Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Strona archiwalna

 

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Oleśnie i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Oleśnie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

do Sądu Okręgowego w Opolu  - 1 ławnik

do Sądu Rejonowego w Oleśnie - 2 ławników

Prawo zgłaszania kandydatów na ławników mają :

 1. prezesi właściwych sądów , stowarzyszenia , inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa / z wyłączeniem partii politycznych / ,
 2. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Olesno.

Ł a w n i k i e m  może być wybrana osoba , która :

 1. ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat ,
 2. posiada obywatelstwo polskie , korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru ,
 3. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 4. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika .

Ł a w n i k a m i  nie mogą być :

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze ,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń ,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,
 5. żołnierze w czynnej służbie wojskowej i funkcjonariusze Służby Więziennej,
 6. radni gminy, powiatu i województwa .

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Wymagane dokumenty :

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. dwa zdjęcia / zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych /,
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście).

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. W związku z faktem, iż dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy tj. 1 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godziny 15.30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Oleśnie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 116 I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, po czym wypełnione składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

Karty dostępne są również na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl

 

Załączniki:

PDFKarta zgloszenia kandydata na ławnika.pdf (231,76KB)
PDFLista osób zgłaszających kandydata.pdf (555,69KB)
PDFWzór oświadczenia skladanego przez kandydata - przestepstwo.pdf (145,69KB)
PDFWzór oświadczenia składanego przez kandydata - władza rodzicielska.pdf (145,74KB)