Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - budowa odcinka oraz rozbiórka części elektroenergetycznej sieci, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie

 

Olesno, dnia 12 marca 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

że w dniu 12 marca 2019 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i sieci nN 0,23 kV oraz rozbiórka części elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i sieci nN 0,23 kV w Oleśnie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie w rejonie ulic: Mickiewicza, Kopernika, Labora, Pieloka, Drzymały, Piastów i Murka, oznaczonych geodezyjnie nr: 1750, 2928, 2365, 2384, 2359, 2383, 2378, 2377, 2381, 2380, 2379, 2321, 2316, 2315, 2314, 2313, 2296, 2297, 2298, 2295, 2323, 1836, 1761, 1758, 1755, 1753, 1752, 2363, 2362, 2361, 2360, 2364, 1654, 2355, 2357, 2358, 2356, 2354, 2351, 2349, 2344, 2343, 2338, 2334/1, 2334/2, 2334/3, 2335, 2336, 2337, 2333, 2332, 2329, 2330, 2331, 2338, 2326, 2325, 2324, 2327, 1836, 2339, 2341, 2340, 2342, 2346, 2345, 2348, 2347, 2352, 2353, 2350 k.m. 1. 

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 20.03.2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.
Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

                                                                                                                                Burmistrz Olesna

                                                                                                                          Sylwester Lewicki

 

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL