Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Obywatelski – Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25

Olesno, dnia 03.06.2019 r.

Nr III.IX.06.2019

 

Budżet Obywatelski – Miasteczko rowerowe z grami podwórkowymi przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie przy ul. Krasickiego 25

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Na przedmiot zamówienia składa się miasteczko ruchu rowerowego ze strefą gier wykonanych z materiałów termoplastycznych.
 2. Wykonanie miasteczka ruchu rowerowego wraz z organizacją ruchu powinno umożliwiać wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Ponadto kształcenie, zdobywanie doświadczenia i dobrych nawyków niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach, a także uprawnień do prowadzenia rowerów po drogach publicznych.
 3. Teren przeznaczony pod miasteczko ma wymiary 16*21 m i podłoże wykonane jest z kostki betonowej prostokątnej.
 4. Miasteczko rowerowe zawierać:
 • kolor niebieski nawierzchni z ruchem dwukierunkowym oraz białym oznakowaniem poziomym,
 • rondo, skrzyżowanie w kształcie litery X, skrzyżowanie w kształcie litery T, pasy dla pieszych
 • oznakowanie pionowe w postaci znaków mobilnych mini na podstawach gumowych w ilości odpowiadających przepisom ruchu drogowego,
 • 2 tablice informacyjne dotyczące zasad korzystania,
 • minimalna ilość gier w miasteczku wynosi 6 szt.
 1. Przed nałożeniem materiału termoplastycznego wykonawca zobowiązany jest to przygotowania sobie podłoża pod miasteczko ruchu drogowego ze strefą gier.
 2. Zamawiający zaleca wizję lokalną.
 3. Minimalna gwarancja na miasteczko ruchu drogowego wynosi 24 miesiące. Gwarancja dot. nawierzchni to min. 6 miesięcy. Wykonawca może zwiększyć gwarancję na nawierzchnię deklarując w formularzu ofertowym liczbę miesięcy określonych w § 8 pkt. 3, gdzie Zamawiający przyzna odpowiednią ilość punktów.
 4. Kody CPV:

37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

45112723-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 3 (słownie: trzy) miesiące od daty podpisania umowy.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

1.Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Tomasz Głogowski podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych, tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 15:30.
  2. w sprawie procedury: podinspektor ds. zamówień publicznych  Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na plac sprawnościowy przy PSP nr 3 w Oleśnie” w siedzibie Zamawiającego – sekretariat (pok. 112) - w terminie do godz. 10.30 do dnia 24.06.2019 r.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 24.06.2019 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert są:         cena –  80% (maks. 80 pkt.)

gwarancja nawierzchni– 20% (maks. 20 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów wg wzoru: Suma punktów = Cena + Gwarancja.
 2. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 80 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru:

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 80% x 100 

 

Kryterium Gwarancja nawierzchni będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót. W kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem:

            6 miesięcy       -           0 punktów

            12 miesięcy     -           5 punktów

            18 miesięcy     -           10 punktów

            24 miesiące     -           15 punktów

            30 miesięcy     -           20 punktów

           

 

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 6 miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalną gwarancję, tj. 6 miesięcy i pryzna 0 punktów za to kryterium.

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

DOC1.2. karta gwarancyjna.doc

DOCX1.1. formularz.docx

PDF1.0. zapytanie ofertowe.pdf
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

Olesno, 12.06.2019 r.

Nr III.IX.06.2019

Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega formularz ofertowy zapytania ofertowego. Zmodyfikowany formularz stanowi załącznik do niniejszej informacji.

DOCXzmodyfikowany formularz.docx
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna