Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019  - wyposażenie kuchni

Olesno, dnia 17.06.2019 r.    

Nr IX.IX.04.2019

 

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019  - wyposażenie kuchni

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch + 2019 - wyposażenie kuchni
 2. Zakres zamówienia:
     

Lp.

 

Ilość

1

Stół przyścienny z półką o wymiarach min. 1000x600x850 mm spawany, wykonany ze stali nierdzewnej

1 szt.

2

Szafka wisząca, drzwi suwane o wymiarach min. 1200x400x600 mm, Szafka spawana wykonana ze stali nierdzewnej, Przestawna półka, Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²

1 szt.

3

Stół przyścienny z drzwiami suwanymi o wymiarach min. 1200x600x850 mm, wykonany w całości zestali nierdzewnej, głębokość szuflad min. 150 mm, blok szuflad z lewej strony,, dwudrzwiowa szafka z prawej strony, drzwi suwane.

1 szt.

4

Zestaw desek 450x300 mm (min. 6 szt. w komplecie)

1 kpl.

5

Nóż kuchenny długość ostrza 220 mm, z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

1 szt.

6

Nóż kuchenny długość ostrza 220 mm, z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

1 szt.

7

Nóż do mięsa długość ostrza 200 mm, z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

1 szt.

8

Nóż do obierania długość ostrza 100 mm, z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

1 szt.

9

Nóż do szatkowania  długość ostrza 255 mm, z kolorowym uchwytem, można myć i wyparzać w zmywarce, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej

1 szt.

10

Patelnia średnica 400 mm, patelnia aluminiowa pokryta teflonową powłoką nieprzywierającą, wykonana z odlewu aluminium

1szt.

11

Garnek średni z pokrywką, średnica 400 mm, pojemność 32,6 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

12

Garnek wysoki z pokrywką, średnica 320 mm, pojemność 25,7 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

13

Garnek wysoki z pokrywką, średnica 240 mm, pojemność 9 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

14

Garnek wysoki z pokrywką, średnica 280 mm, pojemność 15,4 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

15

Garnek wysoki z pokrywką, średnica 320 mm, pojemność 20.9 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

16

Garnek niski z pokrywką, średnica 240 mm, pojemność 5 l, wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce

1 szt.

17

Taca kelnerska mahoniowa 600x450 mm

2 szt.

18

Kuchnia gazowa, 6-palnikowa z piekarnikiem gazowym, Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu ziemnego, Stosowane w kuchniach piekarniki o uniwersalnym zastosowaniu dają możliwość statycznej obróbki cieplnej wszystkich produktów kulinarnych wykorzystując energię gazu ziemnego, konfiguracja palników : 3,5 +3x5+2x7 kW, redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% maksymalnego zużycia gazu), wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce, żeliwne ruszty, płomień pilotowy, zabezpieczenie przeciwwypływowe, drzwi piekarnika szklane, wymiary minimalne piekarnika gazowego statycznego GN 2/1 - 660x545x285 (WxDxH), moc piekarnika 6 kW, regulowane nóżki ~ 45 mm

1 szt.

19

Taboret gazowy, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w palnik 5kW, płomień pilotowy palnika, zabezpieczenie przeciwwypływowe, redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), przystosowany do dużych garnków do 40 l, nakładka do małych garnków , w zestawie dysze gazu ziemnego (G20), regulowane nóżki ~20 mm

1 szt.

20

Szafa metalowa dwudrzwiowa z zielonymi drzwiami. Zamek kluczowy z pokrętłem z 3- punktowym systemem ryglowania- do artykułów chemicznych. wym. 100 x 42 x 200 cm

2 szt.

21

Zmywarka: Wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, programator elektroniczny, funkcja wyparzania 90 °C, dozownik płynu płuczącego, spust wody grawitacyjny, kosze 500 x 500 mm, kubki do sztućców, przewód zasilający z wtyczką, dozownik płynu myjącego, pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej, dodatkowe kosze, podstawa pod zmywarkę, zabudowa ze zlewozmywakiem, wymiary min. 600 x 600 x 850 mm, moc znamionowa: 6,55 kW, zasilanie elektryczne 3N ~400 V 50 Hz

1 szt.

22

Podstawa pod zmywarkę: 610x555x500 mm,3 poziomy prowadnic do kosza 500x500mm

1 szt.

23

Dozownik płynu myjącego G 300

1 szt.

24

Preparat do mycia naczyń w zmywarkach 20 litrów

2 szt.

25

Kosz uniwersalny do zmywarek o wymiarach min. 500x500 mm pasujący do zmywarki opisanej powyżej

1 szt.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kod CPV:

39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 26.06.2019 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

§ 10

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (18,92KB)
 

 

 

Kierownik Wydziału

Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

 

 

 

       Olesno, dn 27.06.2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

1

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elementów wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu Maluch+ 2019 - wyposażenie kuchni

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu:  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

 

 

2

 

 

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu: w dniu 18.06.2019 r.

 

4

 

Termin składania ofert upłynął:      26.06.2019 r.

 

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos Ul. Zawiszy Czarnego 24 33-300 Nowy Sącz

26.773,59 zł

 

-

 

100 pkt

2

ESTRAMO Agnieszka Kozub

Ul. Partyzantów 51 32-700 Bochnia

 

27.079,48 zł

 

-

 

98,8 pkt

 

3

CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s.c.

Ul. Mielczarskiego 21/23

42-200 Częstochowa

29.693,27 zł

 

 

90,1 pkt

 

4

A-Z Gastro Elżbieta Rurynkiewicz

Ul. Wiejska 122A

45-303 Opole

29.907,08 zł

 

 

89,5 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos Ul. Zawiszy Czarnego 24 33-300 Nowy Sącz0

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki