Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonywanie usług geodezyjnych

Olesno, dn. 30.05.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usług geodezyjnych

 

Nr IX.IV.271.02.2019

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: , ,

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług geodezyjnych, w zakres których wchodzą:

 

Zadanie częściowe nr 1:

 1. Podział nieruchomości. (Całość prac łącznie z wyniesieniem projektu i stabilizacją punktów oraz łączenie działek i aktualizacja użytków, jeżeli wynika to ze zlecenia lub stanu zastanego w terenie).
 2. Podział nieruchomości PKP (Całość prac łącznie z wyniesieniem projektu i stabilizacją punktów oraz łączenie działek i aktualizacja użytków, jeżeli wynika to ze zlecenia lub stanu zastanego w terenie).
 3. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych.
 4. Rozgraniczenie nieruchomości.
 5. Weryfikacja danych ewidencyjnych, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

 

Zadanie częściowe nr 2:

 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

     wykonanie lub aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych z ustaleniem granic ( wykonane w wersji analogowej i elektronicznej: *.dxf, *.dwg)

 1. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne:

a) wytyczenie obiektów inwestycyjnych wg zał. projektu,

b) inwentaryzacja małych obiektów (budynek lub przyłącze),

c) inwentaryzacja obiektów liniowych (obiekty wydłużone jak drogi, ulice wraz z infrastrukturą),

d) inwentaryzacja obiektów liniowych (dotyczy pojedynczych obiektów: sieć, droga),

e) inwentaryzacja studzienek.

 

W/w usługi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, a szczególnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

 

Miejsce realizacji – teren Gminy Olesno.

 

Terminy realizacji pojedynczych zleceń w poszczególnych zadaniach:

Zadanie częściowe nr 1:

 1. Podział nieruchomości – 3 m-ce od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;
 2. Podział nieruchomości PKP – 4 m-ce od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;
 3. Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych – 2 m-ce od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;
 4. Rozgraniczenie nieruchomości – 3 m-ce od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;
 5. Weryfikacja danych ewidencyjnych, w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków – 1 m-c od dnia otrzymania pisemnego zlecenia.

 

Zadanie częściowe nr 2:

 1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

Wykonanie lub aktualizacja mapy syt. - wys. do celów projektowych z ustaleniem granic (wykonane w wersji analogowej i cyfrowej) – 3 m-ce od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;

 1. Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne:
 1. Wytyczenie obiektów inwestycyjnych wg zał. projektu – 2 tygodnie od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;
 2. Inwentaryzacja małych obiektów (budynek lub przyłącze) – 1 m-c od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;

c,d) Inwentaryzacja obiektów liniowych – 1 m-c od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;

e) Inwentaryzacja studzienek – 1 m-c od dnia otrzymania pisemnego zlecenia;

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zadanie częściowe nr 1 stanowi całość i nie można go rozdzielać. Zadanie częściowe nr 2 stanowi całość i nie można go rozdzielać. Należy wybrać jedno z dwóch zadań lub oby dwa zadania stanowiące oferty częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Słownik CPV: 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 31.12.2020 r.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres mailowy lub do godz. 12.00 do dnia 28.06.2019 r. W tytule proszę wpisać „Oferta na wykonywanie usług geodezyjnych”.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w terminie do godz. 12.00 do dnia 28.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 112 – sekretariat) z dopiskiem „Oferta na wykonywanie usług geodezyjnych”.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 6. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena  –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i terminu wykonania usług.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Zawiadomienia, pytania, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 1. w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Rosół – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 102 tel. 34/ 350 91 64; 34 / 350 78 41-44 wew. 314 w godz. 730-1500

Krzysztof Dydyna – kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 418 w godz. 730-1500;

 1. w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOC1.1 formularz.doc (115,00KB)
 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami i Lokalami

Agnieszka Rosół

 

Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna