Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wniesieniu zażalenia na postanowienie Burmistrza nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 24.04.2019 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

Olesno, dnia 17 maja 2019 roku

 

NR III.6220.1.2019                                                                                       

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Pana Kornela Zdebela w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m npt wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Świerczu przy ulicy Częstochowskiej, oznaczonej geodezyjnie nr 69/3 k.m. 4.

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o wniesieniu zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nr Z.III.6220.1.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. działającej w imieniu pełnomocnika Pana Kornela Zdebela.

 

Działając zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                                                                                                                                    Burmistrz Olesna

                                                                                                                                    Sylwester Lewicki