Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie oraz wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. ,,Rozbudowa Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym HORN"

 

Olesno, dnia 09 maja 2019 roku

 

NR III.6220.8.2018                          

  

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z wnioskiem FHU DAW STAR Olesno Dawid Jonek w imieniu której występuje Pan Stanisław Harasimiuk, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie Gospodarstwa Rybackiego w Starym Oleśnie przy Ośrodku Wypoczynkowym „HORN” gm. Olesno, pow. Olesno, woj. opolskie” zlokalizowanego na działkach ewid nr: 20/4, 20/5, 20/6, 26, 27 k.m. 41, nr 82 k.m. 2, nr: 96, 72/1, 77, 174/1 k.m. 1 obręb Stare Olesno

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.8.2018 z dnia 8 maja 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z prośbą o uzgodnienie oraz wyrażenie opinii, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
  2. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia postępowania w ww. terminie, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.). Przewidywany termin rozpatrzenia tego wniosku to 21.06.2019 r.

 

Działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                                                                                                     Sylwester Lewicki