Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o dialogu technicznym inwestycji pn.: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (34) 359 78 41-44, fax (34) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: , ]

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację kompleksu basenów otwartych w Oleśnie"

 

I.         PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

 

II.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

2.         Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

3.         W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 

III.      ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1.         Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu" składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym

2.         Zgłoszenia można składać:

a)         osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b)         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

3.         Termin składania zgłoszeń: 11.04.2019 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4.         Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

 

IV.      ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1.         Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2.         Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

3.         Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

4.         Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego".

5.         Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkania grupowego z Uczestnikami,

6.         Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 18.04.2019 r.

 

Załączniki:

RTFzałącznik do ogłoszenia.RTF (46,67KB)
PDFREGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO.pdf (130,37KB)
 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Zamawiający informuje, że w dniu 16.04.2019 r, o godzinie 10.00 w Dużej Sali Narad odbędzie się spotkanie, o którym mowa w części  IV.5 ogłoszenia o dialogu.

W spotkaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy do 12.04.2019 r. dostarczą zgłoszenie do dialogu będące załącznikiem do ogłoszenia

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki