podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem technologii pomp ciepła. W ramach inwestycji przewiduje się zachowanie licznych cennych okazów drzew oraz nasadzenie nowych, które razem będą stanowiły źródło cennego cienia letnią porą. Obszar inwestycji charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą terenu, który będzie wymagał regulacji rzędnych wysokościowych poprzez tworzenie skarp, plantowanie, budowę schodów, rampy dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie kształtowanie spadków nawierzchni utwierdzonych dla pieszych i pojazdów. Powstanie pawilon z zapleczem technologicznym, higieniczno-sanitarnym i administracyjnym, obsługujący kąpielisko oraz istniejące lodowisko, które aktualnie funkcjonuje tutaj zimą na istniejącej płycie boiska do koszykówki. Do pawilonu od strony północnej prowadzić będą 2 biegi wachlarzowych schodów terenowych. Przestrzeń u ich góry, ograniczona przez istniejący pawilon hotelarsko-gastronomiczny będzie stanowiła przedplac, którego fragment wyłożony zostanie deskami kompozytowymi. Całość okala zjazd na teren kąpieliska oraz fragment chodnika, który umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp na wózku inwalidzkim. Od strony południowej zaprojektowano plac manewrowy dla wozu strażackiego wyłożony ażurowymi płytami betonowymi. W zakres inwestycji wchodzi również budowa oświetlenia oraz monitoringu, którego podgląd będzie odbywał się w projektowanym pawilonie. Zakres zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część siwz. 3.5 Zamawiający działa na podstawie upoważnienia spółki komunalnej Baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zamówienie będzie wykonywane na rzecz Spółki. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.11 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.13 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.15 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45212212-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45000000-7
45111291-4
45233200-1
45112700-2
77310000-6
45220000-5
45245000-6
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45311200-2
45332400-7
45332300-6
45450000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) Kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy dla przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 4 mln złotych każda b) Kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych dla przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych obejmujących budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 4 mln złotych każda c) Kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2016r., poz. 65). oraz d) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na: - budowie / rozbudowie / remoncie / przebudowie / modernizacji basenu o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł każda, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmuje: - wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h; - powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 1000 m2; - konstrukcja niecki / niecek basenowych w min. jednym zamówieniu powinna być wykonane w technologii spawanej stali nierdzewnej. Uwaga. Powyższe wartość dotyczą robót związanych z wykonaniem budynku kubaturowego, niecki ze stali nierdzewnej i instalacji uzdatniania wody basenowej. Kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do siwz. c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł (słownie: milion złotych). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 30,00
termin wykonania 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określone w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-02-04, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZIPProjekt wykonawczy TOM 2.zip (36,80MB)
ZIPProjekt wykonawczy TOM 1.zip (30,45MB)
ZIPProjekt Budowlany.zip (45,20MB)
DOC3.8 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (38,50KB)
DOC3.7 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (40,00KB)
DOC3.6 projekt umowy.doc (199,00KB)
DOC3.5 zobowiązanie.doc (56,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,01KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,83KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (104,00KB)
PDF3 0 specyfikacja.pdf (348,49KB)

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540011874-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505170-N-2019 
Data: 18/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: 
Punkt: 
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie 
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, nr wniosku: RPOP.05.01.00-16-0002/18 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 1.3) 
W ogłoszeniu jest: (...)Uwaga. Powyższe wartość dotyczą robót związanych z wykonaniem budynku kubaturowego, niecki ze stali nierdzewnej i instalacji uzdatniania wody basenowej. Kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu. 
W ogłoszeniu powinno być: (...)Uwaga. Kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III. 
Punkt: 5.1) 
W ogłoszeniu jest: c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł (słownie: milion złotych). 
W ogłoszeniu powinno być: c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-04, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-05, godzina: 09:30, 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 01.02.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 05.02.2019 r.

 1. 2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 05.02.2019 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 08.02.2019 r.

 1. 2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. 3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 08.02.2019 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540020861-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505170-N-2019 
Data: 18/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): https://olesno.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-05, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-08, godzina: 09:30, 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 07.02.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Treść pytań:

 1. Prosimy o dołączenie STWiOR dla poszczególnych branż, gdyż zamieszczona dokumentacja nie zawiera ich.
 2. Prosimy o dołączenie do projektu rysunków, przekrojów oraz opisu zjeżdżalni wodnych w celu ich wyceny.
 3. Czy w przypadku konsorcjum dwóch firm, Inwestor wyraża zgodę aby za dany okres rozliczeniowy każdy z konsorcjantów wystawiał oddzielnie fakturę za swój zakres prac? Zakres ten byłby jednoznacznie określony w umowie i naturalnie nie przekraczałby wartości realizowanego kontraktu?
 4. Dokumentacja projektowa zakłada wykonanie niecek stalowych spawanych, w całości ze stali nierdzewnej. Czy dopuszcza się zastosowanie niecek z paneli stalowych (ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej), wykładanych wykładziną PVC-U, lub rozwiązań „hybrydowych”, polegających na wykonaniu części konstrukcji ścian ze stali nierdzewnej w technologii spawanej, a pozostałej części w konstrukcji żelbetowej z okładziną foliową, ceramiczną lub inną (np. polimocznik)?
 5. W projekcie wykonawczym technologii basenowej (dokument „Projek wykonawczy 15.12”) przyjęto niezgodne z obowiązującymi w Polsce normami prędkości filtracji dla obiegu NR1 basen do skoków (45 m3/h/m2), NR2 basen pływacko-rekreacyjny (45 m3/h/m2), NR3 basen dla dzieci (45 m3/h/m2), co w przypadku basenu pływacko-rekreacyjnego i basenu dla dzieci może w szczególny sposób zagrozić bezpieczeństwu użytkowników. Ponadto dla obiegu NR3 (basen dla dzieci) istnieje rozbieżność między prędkością filtracji z części opisowej, a prędkością filtracji filtra podaną w zestawieniu urządzeń (poz. 7 w/w obiegu). Wnosimy o korektę wydajności stacji uzdatniania wody według obowiązujących norm i aktualizację dokumentacji projektowej.
 6. W związku z wątpliwościami z pytania nr 2, prosimy o informację, czy projekt technologii był opiniowany przez POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI ?
 7. Prosimy o dołączenie kosztorysów w wersji PDF lub ath
 8. Czy zgodnie z zapisami § 5, punkt 5.1 podpunkt d. wymogi odnośnie doświadczenia wykonawcy. Czy Zamawiający oczekuje aby były one spełnione przy realizacji 1 zadania w całości czy Wykonawca może spełnić je przedstawiając 5-6 realizacji ?
 9. Prosimy o przedstawienie tras rurociągów raz z zaznaczonymi rzędnymi dla technologii basenowej. Obecna dokumentacja nie pozwala na wycenę orurowania basenu oraz ewentualną późniejszą realizację prac.
 10. Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego, cz. 1 – architektura, inwestycja będzie realizowana w 3 etapach:

I ETAP – projekt kąpieliska obejmujący modernizację istniejących basenów otwartych wraz z projektowanym zjazdem od strony ul. Matejki, pawilonem szatniowo-biurowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działkach nr 2118, 2132, 2216, 2131, 2213, 2214, 2232, 2206,2114, fragmenty działek nr 2135 i 2128 z obrębu 68 Olesno,

II ETAP – projekt parkingu na działkach nr 2133, 2222/2 i fragmencie działki nr 2135 obręb 68 Olesno,

III ETAP – przebudowa budynku pensjonatowego „AS” na działce nr 2118 obręb 68 Olesno.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest etap I wg ww. opisu.

 1. Prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
 2. Prosimy o wyspecyfikowanie elementów składowych dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia w zakresie Projektu Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego.
 3. Prosimy o podanie czy przedmiot zamówienia obejmuje również roboty rozbiórkowe, a jeśli tak to jaki jest zakres prac rozbiórkowych (na rys. PWZ1 oznaczono np.: rozbiórka przybudówki sanitarnej przy ob.nr 1, istniejące trampoliny - ob. nr 6 – do likwidacji)
 4. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót o których mowa w §4 wzoru Umowy pkt 1a) dla robót budowlanych w zakresie wszystkich branż objętych przedmiotem zamówienia. Ułatwi to wykonawcom weryfikację pełnego zakresu robót z dokumentacją oraz ich wycenę. W dokumentacji budowlanej zamieszczone zostały jedynie przedmiary dla branży sanitarnej (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne).
 5. W udostępnionych materiałach przetargowych brak jest dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez pracownię geologiczną GEOLOG S.C. oraz projektu posadowienia pawilonu na palach. Prosimy o udostępnienie ww. opracowań.
 6. W udostępnionych materiałach przetargowych brak jest Projektu Wykonawczego branży Konstrukcyjnej wszystkich obiektów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. Załączona w dokumentacja wykonawcza w folderze: 4_KONSTRUKCJA, zamieszczona w folderze: Projekt _wykonawczy _tom-1, zawiera jedynie opis z projektu budowanego oraz rysunki K1 do K5 będące rysunkami z projektu budowlanego branży konstrukcyjnej . Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego konstrukcji (rysunki szalunkowe i zbrojeniowe) dla nw. obiektów:

- budynek pawilonu (fundamenty, wieńce, belki, nadproża, strop)

- fundamenty niecek basenowych

- fundamenty pod zbiornik wody deszczowej

- komory technologiczne A i B

- schody zewnętrzne, rampa dla NPS

 1. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne, brakuje zestawienia elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji (urządzenia, przewody wentylacyjne, armatura itp.). Prosimy o udostępnienie ww. zestawienia.
 2. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży sanitarnej – instalacje zewnętrzne, brakuje rysunków nr Sz-1 do Sz-9, wyspecyfikowanych w opisie do ww. projektu. Brak również wykazu rurociągów instalacji sanitarnych zewnętrznych. Prosimy o udostępnienie ww. rysunków i wykazu.
 3. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży technologicznej nie zostały na rysunku T-4 w sposób czytelny opisane rurociągi technologiczne podposadzkowe. Brakuje również zestawienia ww. rurociągów. Prosimy o udostępnienie zestawienia rurociągów oraz rysunku z czytelnym opisem rurociągów technologicznych w zakresie średnic i materiału.
 4. Ponadto w udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży technologicznej nie zostały opisane na rys. PBZ.1 rurociągi technologiczne międzyobiektowe (zewnętrzne) lub są nieczytelne. Brakuje również pełnego wykazu rurociągów technologicznych z opisem średnic i materiału. Prosimy o udostępnienie ww. rysunku z czytelnym opisem rurociągów technologicznych oraz wykazu.
 5. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, brakuje rysunków z rozmieszczeniem instalacji teletechnicznych: telefonicznej oraz telewizji dozorowej. Brak również pełnego wykazu urządzeń i okablowania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o udostępnienie ww. rysunków i wykazów.
 6. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży elektrycznej – instalacje wewnętrzne i zewnętrzne brakuje schematów tablic rozdzielczych T01; T02; Sz-1; Sz-2; Sz-3; RB-1; RB-2; RB-3; tablicy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. Prosimy o udostępnienie rysunków ze schematami tablic.
 7. W udostępnionej dokumentacji wykonawczej branży drogowej brakuje rysunków: Rys. 2–Profil podłużny odc. A -B oraz Rys. 3–Profil podłużny odc. C –D. Prosimy o udostępnienie ww. rysunków.
 8. W udostępnionych materiałach przetargowych brakuje Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż za wyjątkiem Specyfikacji Technicznej niecek basenowych ze stali nierdzewnej. Prosimy o ich udostępnienie.
 9. W §13 pkt 13.2 SIWZ podano sprzeczne terminy realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o sprostowanie ww. zapisów.
 10. Prosimy o udostępnienie rysunków niecek basenowych N1 do N4 oraz rysunków branży sanitarnej projektu budowlanego w formacie DWG, ponieważ opisy na rys. w wersji PDF są nieczytelne.
 11. Prosimy o udostępnienie projektu ogrodzenia oddzielającego baseny od lodowiska, oznaczonego na rys. PWZ1 jako niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 12. Prosimy o informację w zakresie doboru typu, parametrów technicznych, producenta itp. dla zjeżdżalni rodzinnej i rurowej oraz trampolin do skoków.
 13. Prosimy o wyjaśnienie, czy punktowane będą tylko dwa terminy realizacji robót tj. 31.07.2019 albo 31.10.2019 r. Czy można w formularzu ofertowym zadeklarować pośrednie terminy realizacji np. 31.08.2019r. lub 30.09.2019r? Jeśli tak to wg jakiej formuły będą punktowane ww. terminy?
 14. Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w miejscu planowanych robót.
 15. Jednocześnie z uwagi na obszerny i specjalistyczny zakres przedmiotu zamówienia oraz stwierdzone braki w dokumentacji, wnosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 19 lutego 2019r.
 16. W opisach technicznych do projektu PZT i architektury zamieszczono informację, że dla potrzeb podgrzewania wody basenowej przewidziano instalację z wykorzystaniem technologii pomp ciepła. Proszę o udostępnienie projektu branżowego instalacji podgrzewu wody z wykorzystaniem pomp ciepła, ponieważ w udostępnionym wykonawcom projekcie branży sanitarnej jest tylko niewielka wzmianka o tym, że tak instalacja ma występować, ale bez określenia parametrów technicznych pomp ciepła i przebiegu rurociągów pomiędzy pompami a basenem. Pomijam fakt, że w innym miejscu jest informacja o podgrzewaniu wody basenowej z wykorzystaniem instalacji solarnej.
 17. W PW architektury na rysunkach PWA.15 do PWA.17 Kłady ścian w toaletach opisano akcesoria - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz akcesoriów łazienkowych jeśli należy je ująć w ofercie
 18. W PW architektury na rysunkach PWA.15 do PWA.17 Kłady ścian w toaletach opisano armaturę - wg tych opisów przycisk spłukujący do WC jest bezdotykowy, a pisuary automatycznie spłukiwane; natomiast wg opisu PW instalacje sanitarne wewnętrzne punkt 4.1a zaprojektowano obsługę ręczną spłuczki za pomocą przycisku i pisuaru za pomocą ręcznego zaworu. Prosimy potwierdzić jakie typy armatury wraz z parametrami przyjąć do oferty .
 19. Na rysunku PW Architektury nr PWA.01 Rzut Parteru pawilonu opisano w Legendzie rysunku „Wyposażenie elektryczne: zmywarka, lodówka, zestaw komputer + monitor, elektryczna kurtyna powietrzna montowana nad drzwiami - prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz wyposażenia elektrycznego wraz z parametrami urządzeń , które należy ująć w ofercie.
 20. Prosimy o podanie ilości, typu i parametrów technicznych bramki uchylnej i tripodów przedstawionych na rys. nr PWA.01 Rzut Parteru pawilonu.
 21. W opisie PW Architektury punkt 3.4 g) Wykończenie i izolacje przegród zewnętrznych podano, że zewnętrzne skrzynki depozytowe wnękowe mają być :„zintegrowane z systemem ESOK”. Prosimy uzupełnić dokumentację projektową o projekt instalacji ESOK.
 22. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek detalu wykonania drewnianego siedziska.
 23. W opisie PW Architektury punkt 3.4 h) Wykończenie i izolacja przegród wewnętrznych podano, że : w pomieszczeniach chemii posadzka wykończona kwasoodpornymi płytkami; a wg rys. nr PWA.09 Rzut posadzek w pomieszczeniach tych (013a i 013b)jest posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo. Prosimy potwierdzić jaką posadzkę wykonać .
 24. W opisie PW Architektury punkt 3.4 h) Wykończenie i izolacja przegród wewnętrznych podano, że okładziny z płytek ceramicznych należy wykonać w pomieszczeniach toalet oraz w pomieszczeniu socjalnym wzdłuż blatu - prosimy potwierdzić , że w pozostałych pomieszczeniach na ścianach nie ma okładzin z płytek oraz podać sposób wykończenia ścian w pomieszczeniach technicznych ( brak takiej informacji w projekcie)
 25. Prosimy o uzupełnienie Projektu wykonawczego konstrukcji o rysunki szalunkowo-zbrojeniowe projektowanych murów oporowych.
 26. Prosimy o udostępnienie pozwolenia budowlanego.
 27. Z uwagi na bardzo słaby poziom udostępnionej dokumentacji, mnóstwo braków i rozbieżności, wnosimy o udostępnienie kompletnej i jednoznacznie opisującej przedmiot zamówienia dokumentacji z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert co najmniej 14 dni od daty udostępnienia kompletnej dokumentacji.
 28. W związku z możliwością zastosowania materiałów równoważnych, proszę udostępnienie obliczeń natężenia oświetlenia w celu doprecyzowania parametrów zastosowanych w projekcie opraw oświetleniowych oraz potwierdzenie, że poprzez dobrane w projekcie oprawy w poszczególnych pomieszczeniach spełniać będą odpowiednie natężenie zgodnie z obowiązującymi przepisami np. normą: - PN-EN 12464-1:2010 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach; - PN-EN 12464-2:2014  Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
 29. Proszę o informacje czy udostępniona dokumentacja projektowa branży elektrycznej i teletechnicznej jest kompletna.
 30.  Proszę o informacje czy jest możliwość udostępnienia przedmiaru robót elektrycznych i niskoprądowych.
 31. Proszę o informacje czy w wycenie należy uwzględnić oświetlenie terenu ponieważ na projekcie zagospodarowania terenu w legendzie zostały wykreślone „projektowane słupy oświetleniowe”. Jeśli tak to proszę o udostępnienie schematu ideowy oświetlenia terenu.
 32. Proszę o informacje jakiego typu oraz wysokości słupy oświetleniowe należy zastosować.
 33. Proszę o informacje jakiego typu oraz wysokości słupy monitoringu należy zastosować.
 34. Na projekcie zagospodarowania terenu jest brak wskazanego miejsca, którego należy zasilić budowaną stację trnasformatową. Proszę o wskazanie tego miejsca wraz z lokalizacją ułożenia kabli średniego napięcia.
 35. Na projekcie zagospodarowania terenu jest brak wskazanej trasy kablowej ułożenia kabli niskiego napięcia od rozdzielnicy RGNN (TR-Rmn) w stacji do rozdzielnicy RG w budynku.
 36. W projekcie PW brak schematu rozdzielnicy RGNN (TR-Rnmn) w stacji transformatorowej.
 37. W projekcie PW branży elektrycznej rys E-02 zaznaczone są zasilania bramki. Proszę o informację czy w zakres wykonania wchodzi system ESOK (elektroniczny system obsługi klienta).
 38. W projekcie PW branży elektrycznej rys E-02 zaznaczone są grzejniki elektryczne. Proszę o informację czy w zakres wykonawcy branży elektrycznej jest dostawa i montaż grzejników elektrycznych jeśli tak proszę o podanie parametrów technicznych tych grzejników.
 39. W opisie PW branży elektrycznej p.3.2.2 oraz p.3.2.3 mowa jest o UPS-ach proszę o wskazanie jaka ma być ilość tych UPS-ów oraz parametry techniczne (moc, parametry zasilania, parametry czasu podtrzymania).
 40. Opis PW branży elektrycznej p. 5.1.1 zawiera informację "Przewody instalacji strukturalnej UTP należy układać w posadzce w rurkach osłonowych ICTA3422 fi=22." jeżeli jest przewidziana instalacja sieci strukturalnej to proszę o podanie ilości punktów PEL ich wyposażenie, wielkości szafy rack wraz z wyposażeniem. Proszę o udostępnienie projektu z naniesionymi instalacjami niskoprądowymi.
 41. Opis PW branży elektrycznej w p. 5.1.2 zawiera informację: montaż System Telewizji Dozorowej Proszę o podanie ilości kamer wewnętrznych oraz wskazanie lokalizacji na rysunkach. Proszę o podanie ilości kamer zewnętrznych oraz wskazanie lokalizacji na rysunkach. Odnośnie Serwera obrazu nie podano ilości i pojemności twardych dysków lub czasu archiwizacji nagrań, "Stanowiska do wizualizacji w oparciu o komputery" nie podano ilości stanowisk i ich wyposażenia np ilości monitorów.
 42. W opisie PW branży elektrycznej w p.3.2.4 Odbiory pożarowe: „Dla zasilania urządzeń związanych z instalacją p.poż. projektuje się kable i przewody niepalne w izolacji silikonowej o odpowiedniej odporności ogniowej E90/FE180 min. W szczególności tego typu kablami i przewodami należy wykonać instalację zasilającą dla:
 • wentylacji oddymiania,
 • siłowników klap p.poż. w kanałach wentylacji oddymiania”

Proszę o informację czy w zakres wykonania wchodzi system oddymiania oraz system sygnalizacji pożaru (SAP) ponieważ brak jest projektu z tymi systemami oraz nie podano żadnych informacji o instalacjach oddymiania czy systemu sygnalizacji pożaru.

