Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci transmisji danych w Świerczu

Olesno, dnia  12 marca 2019 roku

 

Nr Z.III.6220.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.)w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

  • o wszczęciu w dniu 08 stycznia 2019 roku na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp.z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Kornela Zdebel postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m npt wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 69/3 k.m. 4.
  • o wezwaniu nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r. do uzupełnienia wniosku,
  • o uzupełnieniu wniosku przy piśmie z dnia 26.02.2019 r.
  • o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 12.03.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Zarządu Zlewni w Opolu z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko
  • o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania w ww. terminie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.). Przewidywany termin rozpatrzenia tego wniosku to 30.04.2019 r.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18.03.2019 r.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Świercze.
  2. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.