Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-02-2019

Termin składania ofert

04-03-2019

Numer ogłoszenia

1168203

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce: Siedziba Zamawiającego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 - sekretariat
Sposób składnia ofert:
Ofertę należy złożyć pisemnie w zamkniętych kopertach w terminie do 04.03.2019 r. w siedzibie Zamawiającego – pół godziny przed otwarciem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@olesno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Kapuścik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

34 3597841

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zorganizowanie wycieczek (przewóz, zapewnienie biletów oraz posiłków) dla uczniów wraz z opiekunami do:
Zadanie częściowe nr 1 – do Planetarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11, 50-001 Wrocław) oraz Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu;
Zadanie częściowe nr 2 – do Afrykarium (adres: ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław) i Hydropolis (adres: ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław);
Zadanie częściowe nr 3 – do Centrum Nauki Kopernik (adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa);
Zadanie częściowe nr 4 – do Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice Częstochowskiej (adres: al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa);
Zadanie częściowe nr 5 – do Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zorganizowanie wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

Przedmiot zamówienia

Zadanie częściowe nr 1 – do Planetarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (adres: ul. Mikołaja Kopernika 11, 50-001 Wrocław) oraz Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu;
Zadanie częściowe nr 2 – do Afrykarium (adres: ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław) i Hydropolis (adres: ul. Na Grobli 17, 50-421 Wrocław);
Zadanie częściowe nr 3 – do Centrum Nauki Kopernik (adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa);
Zadanie częściowe nr 4 – do Uniwersytetu Młodzieżowego przy Politechnice Częstochowskiej (adres: al. Armii Krajowej 19b, 42-200 Częstochowa);
Zadanie częściowe nr 5 – do Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.
2. Przewóz obejmuje wyjazd autokarami uczestników wycieczki z 3 szkół zlokalizowanych na terenie Olesna: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki (ul. Pieloka 12, 46-300 Olesno), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Jadwigi Ślaskiej (ul. Wielkie Przedmieście 51, 46-300 Olesno), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Śląskich (ul. Krasickiego 25, 46-300 Olesno); z miejsc zbiórek wskazanych przez dyrektorów powyższych placówek, przewóz do konkretnego miejsca wskazanego w danym zadaniu częściowym, zapewnienie biletów (wejść do miejsc), zwiedzanie, zapewnienie wyżywienia oraz powrót autokarami uczestników wycieczek do miejsc zbiórek.
3. W cenę przejazdu wliczone będą także ewentualne opłaty, w tym za parkingi.
4. Liczba uczestników dla zadań:
Zadanie częściowe nr 1 - 113 uczniów + 8 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3);
Zadanie częściowe nr 2 – 113 uczniów + 8 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3);
Zadanie częściowe nr 3 – 90 uczniów + 6 opiekunów (PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 3);
Zadanie częściowe nr 4 – 32 uczniów + 2 opiekunów (tylko PSP nr 1);
Zadanie częściowe nr 5 – 24 uczniów + 2 opiekunów (tylko PSP nr 1).
5. Przewóz osób musi się odbyć pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58), kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
6. Wykonawca zapewni przewożonym osobom warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące.
7. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Szczegółowa specyfikacja posiłków dla każdego uczestnika wycieczki:
Obiad zawierający: jeden ciepły posiłek, który powinien być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi warzywami (150g). Do mięsa lub ryb (min. 100 g) należy podać ziemniaki lub zamienniki typu: ryż, kasza, makaron (200g).
Do obiadu 1 napój niegazowany (woda niegazowana/sok owocowy) o poj. min 300 ml lub ciepły napój w postaci herbaty.
10. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania, w tym: za przewóz, bilety, wyżywienie.
11. Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach i na potrzeby Projektu ”Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół” o numerze umowy RPOP.09.01.01.-16-0009/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 - Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego.
12. Zamówienie jest podzielone na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub większej liczby części. 
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zapytanie ofertowe jest dostępne na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ .

