Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

Olesno, 30 stycznia 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

ul. Jana Jaronia 2

46-300 Olesno

Tel.34 358 32 21

Adres e-mail: sekreteriat@ops.olesno.pl

 

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie : zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.” Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U z 2018r. poz 1986 z póź. zm.),

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia określony niniejszym zapytaniem.

 

Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert, w zależności od rodzaju świadczonych usług (noclegowania, schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownia, ogrzewalnia)

 

Przedmiot zamówienia:

 1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) w formie :

 • tymczasowego miejsca w noclegowni,

 • tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

 • miejsca w ogrzewalni,

 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 1. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo decyzji o przyznaniu tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie.

 2. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do skalkulowania kosztów za jedną dobę pobytu w placówce uwzględniając okres świadczenia usługi, formę świadczonej usługi oraz zakres usługi zgodnie z normami minimalnymi określonymi w załączniku nr 1, załączniku nr 2, załączniku nr 3 , załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

 3. Liczba osób wymagających udzielenia schronienia w trybie art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm) w każdej z wymienionych w niniejszym zapytaniu formach, uzależniona jest od aktualnych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

 4. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 20 grudnia.

 5. Z wybranym oferentem Ośrodek podpisze umowę określając prawa i obowiązki stron umowy, w tym zapewnienie gotowości do przyjęcia osób kierowanych przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie w roku 2019, a także tryb kontroli wykonania zleconej usługi.

 6. Zamawiający zastrzega, aby oferent był umieszczony w rejestrze placówek udzielających tymczasowego schronienia – prowadzonym przez odpowiedniego miejscowo Wojewodę.

 7. Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i ogrzewalni (Dz. U. z 2018r. poz. 896).

 8. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych tj. odrębnie na każdą z wymienionych form schronienia tj. tymczasowego miejsca w noclegowni, tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz miejsca
  w ogrzewalni. Każdy oferent może złożyć jedną lub więcej ofert częściowych, w zależności od zakresu świadczonych usług.

 9. Zamawiający zastrzega podpisanie umowy z więcej niż jednym oferentem.

 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług, ich zgodności
  z normami powszechnie obowiązującymi oraz wykonywania tych usług stosowanie do zawartej umowy.

 11. Termin realizacji zamówienia: od 01 marca 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 12. Oferent winien złożyć ofertę odpowiednio na załącznikach:

 • Załącznik nr 1 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych

 • Załącznik nr 2 - oferta na świadczenie usługi w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 • Załącznik nr 3 - oferta na świadczenie usługi w formie noclegowni

 • Załącznik nr 4 - oferta na świadczenie usługi w formie ogrzewalni

Oferta winna być wypełniona w całości i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta.

 

III Kryteria wyboru oferty:

a) najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta – waga kryterium 70%

b) dogodne umiejscowienie schroniska (teren województwa opolskiego - najbliższa lokalizacja)

- waga kryterium 30%

Miejsce i termin złożenia ofert

Wypełniony formularz oferty na wzorze stanowiącym załącznik nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4 do niniejszego zapytania można złożyć:

a) drogą elektroniczną na adres e mail : ekretariat@ops.olesno.pl

b) drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Jaronia 2, 46-300 Olesno

(liczy się data wpływu do Ośrodka)

c) osobiście w księgowości Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jana Jaronia 2, 46-300 Olesno

Oferty należy składać do 10 lutego 2019 r. do godz. 15.00.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w termie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie BIP Olesno.

Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Treść niniejszego zapytania podlega upublicznieniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej BIP - Olesno

 

IV. Klauzula RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Jaronia 2, 46-300 Olesno (dalej: OPS w Oleśnie); Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym pisemnie na adres podany powyżej lub pod adresem email korfaops@interia.pl

Administrator - OPS w Oleśnie wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jana Jaronia 2, 46-300 Olesno, lub poprzez email sekreteriat@ops.olesno.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) ”.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z działaniami przed zawarciem umowy, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie :skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i Nazwisko: Marlena Szulc (Kierownik Ośrodka)

Tel. 34 358 3221 email: sekretariat@ops.olesno.pl

 

 

 

Załączniki:

ODTzapytanie_ofertowe.odt (28,69KB)

ODTzalacznik_nr_1234.odt (18,35KB)
DOCXUmowa powierzenia zgodna z RODO.docx (24,64KB)
ODTprojekt_umowy_do_zapytania_ofertowego.odt (36,14KB)
 

 

 

 

Marlena Szulc

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oleśnie

 

Olesno, dnia 19.02.2019 r.

Protokół z otwarcia 

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego w przedmiocie zamówienia:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn) stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) w formi   e :

 • tymczasowego miejsca w noclegowni,
 • tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,
 • miejsca w ogrzewalni,
 • schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

      nie wpłynęła żadna oferta.

 

Marlena Szulc

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Oleśnie