Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno

                                               OGŁOSZENIE BURMISTRZA OLESNA

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Oleśnie uchwały Nr IV/31/19 z dnia  22 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.

 

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowej zmiany studium, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz          o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno (e-mail: gmina@olesno.pl), w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                       Sylwester Lewicki