Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie”

Olesno, dn. 30.05.2019 r.

Zapytanie Ofertowe

Nr IX.III.271.02.2019

 

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, Fax.  (034) 359 72 831

REGON: 000525725, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

II. Przedmiot zamówienia.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie”.

Koszt wykonania inwestycji: 1.944.765,00 zł

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

1) pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

2) udział (w terminie wskazanym przez Zamawiającego) w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy, potwierdzony podpisaniem protokołu przekazania terenu i placu budowy, 

3) nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,

4) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy i potwierdzania tej obecności wpisem w dzienniku budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz z zasadami wiedzy budowlanej,

5) kontrola prawidłowości realizacji zadania z harmonogramem,

6) na żądanie Zamawiającego sporządzanie miesięcznych raportów (na koniec miesiąca) z przebiegu robót,

7) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (dotyczy wszystkich inspektorów branżowych),

8) przygotowywanie dla Zamawiającego danych do protokołów odbioru,

 9) analiza i zatwierdzenie przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów, tj. atestów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, itp.

10) potwierdzenie wykonania robót przez podpisanie końcowego protokołu odbioru robót budowlanych,

11) udział w rozliczeniach merytorycznych i finansowych wykonywanych robót, m.in. sporządzenie protokołów konieczności wykonania robót zamiennych/dodatkowych z uwzględnieniem kalkulacji kosztowych.

12) sprawdzenie/zatwierdzenie dokumentacji technicznej powykonawczej przedłożonej przez wykonawcę robót

Ponadto, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie do:

1) kontroli budowy (w dni robocze od poniedziałku do piątku – minimum raz w tygodniu) – co winno być potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i/lub podpisem na liście obecności,

2) udzielania na żądanie Zamawiającego informacji pisemnej o stanie realizacji robót – w razie konieczności do codziennego telefonicznego kontaktu z Zamawiającym w bieżących sprawach zadania inwestycyjnego,  

3) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

4) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

5) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót oraz ich wyceny w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze stron.

 

Kod cpv

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w okresie wykonania i rozliczenia robót będących przedmiotem nadzoru (Zamawiający przewiduje rozliczenie robót w terminie jednego miesiąca od ich zakończenia), tj. do dnia 30.06.2019 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 11.06.2019 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu spełnią Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

warunek spełnią wykonawcy, którzy przedstawią wykaz osób uczestniczących w realizacji postępowania w tym imię i nazwisko osób, które będą pełnić funkcję inspektora nadzoru wraz z kopią uprawnień budowlanych w specjalnościach:

- drogowej,

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z co najmniej 24 miesięcznym doświadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającym przynależność do izby na dzień składania ofert lub innego dokumentu, z którego wynika przynależność do ww. izby.

 1. Sytuacji ekonomicznej i technicznej.

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyszczególnioną zgodnie z formularzem ofertowym.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Piotr Wrześniak – inspektor ds. inwestycji Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

Krystian Karaś – inspektor ds. drogownictwa Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 206 w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

3. Po wyborze oferty najkorzystniejszej strony przystąpią do negocjacji warunków umowy. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy treści niniejszego zapytania ofertowego.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

IX. Załączniki:

 

DOC1.2 wykaz osób.doc
DOC1.1. formularz ofertowy.doc
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna

 

 

                                                                                                                                      Olesno, dn. 05.06.2019 r.

Nr IX-III.271.02.2019           

                                                                                                                                              

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego

 

 

Dotyczy postępowania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie”.

 

Treść pytań z dnia 04.06.2019 r. dotyczących zapytania ofertowego:

 

 1. „Czy Zamawiający dopuszcza posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego co najmniej 24 miesięcy na stanowisku kierownika budowy w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Mam na myśli posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie j.w.

 

Uzasadnienie : Inspektor nadzoru inwestorskiego, jak i kierownik budowy, wraz z inwestorem, są uczestnikami procesu budowlanego - art. 17 Ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 12 ust.1, pkt.4 i z art.13 ust.3 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania nadzoru  inwestorskiego, czyli są to takie same uprawnienia. Obowiązki kierownika budowy, świadczące o dużej jego odpowiedzialności, zostały ujęte w punktach 1-9 art.22 Prawa Budowlanego. Natomiast obowiązki inspektora nadzoru ujęto tylko w dwóch punktach art.26 Ustawy Prawa Budowlanego. Dodatkowo jeszcze kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmianę rozwiązań projektowych zgodnie z art.23 ust.1 Prawa Budowlanego. Ponadto należy nadmienić, iż kierownik budowy o wiele więcej czasu przebywa na budowie, niż inspektor nadzoru. Jego stanowisko jest bardziej odpowiedzialne. Odpowiada on za realizację robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, składając na koniec budowy oświadczenie o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem, bez podpisu inspektora nadzoru. W związku z powyższym, wielu Zamawiających, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, stosuje zapis posiadanie doświadczenia zawodowego przy pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy.”

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą co najmniej 24 miesięczne doświadczenie związane z kierowaniem budową w  zakresie sieci , instalacji , urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .

 

 1. „Jaki jest właściwy termin zakończenia robót dla wykonawcy. W punkcie III podano : terminy wykonywania zamówienia do 30.06.2019r. Natomiast wyłoniony w przetargu na wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Oleśnie wykonawca, ma podany termin zakończenia robót do 28.02.2020r.Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.”

 

Odpowiedź: Terminy wykonania robót :

 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej PCV-U Dn 400 w ul. Leśnej wzdłuż działek nr    211/6 , 211/7 , 211/9 do ul. Biskupickiej na długości 248,8 m - do dnia 30.09.2019 r.

 

 1. Pozostały zakres robót a w szczególności:

              - Budowa drogi  dojazdowej o nawierzchni asfaltowej , nośności 115kN/oś  długości       368,9mb , budowa bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż projektowanej drogi dojazdowej i  budowę czterech wjazdów na działki.

              - Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 341,5 mb , tłocznej – 116,7 mb w   w/w drodze wraz z budową przepompowni ścieków.

              - Budowa kanalizacji deszczowej – 266,9 mb w w/w drodze.

              - Budowa sieci wodociągowej – 383,5 mb w w/w drodze,

               do dnia 28.02.2020 r.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 11.06.2019 r.

 

Protokół z otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, że w dniu 11.06.2019 r. do godz. 09:00 upłynął termin na składnia ofert w zapytaniu ofertowym  pn:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Oleśnie”.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

30.171,58 złotych

 

Do w/w określonego terminu złożono 4 oferty (nazwa wykonawcy i cena)

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

 
 

1.

Biuro Usługowo – Projektowe

„WODOPROJEKT I” Stanisław Soluch

42-100 Kłobuck, ul. Parkowa 4a

14.750,00

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„STAN” mgr inż. Andrzej Stańkowski

46-200 Kłobuck, ul. Opolska 18

14.760,00

 

3.

ERBUD mgr inż. Tomasz Bobrowski

42-680 Tarnowskie Góry, ul. Wiśniowa 2

38.376,00

 

3.

Usługi Budowlane i Projektowe

Grzegorz Sosnowski

45-267 Opole, ul. Grota Roweckiego 11G/6

47.970,00

 

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof  Dydyna