Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku

Burmistrz Olesna

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku


skierowany do:

organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 poz. 450), prowadzących działalność w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Podstawy prawne konkursu:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450),
 2. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  w sprawie wzorów ofert i ramach wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057), zwane dalej „ rozporządzeniem w sprawie wzorów”,
 3. uchwała nr II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r. Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  2019 r.”
 4. zarządzenie nr 11.2019 Burmistrza Olesna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.

 

 

I. RODZAJ ZADANIA

1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie podmiotów realizujących zadania publiczne
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, odpowiadającej celom „Programu współpracy  Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.”.

2. Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in. poprzez:

 • organizację działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży
  i dorosłych na terenie Gminy Olesno,
 • organizację zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizację różnego rodzaju turniejów,
 • prowadzenie zajęć sportowych w formie zorganizowanej pod nadzorem wykwalifikowanych osób,
 • udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej
  i sportu.

 

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 390.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.
 2. Gmina Olesno zastrzega, iż kwota środków przeznaczonych na dotację może ulec zmianie.
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Olesno w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450), którego zadania statutowe związane są z działalnością w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  w Regulaminie przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
  i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w drodze otwartych konkursów ofert.
 3. Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej
  i sportu może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zakontraktowanych zadań.\
 4. Finansowaniu lub dofinansowaniu podlegają m.in. następujące rodzaje wydatków:
 1. Koszt zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia WYŁĄCZNIE niezbędnego do realizacji zadania,
 2. Koszt zakupu osobistego wyposażenia zawodników biorących udział w szkoleniach i zawodach,
 3. Koszt zatrudnienia trenerów pod warunkiem posiadania przez nich wymaganych odrębnymi przepisami uprawnień,
 4. Koszty utrzymania obiektów niezbędnych do realizacji zadania (zaplecza związanego z utrzymaniem obiektów, boiska sportowe),
 5. Koszty transportu związane z przemieszczaniem się zawodników pomiędzy obiektami, na których odbywać się będą zawody,
 6. Koszty zatrudnienia sędziów prowadzących zawody posiadających stosowne uprawnienia (wg zasad określonych w odrębnych przepisach),
 7. Inne wydatki związane z zabezpieczeniem cyklu szkoleniowego, w tym związane z zapewnieniem wymogów BHP,
 8. Koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją zawodników,
 9. Koszty organizacji zawodów, meczy i imprez upowszechniających sport, kulturę fizyczną, rekreację wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 1. Dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. Zobowiązania powstałe przed i po okresie na który została zawarta umowa,
 2. Nabycie gruntów,
 3. Działalność gospodarczą i polityczną,
 4. Kary za niesportowe zachowanie.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji
  w wysokości wnioskowanej przez podmiot przystępujący do konkursu ofert. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 2. Przekazaniu dotacji nastąpi po zawarciu umowy.

 

IV. TERMINY ORAZ WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Zarządzenie Burmistrza Olesna jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy dotacji
z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy określa rozporządzenie w sprawie wzorów umów.

2. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

3. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Olesno ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące
w szczególności stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

V. TERMIN I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana wzięciem udziału w konkursie, zobowiązana jest do przygotowania i przesłania oferty za pośrednictwem Generatora eNGO.
 1. W tym celu organizacja rejestruje się w Generatorze eNGO, klikając link na https://www.olesno.engo.org.pl/ i tworzy konto eNGO swojej organizacji.
 2. Konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem internetowego systemu informatycznego – Generator eNGO
 3. Przed wypełnieniem oferty zaleca się zapoznanie się z instrukcją obsługi aplikacji na www.kalkulatorngo.pl - dokumenty do pobrania - Instrukcja użytkowania aplikacji – panel dla organizacji pozarządowych (NGO) .
 1. Jednocześnie oferent zobowiązany jest również do wydrukowania i podpisania ofert wydrukowanych z Generatora oraz do złożenia ich w zaklejonej kopercie w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie,  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu, z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku”
  , wraz z kompletem załączników:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
 2. statut stowarzyszenia.
 1. Oferta zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, powinna zawierać:
 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,  
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Dotowani są zobowiązani:
 1. przeznaczyć dotację wyłącznie na cel wskazany w ofercie oraz zawartej umowie,
 2. posiadania odrębnego rachunku bankowego,
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
 1. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
  w sprawie wzorów ofert i ramach wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2057).
 1. Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:00.

 

VI. KRYTERIA I TRYB WYBORU OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU

 1. Oferty zostaną ocenione przez powołaną na podstawie art. 15 ust 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisję konkursową.
 2. Komisja podda oferty ocenie formalnej i merytorycznej.
 3. Ocena formalna ofert polegać będzie na sprawdzeniu następujących elementów:
 1. czy zachowany został termin złożenia oferty,
 2. czy prawidłowo wypełniono formularz oferty – wymagane jest wypełnienie wszystkich pól, podkreślenie, skreślenie lub zaznaczenie właściwych opcji, złożenie podpisów we wskazanych miejscach,
 3. czy osoby składające podpisy pod dokumentami mają do tego prawne umocowania, potwierdzenie pełnomocnictwami, zapisami w dokumentach statutowych lub wyciągach z właściwych rejestrów,
 4. czy załączono wszystkie wymagane załączniki,
 5. czy w statucie lub innym dokumencie podmiotu składającego ofertę, zadania
  z zakresu wspierania lub upowszechniania kultury fizycznej są jednym z celów statutowych,
 6. czy kalkulacja kosztów zawiera wszystkie elementy, czy została prawidłowo wypełniona, jest spójna i nie zawiera błędów.
 1. Oferty zawierające uchybienia wymienione w ppkt 1-6 zostaną odrzucone bez uprzedniego wzywania do uzupełnień.
 2. Oferty, które w swojej treści będą niespójne (zapisy będą się wzajemnie wykluczały lub sobie zaprzeczały), będą odrzucane bez uprzedniego wezwania do złożenia wyjaśnień.
 3. Przy wyborze oferty na realizację zadania brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez starający się o przyznanie dotacji podmiot, w tym doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego typu oraz posiadane zasoby kadrowe i bazowe niezbędne do przeprowadzenia zadania,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 3. uwzględnienie wysokości środków innych niż publiczne przeznaczonych na realizację zadania,
 4. analiza i ocena realizacji zadań zleconych z lat poprzednich, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na ten cel.
 1. Decyzje o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Olesna w oparciu
  o rekomendację komisji, najpóźniej po 30 dniach od daty końcowego terminu składania ofert.
 2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.olesno.pl
 3. Podmioty składające oferty zostaną powiadomione o podjętej decyzji.
 4. Do Zarządzenia Burmistrza Olesna w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 5. Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty w konkursie,
  w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadania określonego w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. INFORMACJA O WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2017 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ KOSZTY

 1. W  roku 2018 na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono łącznie kwotę 355.500,00 zł.

2. Zadania podlegające dotowaniu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 realizowane były przez:

Ludowy Zespół Sportowy Borki Wielkie

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy Albor Borki Małe

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy Wojciechów

18.000,00 zł

LZS “Stobrawa Wachowice”

18.000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy Łowoszów

18.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy “GWIAZDA”

30.000,00 zł

Związek Harcerswta Polskiego Chorągiew Śląska

15.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy “LOTNIK”

5.000,00 zł

Oleski Klub Sportowy

209.000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy “Trójka”

6.500,00 zł