Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

Olesno, dn. 05.06.2019 r.

Nr IX.08.19

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) w formie zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na:

 

„Zakup i dostawa wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich”

 

I. Zamawiający.

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia opisanego w „załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia” i jego dostawa do Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich, ul. Młyńska 8, 46-300 Borki Wielkie, w ramach projektu „Cieszy nas piłka!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Przekraczamy granice.
 2. Zadanie jest podzielone na trzy zadania częściowe:

Zadanie częściowe nr 1: Łóżka polowe rozkładane z materacem

Zadanie częściowe nr 2: Zegar sportowy do rozgrywek

Zadanie częściowe nr 3: Nagłośnienie na potrzeby przeprowadzenia turniejów

 1. Dzień dostawy należy uzgodnić z dyrektorem placówki – panią Anną Meryk – tel.34/359-60-27
 2. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
 3. Kody CPV:

39522520-8 – Łóżka polowe

39254100-8 – Zegary

32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający

III. Terminy realizacji  zamówienia – najpóźniej do 26.06.2019 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub wysłać na adres mailowy Zamawiającego , w terminie do 11.06.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100,

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia.

 1. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania zamówienia będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;
  2. Za każdy dzień zwłoki lub każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

W sprawie przedmiotu zamówienia: Małgorzata Pach – kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 350 91 75

w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych, pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 350 91 72 wew. 204 w godz. 730 – 1500.  

 

X. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe nr IX.08.2019 - wyposażenie.pdf (494,92KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.docx (166,74KB)

DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (164,39KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Spraw Europejskich

i Promocji Gminy

 

Małgorzata Pach