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: w dniach 13 maja (PSP nr 2 – 54 osoby), 14 maja (PSP nr 3 – 27 osób) i 15 maja 2019 r. (PSP nr – 40 osób) (3 wyjazdy) + (dodatkowo przewodnik do ogrodu botanicznego dla każdej ze szkół). Wyjazdy o godz. 07:30. Zwiedzanie ogrodu botanicznego w godzinach 10:00-13:00, Planetarium w godzinach 14:00-16:00. Obiad w drodze powrotnej. Powyższe terminy są zarezerwowane przez dyrektora szkoły. Wykonawca opłaci bilety i zamówi przewodnika do ogrodu botanicznego.
Zadanie częściowe nr 2: organizacja wycieczek dla PSP nr 1 (40 osób) i PSP nr 2 (54 osoby) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r.; organizacja wycieczki dla PSP nr 3 (27 osób) w dniu 31.05.2019 r. Wyjazd o godz. 07:30. Zwiedzanie Afrykarium od godziny 10:00, (obiad na terenie ZOO), przejazd do Hydropolis i zwiedzanie od godz. 14:00. Powrót około godziny 16:30 z Wrocławia. Wykonawca musi dokonać rezerwacji i opłacić bilety.
Zadanie częściowe nr 3: zorganizowanie wycieczki wspólnie dla PSP nr 1 i PSP nr 2 (razem 50 osób) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r.; zorganizowanie wycieczki dla PSP nr 3 (46 osób) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r. Poranna godzina wyjazdu uzależniona jest od dokonanej rezerwacji przez Wykonawcę. Wykonawca dokona rezerwacji i opłaci bilety.
Bilety wstępu na wystawę stałą dla wszystkich uczestników wycieczki.
Bilety wstępu na laboratoria dla 37 uczniów i 2 opiekunów.
Bilety wstępu do planetarium w Centrum Nauki Kopernik dla 53 uczniów i 4 opiekunów.

Zadanie częściowe nr 4: organizacja 4 (słownie: czterech) wycieczek w terminach: 14.03.2019 r., 11.04.2019 r., 16.05.2019 r., 06.06.2019 r.. Wyjazdy o godzinie 8:00 spod PSP nr 1, powrót o godzinie 15:00. 
Zadanie częściowe nr 5: organizacja wycieczki w miesiącu kwiecień lub maj 2019 roku z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r. Termin wyjazdu należy ustalić z dyrektorem placówki.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:
1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
3. zmiany ilości uczestników wyjazdów, przy czym zmiana nie może być wyższa/niższa niż 20 % pierwotnie zadeklarowanych uczestników.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny ofert jest: 
cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)
Cena
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie: 
Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100, 
Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLESNO

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597842

Fax

343597283

NIP

5761562352

Tytuł projektu

Większe możliwości - lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/18-00

 

PDFzapytanie ofertowe nr VIII-IX.02.2019.pdf
DOCXZałacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
DOCprojekt umowy.doc
 

                                                                                                                                        

 

   

Nr VIII.IX.02.19                                                                                                       Olesno, dn. 25.02.2019 r.

                                                                              

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego

 

Dotyczy zamówienia pn.: „Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”.

Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego z dnia 22.02.2019 r.:

Pytanie 1

w związku z zapytaniem ofertowym Nr VIII.IX.02.19 mam pytanie dotyczące zadania nr 2 - organizacja wyjazdu dla 27os. w dniu 31.05.2019 do Afrykarium i Hydropolis jest niemożliwe ze względu na fakt braku wolnych wejść do Hydropolis ponieważ zostało jedynie 10 miejsc na godz. 9:30 , w zadaniu jest podana godzina 14:00 - czy dana Szkoła posiada już rezerwacje na ten dzień? Jeśli nie to proszę o informację czy wyjazd dla tej grupy osób mógłby odbyć się w innym terminie?

 

Odpowiedź: Szkoła nie posiada rezerwacji na wskazany dzień. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Wykonawca dokonuje rezerwacji i zakupu biletów. Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego w zakresie zadania częściowego nr 2, wprowadzając termin alternatywny organizacji wyjazdu w okresie od 27.05.2019 do 07.06.2019 r.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

                                                                                                                                Olesno, dn. 25 lutego 2019 roku

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Dotyczy zapytania ofertowego Nr VIII.IX.02.19 pt.: Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

Zamawiający informuje o zmianie następujących zapisów zapytania ofertowego:

JEST:

Zadanie częściowe nr 2: organizacja wycieczek dla PSP nr 1 (40 osób) i PSP nr 2 (54 osoby) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r.; organizacja wycieczki dla PSP nr 3 (27 osób) w dniu 31.05.2019 r. Wyjazd o godz. 07:30. Zwiedzanie Afrykarium od godziny 10:00, (obiad na terenie ZOO), przejazd do Hydropolis i zwiedzanie od godz. 14:00. Powrót około godziny 16:30 z Wrocławia. Wykonawca musi dokonać rezerwacji i opłacić bilety.

 

WINNO BYĆ:

Zadanie częściowe nr 2: organizacja wycieczek dla PSP nr 1 (40 osób) i PSP nr 2 (54 osoby) w terminie do 17.05.2019 r. z wyłączeniem okresu od 10.04-23.04.2019 r. i od 01.05.-03.05.2019 r.; organizacja wycieczki dla PSP nr 3 (27 osób) w dniu 31.05.2019 r. lub w okresie od 27.05.2019 r. do 07.06.2019 r. Wyjazd o godz. 07:30. Zwiedzanie Afrykarium od godziny 10:00, (obiad na terenie ZOO), przejazd do Hydropolis i zwiedzanie od godz. 14:00. Powrót około godziny 16:30 z Wrocławia. Wykonawca musi dokonać rezerwacji i opłacić bilety.

Pozostałe zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

Olesno, dnia 04.03.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

Dnia 04.03.2019 w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok.114) o godzinie 09:00 odbyło się otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym nr VIII.IX.02.19  pn.:

Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie częściowe nr 1 – 8.290,00 zł

Zadanie częściowe nr 2 – 11.412,00 zł

Zadanie częściowe nr 3 – 11.235,00 zł

Zadanie częściowe nr 4 – 5.120,00 zł

Zadanie częściowe nr 5 – 1.120,00 zł

SUMA:       37.177,00  zł

 

Złożono 10 ofert: (nazwa wykonawcy, cena)

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Zadanie częściowe nr 1

(cena brutto)

Zadanie częściowe nr 2

(cena brutto)

Zadanie częściowe nr 3

(cena brutto)

Zadanie częściowe nr 4

(cena brutto)

Zadanie częściowe nr 5

(cena brutto)

1.

MruCon Group Sp. z o.o.

Ul. Krótka 8,

62-030 Luboń

10.804,00 zł

13.176,00 zł

12.955,00 zł

7.890,00 zł

2.028,00 zł

2.

Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, Pl. Wolności 12,

35-073 Rzeszów

18.200,00 zł

22.500,00 zł

17.000,00 zł

4.200,00 zł

3.100,00 zł

3.

Agencja Turystyczna „ETNA”

Małgorzata Orzechowska,

ul. Racławicka 18,

21-040 Świdnik

12.739,00 zł

14.984,00 zł

10.593,00 zł

9.937,00 zł

2.150,00 zł

4.

Magdalena Siśkiewicz New Challenge

Ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

12.660,00 zł

15.811,00 zł

13.391,00 zł

9.856,00 zł

2.796,00 zł

5.

Biuro Podróży „SIESTA”

Michał Andrzej Jeziorowski

Ul. Kluczborska 30

46-300 Olesno

9.072,00 zł

11.399,00 zł

10.846,00 zł

5.593,00 zł

1.283,00 zł

6.

Biuro Turystyczne SOBÓTKA

Ul. Przyjaźni 67/8

53-030 Wrocław

11.575,00 zł

14.989,00 zł

-

8.748,00 zł

1.948,00 zł

7.

MARGO TRAVEL

Małgorzata Hałuszczak-Sowa,

ul. Sienkiewicza 73/1,

50-349 Wrocław

11.122,00 zł

14.400,00 zł

11.467,00 zł

8.615,00 zł

1.971,00 zł

8.

AGA KOMPOZYTY Sp. z o.o.,

 sp. komandytowa,

43-332 Pisarzowice 1

15.680,00 zł

18.110,00 zł

-

13.040,00 zł

3.100,00 zł

9.

Gala Perfekcyjnie Sp. z o.o.,

Ul. Suchogórska 59

41-936 Bytom

16.999,00 zł

23.309,40 zł

18.182,40 zł

15.705,28 zł

 

3.340,20 zł

 

10.

Biuro Podróży TEMPO

Teodor Podzielny, Michał Podzielny, Urszula Podzielna, sp. jawna,

Ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno

9.600,00 zł

11.950,00 zł

11.400,00 zł

4.650,00 zł

940,00 zł

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

 

 

1

Przedmiot zamówienia: Organizacja wycieczek do różnych miejsc w ramach projektu „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu: (nie dotyczy)  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

-

-

2

-

-

3

-

-

3

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie BIP w dniu 20.02.2019 r.

4

Termin składania ofert upłynął: 04.03.2019  r.

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto (zł)

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

MruCon Group Sp. z o.o.

Ul. Krótka 8,

62-030 Luboń

Zadanie nr 1: 10.804,00

Zadanie nr 2: 13.176,00

Zadanie nr 3: 12.955,00

Zadanie nr 4: 7.890,00

Zadanie nr 5: 2.028,00

 

-

Zadanie nr 1: 83,96 pkt

Zadanie nr 2: 86,51 pkt

Zadanie nr 3: 81,76 pkt

Zadanie nr 4: 53,23 pkt

Zadanie nr 5: 46,35 pkt

2

Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, Pl. Wolności 12,

35-073 Rzeszów

Zadanie nr 1: 18.200,00

Zadanie nr 2: 22.500,00

Zadanie nr 3: 17.000,00

Zadanie nr 4: 4.200,00

Zadanie nr 5: 3.100,00

 

-

Zadanie nr 1: 49,84 pkt

Zadanie nr 2: 50,66 pkt

Zadanie nr 3: 62,31 pkt

Zadanie nr 4: 100 pkt

Zadanie nr 5: 30,32 pkt

3

Agencja Turystyczna „ETNA”

Małgorzata Orzechowska,

ul. Racławicka 18,

21-040 Świdnik

Zadanie nr 1: 12.739,00

Zadanie nr 2: 14.984,00

Zadanie nr 3: 10.593,00

Zadanie nr 4: 9.937,00

Zadanie nr 5: 2.150,00

-

Zadanie nr 1: 72,21 pkt

Zadanie nr 2: 76,07 pkt

Zadanie nr 3: 100 pkt

Zadanie nr 4: 42,26 pkt

Zadanie nr 5: 43,72 pkt

4

Magdalena Siśkiewicz

New Challenge

Ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

Zadanie nr 1: 12.660,00

Zadanie nr 2: 15.811,00

Zadanie nr 3: 13.391,00

Zadanie nr 4: 9.856,00

Zadanie nr 5: 2.796,00

-

Zadanie nr 1: 71,65 pkt

Zadanie nr 2: 72,09 pkt

Zadanie nr 3: 79,10 pkt

Zadanie nr 4: 42,61 pkt

Zadanie nr 5: 33,61 pkt

5

Biuro Podróży „SIESTA”

Michał Andrzej Jeziorowski

Ul. Kluczborska 30

46-300 Olesno

Zadanie nr 1: 9.072,00

Zadanie nr 2: 11.399,00

Zadanie nr 3: 10.846,00

Zadanie nr 4: 5.593,00

Zadanie nr 5: 1.283,00

-

Zadanie nr 1: 100 pkt

Zadanie nr 2: 100 pkt

Zadanie nr 3: 97,66 pkt

Zadanie nr 4: 75,09 pkt

Zadanie nr 5: 73,26 pkt

6

Biuro Turystyczne SOBÓTKA

Ul. Przyjaźni 67/8

53-030 Wrocław

Zadanie nr 1: 11.575,00

Zadanie nr 2: 14.989,00

Zadanie nr 3: -

Zadanie nr 4: 8.748,00

Zadanie nr 5: 1.948,00

-

Zadanie nr 1: 78,37 pkt

Zadanie nr 2: 76,04 pkt

Zadanie nr 3: -

Zadanie nr 4: 48,01 pkt

Zadanie nr 5: 48,25 pkt

7

MARGO TRAVEL

Małgorzata

Hałuszczak-Sowa,

ul. Sienkiewicza 73/1,

50-349 Wrocław

Zadanie nr 1: 11.122,00

Zadanie nr 2: 14.400,00

Zadanie nr 3: 11.467,00

Zadanie nr 4: 8.615,00

Zadanie nr 5: 1.971,00

-

Zadanie nr 1: 81,56 pkt

Zadanie nr 2: 79,15 pkt

Zadanie nr 3: 92,37 pkt

Zadanie nr 4: 48,75 pkt

Zadanie nr 5: 47,69 pkt

8

AGA KOMPOZYTY

Sp. z o.o.,

 sp. komandytowa,

43-332 Pisarzowice 1

Zadanie nr 1: 15.680,00

Zadanie nr 2: 18.110,00

Zadanie nr 3: -

Zadanie nr 4: 13.040,00

Zadanie nr 5: 3.100,00

-

Zadanie nr 1: 57,85 pkt

Zadanie nr 2: 62,94 pkt

Zadanie nr 3: -

Zadanie nr 4: 32,20 pkt

Zadanie nr 5: 30,32 pkt

9

Gala Perfekcyjnie

Sp. z o.o.,

Ul. Suchogórska 59

41-936 Bytom     

Zadanie nr 1: 16.999,00

Zadanie nr 2: 23.309,40

Zadanie nr 3: 18.182,40

Zadanie nr 4: 15.705,28

Zadanie nr 5: 3.340,20

-

Zadanie nr 1: 53,36 pkt

Zadanie nr 2: 48,90 pkt

Zadanie nr 3: 58,25 pkt

Zadanie nr 4: 26,74 pkt

Zadanie nr 5: 28,14 pkt

10

Biuro Podróży TEMPO

T. Podzielny, M. Podzielny, U. Podzielna, sp. jawna,

Ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno

Zadanie nr 1: 9.600,00

Zadanie nr 2: 11.950,00

Zadanie nr 3: 11.400,00

Zadanie nr 4: 4.650,00

Zadanie nr 5: 940,00

-

Zadanie nr 1: 94,50 pkt

Zadanie nr 2: 95,38 pkt

Zadanie nr 3: 92,92 pkt

Zadanie nr 4: 90,32 pkt

Zadanie nr 5: 100 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę

 

Zadanie częściowe nr 1 i 2: Biuro Podróży „SIESTA”

                                             Michał Andrzej Jeziorowski

                                             Ul. Kluczborska 30

                                             46-300 Olesno

 

Zadanie częściowe nr 3:      Agencja Turystyczna „ETNA”

                                             Małgorzata Orzechowska,

                                             ul. Racławicka 18,

                                             21-040 Świdnik

 

Zadanie częściowe nr 4:     Biuro Podróży TEMPO

                                            T. Podzielny, M. Podzielny,

                                            U. Podzielna, sp. jawna,

                                            ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno

 

Zadanie częściowe nr 5:     Biuro Podróży TEMPO

                                            T. Podzielny, M. Podzielny,

                                            U. Podzielna, sp. jawna,

                                            ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno

6a

Informacja o wykonawcach którzy odstąpili od podpisania umowy

Do realizacji zadania częściowego nr 4 został wybrany Wykonawca: Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC, Pl. Wolności 12, 35-073 Rzeszów. Dnia 07.03.2019 r. powyższy wykonawca odstąpił od podpisania umowy, w wyniku czego Zamawiający  zgodnie z pkt IX ppkt. 4 Zapytania ofertowego wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. Ostatecznie do realizacji zadania częściowego nr 4 wybrany został Wykonawca: Biuro Podróży TEMPO, T. Podzielny, M. Podzielny, U. Podzielna, sp. jawna, ul. Kossaka 4b, 46-300 Olesno.

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

8

Załączniki do protokołu:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
  2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
  3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
  4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki