Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o postanowieniu Burmistrza Olesna w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ"

 

Olesno, dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

NR III.6220.1.2019                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Kornela Zdebela w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m npt wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 69/3 k.m. 4.

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o piśmie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu nr NZ.9022.4.9.2019.MKK z dnia 05.04.2019 r. informującym o nie kwalifikowaniu się inwestycji do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2. o opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr WOOŚ.4220.73.2019.IOC z dnia 01 kwietnia 2019 r stwierdzającej, że dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określającej warunki jego realizacji;
  3. o odmowie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  nr WOOŚ.4220.73.2019.IOC z dnia 01 kwietnia 2019 r.;
  4. o postanowieniu Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje stronom zażalenie;
  5. o postanowieniu Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
    w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                             Burmistrz Olesna

                                   Sylwester Lewicki