Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 4 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram X sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 14 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Marek Leśniak.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:06:00)

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:09:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:09:00)

Jako pierwszy sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Przewodniczący Komisji Finansów Jan Jaskulski, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 29.05.2019 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji (nieobecny Andrzej Kochański) i zaproszeni goście m.in. przedstawiciele firmy KBAK Sp. z o.o. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacji w przedmiotowej sprawie udzielił także Pan Krzysztof Dydyna. Komisja zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olesna za 2018r. Następnie przeanalizowano materiały sesyjne, które po wyjaśnieniach pracowników UM zaopiniowano pozytywnie.

Kolejno sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Piotr Gręda, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 28.05.2019 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji (nieobecny Henryk Kucharczyk) i zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: Basen kryty i basen otwarty – funkcjonowanie spółek – informacji w tym temacie udzielił Pan Jerzy Minkiewicz. Komisja przeanalizowała wnioski mieszkaniowe, które zaopiniowano pozytywnie. Następnie przeanalizowano materiały sesyjne, które po wyjaśnieniach pracowników UM zaopiniowano pozytywnie.

Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskiem firmy KBAK Sp. z o.o. o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Informacji w przedmiotowej sprawie udzielił Pan Krzysztof Dydyna.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 29 maja 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwal pozytywnie jednogłośnie. Informacji na temat stanu dróg po okresie zimowym oraz informacji o realizacji zadań z budżetu obywatelskiego udzielił Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli Pani Patrycja Klimont Prezes zarządu firmy KBAK Sp. z.o.o. Sp. k. oraz Pan Artur Klimont. Pani Patrycja Klimont oraz Pan Artur Klimont poinformowali radnych, że został złożony zarówno do Burmistrza Olesna jak i do Rady Miejskiej w Oleśnie  wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanego złoża piasku zlokalizowanego na terenie należącym do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Olesno poprzez wprowadzenie do studium możliwości eksploatacji złóż kopalin piasku oraz czasowego wyłączenia wskazanego obszaru z produkcji leśnej w celu wydobycia kopalin piasku. Pani Patrycja Klimont oraz Pan Artur Klimont przekonywali radnych o korzyściach dla gminy wynikających z przedmiotowej inwestycji, które miały by polegać na:

 • podatek od nieruchomości z obszaru 37 ha dla gminy 204 tys. zł. rocznie;
 • opłata eksploatacyjna przy spełnieniu wszystkich warunków ponad 2 miliony;
 • nowe miejsca pracy.

Ponieważ Komisja nie miała pełnej wiedzy w przedmiotowym temacie dodatkowych informacji udzielił Kierownik Krzysztof Dydyna.

Jako ostania sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym 3 posiedzenia. Dwa pierwsze były poświęcone opracowaniu wniosku o udzielenie Burmistrzowi Olesna absolutorium.  Na spotkaniu w dniu 30 maja 2019 Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja dokonała analizy działalności statutowej oraz finansowej MDK Olesno oraz analizy sprawozdania z działalności Żłobka Miejskiego w Olesnie. 


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:23:00)

Przewodniczący poinformował o pismach jakie w okresie międzysesyjnym wpłynęły do Biura Rady:

29.04.2019

 • KBAK Sp. z o. o. Sp.k.: wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wniosek powielony 30.05.2019r. + wniosek o zmianę porządku obrad X sesji.

06.05.2019

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu: opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

14.05.2019

 • Wojewoda Opolski: wszczęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 23.04.2019r. oraz zapytanie do uchwały.

24.05.2019

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu: opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok.

28.05.2019

 • Prezes Sądu Okręgowego w Opolu: informacja nt. wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 • Burmistrz Olesna: raport o stanie Gminy Olesno za 2018 rok.

29.04.2019

 • KBAK Sp. z o. o. Sp.k.: wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wniosek powielony 30.05.2019r. + wniosek o zmianę porządku obrad X sesji.

06.05.2019

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu: opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

14.05.2019

 • Wojewoda Opolski: wszczęcie postępowania nadzorczego wobec uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 23.04.2019r. oraz zapytanie do uchwały.

24.05.2019

 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu: opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 rok.

28.05.2019

 • Prezes Sądu Okręgowego w Opolu: informacja nt. wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
 • Burmistrz Olesna: raport o stanie Gminy Olesno za 2018 rok.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:26:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna, który poinformował, że Rada Miejska w Oleśnie podjęła na sesji w dniu 23 kwietnia 2019 r. 11 uchwał których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

55

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

56

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

57

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

wykonana

58

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno.

wykonana

59

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie i dzierżawę  nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

60

w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

61

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze.

wykonana

62

w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno

wykonana

63

zmieniająca uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno

wykonana

64

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wachowie

w trakcie realizacji

65

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

42

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 roku

43

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2019 roku

44

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 r.

45

w sprawie organizacji zawodów sportowo pożarniczych w gminie Olesno

46

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

47

w sprawie wskazania członków do Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie

48

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

49

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Wachowie

50

w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

51

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Joanny Morawiak

52

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

53

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

54

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach

55

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej

56

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w Gminie Olesno w 2019 roku

57

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

58

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku

59

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego

60

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

61

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie

62

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

63

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

64

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie

65

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach

66

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej

67

w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie 1m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy ul. Mostowej w Oleśnie

68

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołu szkolno-przedszkolnego i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

          4.04. 2019

 • w Filharmonii Opolskiej w Opolu przyznano nagrody marszałka województwa w konkursie „Partnerstwo bez granic – opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Podczas jubileuszowej gali uhonorowano samorządy, instytucje oraz organizacje pożytku publicznego, które najlepiej wykorzystują pieniądze unijne. Gminie Olesno przyznano zaszczytne wyróżnienie „Opolskiej Gwiazdy Europy” za aktywność we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • spotkałem się z przedstawicielami drużyny ZAKSA Kędzierzyn Koźle, którzy spotykali się z młodzieżą z naszych szkół.

        25.04. 2019

 • spotkałem się nowym zarządem OKS

29.04. 2019

 • odbyłem spotkanie z Panem Jakubem Roszuk – Dyrektorem Biura Okręgu PZW w Opolu oraz Panem Joachimem Wójcik – członkiem zarządu Okręgu PZW w Opolu. Spotkanie dotyczyło możliwości korzystania ze zbiorników wodnych w Borkach Wielkich i Kucobach poprzez wydzierżawienie lub sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego tak aby wędkarze z gminy Olesno mogli korzystać ze zbiorników bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 • odwiedziłem mieszkankę gminy Olesno Panią Annę Madera z okazji jubileuszu 100 urodzin.

30.04.2019

 • uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które odbyło się w Opolu.
 • spotkałem się z Wojewodą w sprawie wojewódzkich Obchodów 100 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego. Spotkanie odbyło się w Opolu.

            1.05.2019

 • uczestniczyłem w otwarciu „Ośrodka Agroturystycznego Borki” w Borkach Wielkich.

            2.05.2019

 • uczestniczyłem w Święcie Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Obchody odbyły się na placu przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, służb mundurowych, oświatowych oraz harcerze 3 Szczepu "Feniks".

           3.05.2019

 • uczestniczyłem w obchodach związanych z uczczeniem 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości odbyły się  w kościele pw. św. Michała w Oleśnie oraz przy pomniku św. Jana Pawła II. Udział w nich wzięli przedstawiciele gminy i powiatu, podległych jednostek organizacyjnych, oświatowych, służb mundurowych, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych, harcerzy oraz żołnierze Jednostki Wojskowej Nr 2286.

            6.05.2019

 • spotkałem się z Panem Adrianem Czubak Wojewodą Opolskim w sprawie wojewódzkich Obchodów 100 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego. Spotkanie odbyło się  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

7.05.2019

 • zorganizowałem spotkanie w Urzędzie Miejskim Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, które było poświęcone  organizacji I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, które odbędą się na boisku sportowym w Łomnicy.

8.05.2019

 • odbyłem spotkanie organizacyjne w związku z organizacja tegorocznych „Dni Olesna”.

            14-16.05.2019

 • wraz z Przewodniczącym Rady odbyłem delegacje do miasta partnerskiego Zalakaros oraz uczestniczyliśmy w uroczystości pogrzebowej byłego Burmistrza Zalakaros.

            18.05.2019

 • uczestniczyłem w obchodach święta św. Floriana, które odbyły się w Borkach Wielkich z udziałem gości z Czech.
 • objąłem honorowym patronatem koncert „Dla Ciebie Mamo”, który odbył się już po raz 10 w Miejskim Domu Kultury.

19.05.2019

 • uczestniczyłem w „Boreckiej Majówce” organizatorem była Orkiestra Dęta Borki Wielkie -  Boreckie Towarzystwo Muzyczne.
 • uczestniczyłem w uroczystym otwarciu Domu Seniora „Paulinka” w Pawłowicach.

20.05.2019

 • uczestniczyłem w porannej audycji radia DOXA.
 • w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyłem w uroczystym  podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Olesna.

            21.05.2019

 • spotkałem się z sołtysem Borek Wielkich oraz Dyrektorką PSP Borki Wielkie w sprawie organizacji Dożynek 2019.

22.05.2019

 • spotkałem się z rzecznikiem firmy TAURON rejon Opole - Częstochowa. Spotkanie dotyczyło planów inwestycyjnych firmy na przyszłe lata oraz przyspieszenia prac remontowych na na terenie miasta Olesno.
 • spotkałem się z radą sołecką wsi Boroszów.

            23.05.2019

 • spotkałem się z nowo powołanym kołem gospodyń wiejskich sołectwa Boroszów.

28.05.2019

 • uczestniczyłem w IV posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego, które odbyło się w Opolu.
 • odbyłem spotkanie w sprawie organizacji kolejnego Zlotu Samochodów Amerykańskich, który odbędzie się już w nadchodzący weekend.

1.06.2019

 • dokonałem otwarcia I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż. Imprezę należy zaliczyć do udanych.

2.06.2019

 • wręczałem nagrody podczas Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych o Puchar Burmistrza Olesna, które odbyły się w Łomnicy.

  7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:37:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1): (12:37:00)

       a. w debacie  nad raportem o stanie gminy głos zabrali Jan Jaskulski,Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda; (12:37:00)

       b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. (zał. nr 2) (12:52:00)

       a. Burmistrz Olesna przedstawił w formie prezentacji multimedialnej do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno; (12:52:00)

       b. wiceprzewodniczący Andrzej Kochański przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok; (13:19:00)

       c. przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna; (13:27:00)

       d. wiceprzewodniczący Klaudiusz Małek przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna; (13:28:00)

       e. dyskusja; (13:32:00)

       f. podjęcie uchwały absolutoryjnej. (13:41:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3) (13:46:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4) (13:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno. (zał. nr 5) (13:50:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno (zał. nr 6) (13:55:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7) (13:57:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (zał. nr 8) (13:59:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 9) (14:00:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji do Uchwały Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. (zał. 10) (14:02:00)

Głosowanie nad uchwałą (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. (zał. 11) (14:04:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


19. Zapytania i wolne wnioski. (14:06:00)

W sesji Rady Miejskiej uczestniczyli Pani Patrycja Klimont Prezes zarządu firmy KBAK Sp. z.o.o. Sp. k. oraz Pan Artur Klimont. Pani Patrycja Klimont oraz Pan Artur Klimont poinformowali radnych, że został złożony zarówno do Burmistrza Olesna jak i do Rady Miejskiej w Oleśnie  wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru planowanego złoża piasku zlokalizowanego na terenie należącym do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Olesno poprzez wprowadzenie do studium możliwości eksploatacji złóż kopalin piasku oraz czasowego wyłączenia wskazanego obszaru z produkcji leśnej w celu wydobycia kopalin piasku. Pani Patrycja Klimont oraz Pan Artur Klimont przekonywali radnych o korzyściach dla gminy wynikających z przedmiotowej inwestycji, które miały by polegać na:

 • podatek od nieruchomości z obszaru 37 ha dla gminy 204 tys. zł. rocznie;
 • opłata eksploatacyjna przy spełnieniu wszystkich warunków ponad 2 miliony;
 • nowe miejsca pracy.

Pan Artur Klimont zachęcał radnych do współpracy z korzyścią dla mieszkańców gminy Olesno oraz zaproponował zorganizowanie wyjazdu w teren celem zobaczenie jak takie projekty są realizowane w innych gminach.


20. Zakończenie obrad. (14:20:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady X sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1420