Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja trzech wyjazdów dla dzieci do Czech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

19-02-2019

Termin składania ofert

27-02-2019

Numer ogłoszenia

15220

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 - sekretariat
Sposób składnia ofert:
Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 27.02.2019 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie powyżej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Brzęczek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 359 7841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech wyjazdów dla dzieci do Czech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Opis przedmiotu zamówienia:
1 Organizacja wyjazdu dzieci z Borek Wielkich do Otic (Czechy). 
2 Organizacja wyjazdu dzieci z Wojciechowa do Zbyslavic (Czechy). 
3 Organizacja wyjazdu dzieci z Wysokiej do Jezdkovic (Czechy).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja trzech wyjazdów dla dzieci do Czech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja trzech wyjazdów dla dzieci do Czech w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice.
Opis przedmiotu zamówienia
1 Organizacja wyjazdu dzieci z Borek Wielkich do Otic (Czechy). 
Zamówienie obejmuje:
a) Koszt transportu (przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację oraz toaletę). Zapewnienie transportu na miejscu, dojazdy na zajęcia wynikające z programu wycieczek.
b) Nocleg z wyżywieniem dla dzieci i opiekunów w pensjonacie / hotelu w odległości maksymalnie 30 km od miejsca docelowego (co najmniej trzy posiłki dziennie: śniadanie obiad, kolacja wraz z napojami min. kawa, herbata, woda, mleko do wyboru. W związku z planowanym wyjazdami na miejscu Zamawiający dopuszcza, aby obiad miał postać suchego prowiantu).
c) Opracowanie programu pobytu w tym: organizacja 3 wyjazdów w Czechach (wyjazdy. dot. miejscowego dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych, w szczególności: ZOO, ogród botaniczny). Uwaga: program wycieczki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed wyjazdem.
d) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Szacowana ilość osób: 44 dzieci i 4 opiekunów.
2 Organizacja wyjazdu dzieci z Wojciechowa do Zbyslavic (Czechy). 
Zamówienie obejmuje:
a) Koszt transportu (przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację oraz toaletę). Zapewnienie transportu na miejscu, dojazdy na zajęcia wynikające z programu wycieczek.
b) Nocleg z wyżywieniem dla dzieci i opiekunów w pensjonacie / hotelu w odległości maksymalnie 30 km od miejsca docelowego (co najmniej trzy posiłki dziennie: śniadanie obiad, kolacja wraz z napojami min. kawa, herbata, woda, mleko. W związku z planowanym wyjazdami na miejscu Zamawiający dopuszcza, aby obiad miał postać suchego prowiantu
c) Opracowanie programu pobytu w tym: organizacja 4 wyjazdów w Czechach (wyjazdy. dot. miejscowego dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych, w szczególności: ZOO, ogród botaniczny itp.). Uwaga: program wycieczki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
d) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Szacowana ilość osób: 25 dzieci i 3 opiekunów.

3 Organizacja wyjazdu dzieci z Wysokiej do Jezdkovic (Czechy). 
Zamówienie obejmuje:
a) Koszt transportu (przejazd autokarem wyposażonym w klimatyzację oraz toaletę). Zapewnienie transportu na miejscu, dojazdy na zajęcia wynikające z programu wycieczek.
b) Nocleg z wyżywieniem dla dzieci i opiekunów w pensjonacie / hotelu w odległości maksymalnie 30 km od miejsca docelowego (co najmniej trzy posiłki dziennie: śniadanie obiad, kolacja wraz z napojami min. kawa, herbata, woda, mleko. W związku z planowanym wyjazdami na miejscu Zamawiający dopuszcza, aby obiad miał postać suchego prowiantu
c) Opracowanie programu pobytu w tym: organizacja 4 wyjazdów w Czechach (wyjazdy. dot. miejscowego dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych, w szczególności: ZOO, ogród botaniczny itp.). Uwaga: program wycieczki musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
d) Ubezpieczenie uczestników wycieczki.
Szacowana ilość osób: 15 dzieci i 3 opiekunów.

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Część pierwsza: 15-18.05.2019 r. 
Część druga: 24.06-01.07.2019 r.
Część trzecia: 02-08.07.2019 r.

Załączniki

PDFzapytanie ofertowe.pdf DOCX1.1 formularz.docx
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3. zmiany ilości uczestników wyjazdów, przy czym zmiana nie może być wyższa/niższa niż 20 % pierwotnie zadeklarowanych uczestników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów. 
3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru: 
Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Gmina Olesno

Adres

Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597841

Fax

343597283

NIP

5761562352

Numer naboru

PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZE/16

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie częściowe nr 1:
AGA KOMPOZYTY sp. z o.o., sp.k. 43-332 Pisarzowice 1, data wpłynięcia oferty: 26.02.2019 r.
Zadanie częściowe nr 2:
Biuro podróży TEMPO sp. j., 46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b, data wpłynięcia oferty: 25.02.2019 r.
Zadanie częściowe nr 3:
Biuro podróży TEMPO sp. j., 46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b, data wpłynięcia oferty: 25.02.2019 r.

Pełna lista podmiotów

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zadanie częściowe nr 1

Zadanie częściowe nr 2

Zadanie częściowe nr 3

1.

GALA PERFEKCYJNE  sp. z o.o.

41-936 Bytom, ul. Suchogórska 59

38.299,20

43.285,20

29.680,20

2.

Biuro podróży TEMPO sp. j.

46-300 Olesno, ul. Kossaka 4b

32.015,04

32.780,16

19.289,88

3.

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

30-363 Kraków, ul. Rydlówka 5/107

31.236,00

44.436,00

26.496,00

4.

SUN & MORE sp. z o.o.

71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25

33.600,00

42.700,00

28.800,00

5.

AGA KOMPOZYTY sp. z o.o., sp.k.

43-332 Pisarzowice 1

26.976,00

36.540,00

24.048,00

 
 
Burmistrz Olesna
 
Sylwester Lewicki