 1. W związku prowadzonym postępowaniem na „Modernizację kompleksu basenów otwartych w Oleśnie” po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną wnosimy o rozdzielenie zadań w zakresie wykonania prac architektoniczno — budowlanych od prac związanych z montażem pomp ciepła. Na rynku polskim nie istnieją firmy, które zajmują się profesjonalnym i kompleksowym wykonaniem zarówno niecek basenowych jak i instalacji pomp ciepła. Oba zakresy prac wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Firmy zajmujące się pracami budowlanymi na basenach podzlecają firmom instalacyjnym wykonanie prac z zakresu pomp ciepła co znacznie zwiększa koszty wykonania, stwarza problemy ze świadczeniem usług serwisowych w okresie gwarancji. Brak podziału na części powoduje ograniczenie konkurencji ponieważ wyspecjalizowane firmy nie mogą samodzielnie wystartować do przetargu. Podkreślenia wymaga również fakt, iż zakres prac związany z instalacją pomp ciepła stanowi ok. 30% wartości całego zamówienia więc nie można uznać, że jest to nieznaczący zakres prac. Konieczność podziału zamówienia na części zinterpretował również Urząd Zamówień Publicznych: „Należy zauważyć, że jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. Działanie takie powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między wykonawcami. (...). Powyższy motyw preambuły wymienia następujące przykładowe przyczyny: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki podział groziłby ograniczeniem korkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Należy zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał jedynie nadmierne trudności czy koszty oraz brak_ koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej _ realizacji zamówienia. W przypadku przedmiotowego zamówienia żadna z powyższych przesłanek nie występuje. Przy podziale zamówienia na części koszty wykonania inwestycji będą niższe ponieważ oferty zostaną złożone bezpośrednio przez firmy wyspecjalizowane w danym zakresie prac. Podział zamówienia na części nie spowoduje również nadmiernych trudności czy braku możliwości skoordynowania prac ponieważ poszczególne zakresy będą wykonywane przez specjalistyczne firmy a nie przez nieokreśloną liczbę podwykonawców jednej firmy. Podkreślenia wymaga fakt, iż brak podziału zamówienia na części może skutkować nieprawidłową realizacją zamówienia gdyż firma wyspecjalizowana w wykonaniu niecek basenowych nie będzie w stanie zweryfikować poprawności wykonania specjalistycznej instalacji pomp ciepła o dużej mocy.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie podziału zamówienia na 2 części tj.:

Część I — wykonanie niecek basenowych wraz z infrastrukturą.

Część 2 — wykonanie instalacji pomp ciepła.

 1. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie technologii wykonania niecki ze stali nierdzewnej powlekanej na etapie produkcji w fabryce na gorąco twardym PCV o grubości 0,5mm? Niecka basenowa wykonana ze skręcanych prefabrykowanych elementów ze stali nierdzewnej powlekanej PCV jest trwalsza od proponowanego wykonania ze stali spawanej. Chcielibyśmy zauważyć, że warstwa powierzchniowa tlenków zapewniająca stali nierdzewnej CrNi właściwości antykorozyjne jest niezwykle łatwa do naruszenia a w przypadku basenów wypełnionych wodą nie istnieje możliwość jej odtworzenia przez tlen z powietrza co powoduje powstanie ognisk korozji znacząco skracających trwałość basenu. Technologia stali powlekanej wykorzystuje na potrzeby niecki stal AISI 441 oraz AISI 470 na potrzeby konstrukcji wsporczej. Płyta denna basenu wykonana jest z płyty żelbetowej pokrytej membraną  PVC o grubości nie mniejszej niż 1,5mm. Dzięki warstwie ochronnej PCV zwiększa się zarówno odporność chemiczna jak i poprawie ulegają walory wizualne basenu. Technologia ta pozwala również na znaczne skrócenie czasu instalacji, co pozwoli na sprawniejsze prowadzenie prac. Ze względu na niższą cenę niż niecki wykonane w technologii spawanej dopuszczenie ofert opartych na technologii paneli ze stali nierdzewnej pokrytych PCV pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie trwałości obiektu przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego progu cenowego ofert. Ponadto, dzięki dopuszczeniu tej technologii Zamawiający zwiększy ilość potencjalnych podmiotów startujących w przetargu co zwiększy konkurencyjność ofert z zyskiem dla Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu wymogu równoważności technologii.
 2. Prosimy o podanie szczegółów technicznych dot. doboru pomp ciepła: ilości obiegów grzewczych temperatur na poszczególnych obiegach, zapotrzebowanie na ciepło, strumień przepływu wody dla poszczególnych obiegów. Prosimy o udostępnienie doboru pomp do obsługi pomp ciepła. Prosimy o udostępnienie projektu układu sterowania i regulacji dla pomp ciepła. Prosimy o udostępnienie doborów zaworów regulacyjnych, zaworów równoważących. Prosimy o udostępnienie doborów wymienników ciepła. Brak informacji technicznych uniemożliwia poprawny dobór urządzeń i przygotowanie oferty.
 3. Prosimy o udostępnienie projektu prowadzenia tras rurociągów dla instalacji ogrzewania, wod-kan.
 4. Prosimy o udostępnienie projektu technologicznego instalacji pomp ciepła.
 5. Prosimy o udostępnienie zestawień materiałów dla instalacji sanitarnych.
 6. W związku z zamiarem przystąpienia do złożenia oferty na ww. zadanie zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pomocniczego przedmiaru robót budowlanych, które należy ująć w wycenie.
 7. Prosimy o załączenie kart katalogowych lub szczegółowego opisu Pomo ciepła z projektu sanitarnego.

 

Odpowiedzi:

 1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w załączeniu.
 2. Karta małej architektury w załączeniu.
 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia umowy podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców (Pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności (jeśli dotyczy). W tej umowie powinny również zostać zawarte regulacje dotyczące płatności na rzecz członków konsorcjum. Płatności będą realizowane odpowiednio do zapisów w tej umowie, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego i bank finansujący inwestycję  harmonogramem płatności.
 4. Inwestor dopuszcza wariant, w ramach którego konstrukcja niecek zostanie wykonana ze spawanych ze sobą elementów ze stali nierdzewnej. Zamawiajacy nie dopuszcza wariantu "hybrydowego".
 5. Inwestor zdecydował na zastosowanie złóż filtracyjnych w postaci Zeolitu. Złoża zeolitowe charakteryzują się inną jakością filtracji w stosunku do tradycyjnego piasku.

Prędkość filtracji złóż zeolitowych wynosi: 29 do 48m3/h/m2

prędkość płukania wynosi: 33-42m3/h/m2

Zgodnie z tymi założeniami została zaprojektowana technologia przyjmując prędkość filtracji:45m3/h/m2 i prędkość płukania: 38m3/h/m2

Nie ma obowiązujących norm na terenie naszego raju które regulują jednoznacznie jakie mają zostać zastosowane media filtracyjne.

Każdy materiał filtracyjny posiada własne właściwości o do niego dobiera się optymalne przepływy.

W części opisującej urządzenia jest zawarty opis zbiornika filtracyjnego nie ma to związku z doborem materiału filtracyjnego oraz technologii.

 1. Nie ma obowiązku opiniować projektów w Polskim Związku Pływackim.
 2. Przedmiary w załączeniu.
 3. Zamawiający uzna warunek w przypadku wykazania realizacji jednego zadania o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł polegającej na budowie / rozbudowie / remoncie / przebudowie / modernizacji basenu obejmującego:

- wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h; 

- powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 1000 m2;

- konstrukcja niecki / niecek basenowych w zamówieniu powinna być wykonane w technologii spawanej stali nierdzewnej.

 1. Trasy rurociągów w załączeniu.
 2. Przetarg dotyczy I ETAPU tj. m.in. modernizacji istniejących basenów otwartych wraz z projektowanym zjazdem od strony ul. Matejki, pawilonem szatniowo-biurowym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. ETAPY II i III nie wchodzą w zakres zamówienia.
 3. Inwestycja polega na budowie nowych niecek basenowych, w miejsce istniejących, które zostały rozebrane w trybie zgłoszenia oddzielnym postępowaniem przetargowym. Projektowane są 3 niecki ze stali nierdzewnej: rekreacyjna, do skoków oraz brodzik dla dzieci, a także dwie podziemne komory technologiczne. Niecki otoczone będą nawierzchnią z płyt chodnikowych na zmienną szerokość do 9,4 m od krawędzi rynny przelewowej basenu rekreacyjnego-wielofunkcyjnego. Powstanie tym samym strefa stricte basenowa, na którą dostęp odbywał się będzie poprzez przejście przez 4 brodziki nogomyj wyposażone w prysznice z obydwu stron. Strefa ta otoczona będzie ogrodzeniem z żywopłotu. Przestrzeń poza żywopłotem będzie stanowiła plażę o nawierzchni trawiastej. Dla młodszych użytkowników projektuje się 2 huśtawki. Inwestycja będzie obejmowała również rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakcji basenowych o zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne itp., jak również wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych uzdatniania wody basenowej, a także instalacji podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem technologii pomp ciepła. W ramach inwestycji przewiduje się zachowanie licznych cennych okazów drzew oraz nasadzenie nowych, które razem będą stanowiły źródło cennego cienia letnią porą. Obszar inwestycji charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą terenu, który będzie wymagał regulacji rzędnych wysokościowych poprzez tworzenie skarp, plantowanie, budowę schodów, rampy dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie kształtowanie spadków nawierzchni utwierdzonych dla pieszych i pojazdów. Powstanie pawilon z zapleczem technologicznym, higieniczno-sanitarnym i administracyjnym, obsługujący kąpielisko oraz istniejące lodowisko, które aktualnie funkcjonuje tutaj zimą na istniejącej płycie boiska do koszykówki. Do pawilonu od strony północnej prowadzić będą 2 biegi wachlarzowych schodów terenowych. Przestrzeń u ich góry, ograniczona przez istniejący pawilon hotelarskogastronomiczny będzie stanowiła przedplac, którego fragment wyłożony zostanie deskami kompozytowymi. Całość okala zjazd na teren kąpieliska oraz fragment chodnika, który umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp na wózku inwalidzkim. Od strony południowej zaprojektowano plac manewrowy dla wozu strażackiego wyłożony ażurowymi płytami betonowymi. W zakres inwestycji wchodzi również budowa oświetlenia oraz monitoringu, którego podgląd będzie odbywał się w projektowanym pawilonie.
 4.  

Składowa projektu

Branża

TOM PW

PB

3 niecki ze stali nierdzewnej

NIECKI

2

załącznik do PZT

KONSTRUKCJA

1

 

4 nogomyje

NIECKI

2

 

zjeżdżalnie rurowe

PZT

1

załącznik do PZT

atrakcje basenowe

NIECKI

2

 

technologia basenowa

TECHNOLOGIA

2

w opisie Architektury

oświetlenie i monitoring

PZT

1

analogicznie do PW

BRANŻA ELEKTRYCZNA

2

analogicznie do PW

PZT: chodniki, żywopłot, hustawki

PZT

1

analogicznie do PW

PZT: rzeźba terenu

PZT

1

analogicznie do PW

BRANŻA DROGOWA

analogicznie do PW

PZT: plac manewrowy dla wozu strażackiego

PZT

1

analogicznie do PW

BRANŻA DROGOWA

analogicznie do PW

projekt pawilonu

ARCHITEKTURA

1

analogicznie do PW

KONSTRUKCJA

1

analogicznie do PW

BRANŻA SANITARNA

2

analogicznie do PW

BRANŻA ELEKTRYCZNA

2

analogicznie do PW

TECHNOLOGIA

2

 

projekt komór technologicznych

ARCHITEKTURA

1

analogicznie do PW

KONSTRUKCJA

1

analogicznie do PW

BRANŻA ELEKTRYCZNA

2

analogicznie do PW

TECHNOLOGIA

2

 

 

 1. Prace rozbiórkowe zostały wykonane. Niecki, ścianki basenów, trampolina i powierzchnia utwardzona zostały usunięte.
 2. Przedmiary w załączeniu.
 3. Opinia geotechniczna oraz badania podłoża gruntowego wykonane przez pracownię GEOLOG S.C. w załączeniu.
 4. Rysunki konstrukcyjne w załączeniu.
 5. Zestawienie kształtek w załączeniu – w przedmiarze.
 6. Rysunki Sz-1 do Sz-9 branży sanitarnej  - instalacje zewnętrzne w załączeniu.
 7. Poprawiony rysunek T-4 w załączeniu.
 8. Poprawiony rysunek PZB.1 w załączeniu.
 9. Rysunki i wykaz urządzeń branży elektrycznej w załączeniu.
 10. Schematy tablic rozdzielczych TO1 oraz TO2 w załączeniu. Natomiast schematy tablic Sz-1, Sz-2, Sz-3, RB-1, RB-2, RB-3 nie wchodzą w zakres projektu wykonawczego i sporządzane są w ramach rysunków warsztatowych producenta technologii basenowej.
 11. PDFy z rysunkami w załączeniu.
 12. PDFy ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż w załączeniu.
 13. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.10.2019 r. (realizacja przedmiotu zamówienia) – SIWZ zmodyfikowano. Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia to 31.07.2019 r., zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert: „termin realizacji”.
 14. Pliki DWG z rysunkami niecek w załączeniu.
 15. Rysunek ogrodzenia w załączeniu.
 16. Karty urządzeń zostały uzupełnione – w załączeniu.
 17. Punktowane będą tylko dwa terminy realizacji robót 31.07.2019 r. albo 31.10.2019 r.
 18. W celu ustalenia wizji lokalnej Wykonawca ma skontaktować się telefonicznie z Zamawiającym.
 19. Projekt i rysunek instalacji z wykorzystaniem technologii pomp ciepła w załączeniu.
 20. Wykaz akcesoriów łazienkowych uzupełniono w załączeniu.
 21. Proszę przyjąć wersję z projektu branży sanitarnej - obsługa ręczna spłuczki za pomocą przycisku i pisuaru za pomocą ręcznego zaworu.
 22. Wykaz wyposażenia elektrycznego wraz z parametrami urządzeń w załączeniu.
 23. Zaprojektowano 2 tripody wraz z jedną bramką uchylną. Karty z parametrami w załączeniu.
 24. Projekt instalacji ESOK zawarty jest w ramach opracowania branży elektrycznej - w projekcie budowlanym.
 25. Rysunek detalu wykonania drewnianego siedziska w załączeniu.
 26. Projektuje się posadzkę betonową utwardzaną powierzchniowo.
 27. Okładzina z płytek ceramicznych ogranicza się do toalet oraz wzdłuż blatu w pom. socjalnym. W pomieszczeniach technicznych należy wykończyć ściany za pomocą tynku cementowo-wapiennego.
 28. Rysunki szalunkowo-zbrojeniowe wykraczają poza zakres projektu wykonawczego - są to opracowania niezbędne do wykonania prac towarzyszących (takich jak np. szalowanie elementów konstrukcji, ustawienie rusztowań, montaż dźwigu itd.). Każdy z wykonawców musi je sporządzić we własnym zakresie, o ile stwierdzi, że są mu potrzebne.
 29. Skan pozwolenia w załączeniu.
 30. Dokumentacja została uzupełniona – termin składania ofert wydłużono do dnia 14.02.2019 r.
 31. Wykonawca, chcąc zastosować wyroby równoważne, powinien uzyskać akceptację projektanta, sprawującego nadzór aktorski. W tym celu powinien postępować zgodnie z instrukcją opisaną w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), a w tym konkretnym przypadku, ponieważ nie ma dwóch opraw oświetleniowych, które świeciłyby identycznie, gdyż jest to chronione patentami, a łamanie praw autorskich nie będzie dopuszczana, Wykonawca powinien dokonać obliczeń fotometrycznych na podstawie parametrów proponowanego wyrobu, nie sugerując się przy tym konkretnymi kartami katalogowymi. W tym wypadku ocenie podlegać będzie nie tyle świecenie poszczególnej lampy, co całościowy wynik, w szczególności jego zgodność z przepisami, w tym normami. Niezależnie od obliczeń fotometrycznych, ocenie podlegać będą inne parametry, w tym m.in. wygląd zewnętrzny, który powinien być zbliżony charakterem do opraw projektowanych.
 32. Tak, udostępniona dokumentacja jest kompletna.
 33. Tak, jest taka możliwość, zostały zamieszczone w załaczeniu.
 34. Tak, w wycenie należy uwzględnić oświetlenie terenu. Zostało ono wrysowane na rysunku E-01 (PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU).
 35. Informacje te są zawarte w przedmiarze.
 36. Informacje te są zawarte w przedmiarze.
 37. Na rysunku zagospodarowania terenu wskazano skąd zasilana jest budowana stacja transformatorowa - z istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się na obszarze działki nr 2118.
 38. Kabel układany w budynku. Nie ma potrzeby wskazywania go na zagospodarowaniu terenu.
 39. Schemat rozdzielnicy zawiera rysunek E-05 "Schemat Rozdzielnicy RnN".
 40. W zakres wykonania wchodzi system ESOK - informacje zawarte w Projekcie Budowlanym.
 41. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż grzejników elektrycznych - wszystkie o mocy 1,5 kW.
 42. Parametry techniczne UPS-ów:


Praca AVRtak

 •  
 •  

Czas podtrzymania (80% obciążenia)6min

Czas przełączenia na pracę z baterii<3ms

Częstotliwość napięcia wejściowego50Hz ± 2%

Czas powrotu na pracę sieciową0ms

Filtracja napięcia wyjściowegoLC Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI + tłumik warystorowy

Filtr telekomunikacyjnytak

Interfejs komunikacyjnyRS-232

Maksymalna długość przewodów wyjściowych<10m

Maksymalny czas ładowania5h

 •  

Moc wyjściowa2000VA/1300W

Napięcie wejściowe~ 230V

Napięcie wyjściowe230 ± 5%

Oprogramowanie (systemy kompatybilne)Power Soft Personal/ Windows 98/ME/NT/XP/2000, LINUX, UNIX, NovellPower Soft Personal

Progi przełączania: UPS - sieć~165V -259 V ± 2%

 •  

Środowisko pracyPomieszczenia biurowe lub przemysłowe o niskim poziomie zanieczyszczeń

Temperatura pracy10°C - 35°C

Typ budowyRack

Wilgotność względna20% - 80% (bez kondensacji)

Wymiary (mm)500x132x400

Wysokość n.p.m.Do 1000m

Zabezpieczenie przeciążenioweElektroniczne

Zabezpieczenie przeciwzwarcioweElektroniczne

Zakres napięcia wyjściowego~184V - ~264V

 1. Projektuje się szafę RACK typu 19' 12U, wyposażenie zawarte w przedmiarze. Dalszą część pytania wyczerpuje rysunek nr 12.
 2. Lokalizacja kamer zewnętrznych została wskazana na rysunku E-01 (Projekt zagospodarowania terenu), zaś wewnętrznych - na rysunku E-11 (Plan instalacji CCTV). Poza tym załączamy rysunek E13 - schemat ideowy systemu monitoringu wizyjnego cctv. Czas archiwizacji nagrań monitoringu wynosi 30 dni. Przewidziane zostały 2 stanowiska komputerowe w pomieszczeniu 000a (rzut pawilonu - instalacje - rysunek E-02).
 3. W zakresie wykonania nie ma systemu sygnalizacji pożaru (SAP) oraz systemu oddymiania.
 4. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
 5. Zamawiajacy dopuszcza wariant, w ramach którego konstrukcja niecek zostanie wykonana ze spawanych ze sobą elementów ze stali nierdzewnej.
 6. Odpowiedzi dotyczące branży sanitarnej zostały wcześniej uzupełnione i uszczegółowione.
 7. Odpowiedzi dotyczące branży sanitarnej zostały wcześniej uzupełnione i uszczegółowione.
 8. Odpowiedzi dotyczące branży sanitarnej zostały wcześniej uzupełnione i uszczegółowione.
 9. Odpowiedzi dotyczące branży sanitarnej zostały wcześniej uzupełnione i uszczegółowione.
 10. Przedmiary załączono w poprzednich odpowiedziach.
 11. Karty zostały wcześniej zamieszczone.
 12. Przedmiary pomp w załączeniu

W związku z doprecyzowaniem dokumentacji projektowej Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert zostaje wyznaczony na dzień 14.02.2019 r.

 

 

Załączniki:

PDFZestawienie elementow projektowanej wentylacji mechanicznej.pdf (70,95KB)

PDFT-4.pdf (1,76MB)
PDFT-4..pdf (1,76MB)
ZIPSTWiOR.zip (3,00MB)
PDFPWA.19_WYKAZ AKCESORIÓW.pdf (274,70KB)
ZIPPRZEDMIARY.zip (1,68MB)
PDFOpinia geotechniczna -Olesno -Kościuszki -Baseny.pdf (10,27MB)
ZIPNiecki.zip (3,91MB)
ZIPkarty urządzeń.zip (535,08KB)
ZIPkarty małej architektury.zip (43,91MB)
DOCinstalacje sanitarne budynek socjalny Olesno14.12.2018PW.doc (138,00KB)
PDFDokumentacja badań podłoża gruntowego -Olesno -Kościuszki -Baseny.pdf (16,18MB)
PDFdecyzja nr 40-I2019.pdf (2,42MB)
DWG2018.11.25_PW_Schematy technologicznePOMPY CIEPŁA.dwg (2,22MB)
PDF2018.01.29_PW_baseny Olesno_Metropolis_PZT-Model.pdf (3,52MB)
PDF2018.01.11_Pw_baseny Olesno_pwa.18_ogrodzenie.pdf (94,92KB)
PDF--8.11.25_PW_Schematy technologicznePOMPY CIEPŁA-Model.pdf (760,46KB)
ZIP4_KONSTRUKCJA uzupełnienie.zip (14,15MB)
ZIP4_BRANŻA ELEKTRYCZNA.zip (15,22MB)
PDF03 Profil C-D.pdf (37,09KB)
PDF02 Profil A-B.pdf (53,97KB)
ZIP1_BRANŻA SANITARNA uzupełnienie.zip (8,80MB)
 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 07.02.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 08.02.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 08.02.2019 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 14.02.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 14.02.2019 r.

 

Jest :

Termin wykonania  =

Kryterium terminu wykonania będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu wykonania, określonego w formularzu ofertowym.

Najdłuższy możliwy termin zakończenia realizacji zamówienia to 31.07.2019 r., najkrótszy 30.06.2019 r., liczony od dnia podpisania umowy. Wykonawca może określić termin wykonania zamówienia zakreślając określoną datę w formularzu ofertowym

 

Powinno być:

 

Termin wykonania  =

Kryterium terminu wykonania będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu wykonania, określonego w formularzu ofertowym.

Najdłuższy możliwy termin zakończenia realizacji zamówienia to 31.10.2019 r., najkrótszy 31.07.2019 r., liczony od dnia podpisania umowy. Wykonawca może określić termin wykonania zamówienia zakreślając określoną datę w formularzu ofertowym.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Ogłoszenie nr 540024858-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505170-N-2019 
Data: 18/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-14, godzina: 09:30, 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Olesno, dn. 13.02.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Treść pytań:

 1. Wg PW architektury na rysunkach przekrojów  PWA.03 do PWA.06 przegroda D1 pokrycie stropodachu  stanowi membrana hydroizolacyjna na izolacji termicznej z wełny mineralnej z wyrobionym 2% spadkiem min. gr. 25 cm,  wg opisu punkt 3.4 g) warstwę spadkową 1% wykonać jako wylewkę betonową; wg PB konstrukcji rys. PB.K2 Przekrój A-A pokrycie dachu przyjęto z membrany FPO klejonej do izolacji termicznej z pianki PIR gr. 12 cm. Ponadto brak paroizolacji w pokryciu dachu  – prosimy o jednoznaczne określenie warstw pokrycia dachu wraz z parametrami materiałów.
 2. Wg PW architektury na rysunkach przekrojów  PWA.03 do PWA.06 przegroda D3 pokrycie daszków żelbetowych/wysięgnik stanowi obróbka blacharska na warstwie spadkowej ze styropianu, wg PB konstrukcji rys. PB.K3 Przekrój B-B pokrycie daszków przyjęto z membrany hydroizolacyjnej  klejonej do płyty żelbetowej daszku z wyrobionym spadkiem– prosimy o jednoznaczne określenie warstw pokrycia daszków.
 3. Wg PW architektury na rysunkach przekrojów  PWA.03 do PWA.06 przegroda PG1 i PG2 posadzka na gruncie -  przyjęto izolację przeciwwodną typu ciężkiego pod płytą żelbetową oraz izolację w płynie na warstwie z keramzytu; wg PB konstrukcji rys. PB.K2 Przekrój A-A brak tych izolacji – prosimy o potwierdzenie rozwiązania oraz parametrów technicznych izolacji.
 4. Pom. filtrów oraz zbiorników technicznych  012 – prosimy potwierdzić, że zbiorniki/filtry Fl posadowić na posadzce betonowej gdyż brak fundamentów/cokołów . Prosimy podać zbrojenie posadzki betonowej i klasę betonu.
 5. Wg PW architektury na rysunkach przekrojów  PWA.03 do PWA.06 przegroda S3 Ścianka działowa wykonana jest z płyty G/K 1,25 cm + stelaż 7,5 cm + płyta G/K 1,25 cm o łącznej gr. 10 cm, a obudowa szachtów z jednostronna obudową z płyty G/K 1,25 cm – prosimy o podanie detalu rozwiązania/podkonstrukcji  mocowania blatów z korianu z umywalkami podblatowymi do ścianek G/K
 6. Wg PW architektury rys. PWA.10  Rzut sufitów w części pomieszczeń należy wykonać  sufit podwieszony z drewnianych paneli z litego drewna w kolorze sosny – w legendzie podano :” szerokość panelu ok. 92 mm, szerokość prześwitu między panelami ok. 19 mm; panele łączone na tzw. pióro i wpust” – z uwagi na sprzeczny zapis prosimy potwierdzić czy panele mają być montowane z prześwitem  czy na pióro i wpust
 7. Prosimy o rysunek detalu i typ siedziska łazienkowego w pom. łazienki ratownika 001c.
 8. Prosimy o potwierdzenie, ze wyposażenie meblowe obiektu Pawilonu 1 nie jest objęte przedmiotowym postępowaniem przetargowym
 9. Czy ściany żelbetowe zbiorników wyrównawczych w komorze A należy zabezpieczyć jakąś powłoką? Jeżeli tak to jaką ?  
 10. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji  o rodzaj i parametry techniczne projektowanej izolacji przeciwwodnej komór technologicznych.
 11. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o opis Projektu wykonawczego konstrukcji w zakresie fundamentów niecek basenowych wraz z informacją dotyczącą posadowienia i ewentualnej konieczności wymiany gruntu pod niecki basenowe.
 12. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej inwentaryzacji - zestawienia  określającego ilości oraz średnice drzew przeznaczonych do usunięcia  oraz decyzji na wycinkę drzew.
 13. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek, typ, parametry projektowanego ogrodzenia i bramy przy wjeździe na obszar kąpieliska.
 14. Wnosimy o wykreślenie w § 7 ustęp 1  Umowy  uprawnienia Zamawiającego do wyłącznie „bezusterkowego” odbioru robót, jako postanowienia  umownego nieważnego na podstawie Kodeksu cywilnego.

 

Odpowiedzi:

 1. Proszę przyjąć warstwy przegrody D1 takie jak na rysunkach Architektury PWA.03-PWA.06 wraz z folią PE (paroizolacja) pod wełną mineralną.
 2. Proszę przyjąć warstwy pokrycia daszków z rysunków branży architektonicznej (PWA.03-PWA.06).
 3. Proszę przyjąć warstwy zgodne z rysunkami branży architektonicznej.
 4. Potwierdzamy, że filtry posadawiamy na posadzce betonowej. Posadzkę wykonać z betonu klasy co najmniej C20/25 zazbroić włóknami polimerowymi na poziomie 2kg/m3 betonu. Ponadto w miejsce filtrów zamiast izolacji w płynie zastosować tzw. mostek szczepny. Rozwiązanie skonsultować z producentem posadzek betonowych (przemysłowych).
 5. Tego typu detale wykonuje dostawca corianu/konglomeratów. Generalnie blat gr.12 mm należy przykleić za pomocą kleju elastycznego do płyt mdf przyklejonych do stalowych wsporników ceowych (bądź teowych) przykręconych do ściany i ułożonych prostopadle do niej w rozstawie co 40 cm (ew. w miejscach występowania umywalek szerzej). Stosować wsporniki długości szerokości blatu. Celem ukrycia konstrukcji zamontować corianową (bądź konglomeratową) zaślepkę/maskownicę.
 6. Zapis nie jest sprzeczny, aczkolwiek bardziej poprawnym byłoby sformułowanie "na nakładkę". Poglądowo załączamy detal DZ1.
 7. Sugerujemy kupno, ewentualnie wykonanie siedziska zgodnie z ilustracją poglądową I1 o następujących parametrach:wysokość: ok. 43,5 cm, szerokość: ok. 40 cm, długość: ok.240 cm - dopuszczalne jest zastosowanie 2 modułów o długości 120 cm, materiał: drewno tekowe bądź inne podobne o ciepłym odcieniu
 8. Wyposażenie meblowe projektu nie pawilonu nie wchodzi w zakres przetargu.
 9. Zalecamy wyłożenie zbiorników technolgicznych w komorach A i B folią basenową celem zapobieżenia wypływu wody.
 10. Jako izolację przeciwwodną  komór technologicznych projektant przewiduje dwuskładnikową bitumiczną izolację przeciwwodną grubowarstwową typu ciężkiego składającą się z komponentu płynnego czyli emulsji polimerowo bitumicznej z wypełnieniem polistyrenowym oraz z komponentu proszkowego, który stanowi sucha mieszanka na bazie cementu. Reakcja na ogień klasa E/Efl, wodoszczelność: W2A, zdolność do mostkowania pęknięć CB2, odporna na działanie wody, elastyczna w niskich temperaturach oraz zapewniająca stabilność wymiarów w wysokich, wytrzymałość na ściskanie C2A, trwała.
 11. Dokumentacja w załączniku
 12. Dokumentacja w załączniku
 13. Dokumentacja w załączniku
 14. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

 

Załączniki:

2019brakująca dokumentacja13.02.2019 (2,57MB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 13.02.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 14.02.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 14.02.2019 r.

 

Powinno być:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 18.02.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 18.02.2019 r.

 

Jest :

6.3.2 Oświadczenia (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

 

Ma być :

6.3.2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik do siwz w zakresie:

- Elewacji drewnianej pawilonu;

- Ogrodzenia od wewnętrznej strony żywopłotu;

- Karty zjeżdżalni;

Zmieniona dokumentacja stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji i została opublikowana na stronie Zamawiającego.

Zamawiający informuje również, że dokumentacja projektowa ulega zmianie w zakresie ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta). Zamawiający rezygnuje z wykonania systemu ESOK w całości – wszystkie zapisy w dokumentacji projektowej dotyczące systemu należy uznać za niewiążące.

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

 

PDFOLEŚNO PRZEDMIAR 13.02.2019.pdf (122,13KB)
PDF2019.02.11_Z6.pdf (8,61MB)
PDF2018.01.11_Pw_baseny Olesno_ELEWACJE PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA.PDF (751,45KB)
PDF2018.01.11_Pw_baseny Olesno_ELEWACJE BOCZNE.PDF (127,80KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 540028640-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505170-N-2019 
Data: 18/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-04, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 09:30

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 18.02.2019 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz.1986.)  Zamawiający informuje, że w dniu 18.02.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  12.177.000,00 zł

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto) zł

Rękojmia

Termin wykonania

 

1

Konsorcjum firm:

ARCHITEKTOR sp. z o.o.

46-310 Gorzów Śląski, Pawłowice 82 – lider

BLANCA PLUS sp. z o.o.

05-552 Wólka Kosowska,

Wola Mrokowska, ul. Wąska 1 - partner

17.950.000,00

60 miesięcy

31.10.2019

 

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.06.03.2019 r.

Nr IX.271.08.2019

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  ofert przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 12.177.000,00 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Ogłoszenie nr 510080993-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.

Gmina Olesna: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 505170-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540011874-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

IX.271.08.2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie. 3.2 Zakres przedmiotowego zamówienia: Inwestycja polega na budowie nowych niecek basenowych, w miejsce istniejących, które zostały rozebrane w trybie zgłoszenia oddzielnym postępowaniem przetargowym. Projektowane są 3 niecki ze stali nierdzewnej: rekreacyjna, do skoków oraz brodzik dla dzieci, a także dwie podziemne komory technologiczne. Niecki otoczone będą nawierzchnią z płyt chodnikowych na zmienną szerokość do 9,4 m od krawędzi rynny przelewowej basenu rekreacyjnego-wielofunkcyjnego. Powstanie tym samym strefa stricte basenowa, na którą dostęp odbywał się będzie poprzez przejście przez 4 brodziki nogomyj wyposażone w prysznice z obydwu stron. Strefa ta otoczona będzie ogrodzeniem z żywopłotu. Przestrzeń poza żywopłotem będzie stanowiła plażę o nawierzchni trawiastej. Dla młodszych użytkowników projektuje się 2 huśtawki. Inwestycja będzie obejmowała również rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakcji basenowych o zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne itp., jak również wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych uzdatniania wody basenowej, a także instalacji podgrzewania wody basenowej z wykorzystaniem technologii pomp ciepła. W ramach inwestycji przewiduje się zachowanie licznych cennych okazów drzew oraz nasadzenie nowych, które razem będą stanowiły źródło cennego cienia letnią porą. Obszar inwestycji charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą terenu, który będzie wymagał regulacji rzędnych wysokościowych poprzez tworzenie skarp, plantowanie, budowę schodów, rampy dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie kształtowanie spadków nawierzchni utwierdzonych dla pieszych i pojazdów. Powstanie pawilon z zapleczem technologicznym, higieniczno-sanitarnym i administracyjnym, obsługujący kąpielisko oraz istniejące lodowisko, które aktualnie funkcjonuje tutaj zimą na istniejącej płycie boiska do koszykówki. Do pawilonu od strony północnej prowadzić będą 2 biegi wachlarzowych schodów terenowych. Przestrzeń u ich góry, ograniczona przez istniejący pawilon hotelarsko-gastronomiczny będzie stanowiła przedplac, którego fragment wyłożony zostanie deskami kompozytowymi. Całość okala zjazd na teren kąpieliska oraz fragment chodnika, który umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp na wózku inwalidzkim. Od strony południowej zaprojektowano plac manewrowy dla wozu strażackiego wyłożony ażurowymi płytami betonowymi. W zakres inwestycji wchodzi również budowa oświetlenia oraz monitoringu, którego podgląd będzie odbywał się w projektowanym pawilonie. Zakres zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1025) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część siwz. 3.5 Zamawiający działa na podstawie upoważnienia spółki komunalnej Baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Zamówienie będzie wykonywane na rzecz Spółki.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212212-5

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45233200-1, 45112700-2, 77310000-6, 45220000-5, 45245000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45311200-2, 45332400-7, 45332300-6, 45450000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu cena ofert przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 12.177.000,00 złotych. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki