Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Utwardzenie placu przy Domu Harcerza w Oleśnie

Olesno, dnia 26.02.2019 r.

Nr III.IX.03.2019

Utwardzenie placu przy Domu Harcerza w Oleśnie

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu przy Domu Harcerza w Oleśnie.
 2. W ramach zadania przewidziano:

2.1. mechaniczne rozebranie 2 (dwóch) budynków garażowych murowanych, odwiezienie i zagospodarowanie urobku z rozbiórki;

2.2. wycięcie i zrąbkowanie kępy krzewów;

2.3. wykonanie koryta pod konstrukcję placu, wyprofilowanie i zagęszczenie, odwiezienie i zagospodarowanie urobku;

2.4. wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/63 mm, o grubości 20 cm po zagęszczeniu;

2.5. wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej;

2.6. obramowanie placu krawężnikiem betonowym wystającym 15*30  cm na ławie z betonu C 12/15.

 1. Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 nr 1202).
 4. Gwarancja - na wykonanie przedmiotu zamówienia: min. 5 lat
 5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 2 (słownie: dwa) miesiące od daty podpisania umowy.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają zdolność techniczną lub zawodową,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej o wartości przynajmniej 50.000 zł każda. Wykaz robót należy podać w formularzu ofertowym.

 1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Krystian Karaś tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 14:30.
  2. w sprawie procedury:  Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Utwardzenie placu przy Domu Harcerza w Oleśnie” w siedzibie Zamawiającego – sekretariat - w terminie do godz. 10.00 dnia 06.03.2018 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

PDF1.6. sytuacja skala 1-250.pdf (3,26MB)

PDF1.5. Specyfikacje Techniczne - Dom Harcerza.pdf (450,53KB)

PDF1.4.przekrój typowy.pdf (59,79KB)
PDF1.3. Przedmiar robót.pdf (22,31KB)
DOC1.2. umowa - utwardzenie placu przy Domu Harcerza.doc (79,00KB)
DOCX1.1. formularz.docx (18,36KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

Nr III.IX.03.2019                                                                                                                                       Olesno, dn. 06 marca 2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr III.IX.03.2019 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 26.02.2019 r. dotyczące „Utwardzenie placu przy Domu Harcerza w Oleśnie”.

UZASADNIENIE

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż nie została złożona żadna oferta.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki