Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Ogłoszenie nr 563659-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. 
 

Gmina Olesna: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mailolesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca 
Adres: 
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie 
Numer referencyjny: Nr IX.271.23.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie. 3.2 Zakres przedmiotowego zamówienia: Inwestycja polega na budowie nowych niecek basenowych, w miejsce istniejących, które zostały rozebrane w trybie zgłoszenia oddzielnym postępowaniem przetargowym. Projektowane są 3 niecki: rekreacyjna, do skoków oraz brodzik dla dzieci, a także dwie podziemne komory technologiczne. Niecki otoczone będą nawierzchnią z płyt chodnikowych na zmienną szerokość do 9,4 m od krawędzi rynny przelewowej basenu rekreacyjnego-wielofunkcyjnego. Powstanie tym samym strefa stricte basenowa, na którą dostęp odbywał się będzie poprzez przejście przez 4 brodziki nogomyj wyposażone w prysznice z obydwu stron. Strefa ta otoczona będzie ogrodzeniem z żywopłotu. Przestrzeń poza żywopłotem będzie stanowiła plażę o nawierzchni trawiastej. Dla młodszych użytkowników projektuje się 2 huśtawki. Inwestycja będzie obejmowała również rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakcji basenowych o zjeżdżalnie rurowe, masażery, siatki do wspinaczki, grzybki wodne itp., jak również wprowadzenie rozwiązań technologicznych uzdatniania wody basenowej. W ramach inwestycji przewiduje się zachowanie licznych cennych okazów drzew oraz nasadzenie nowych, które razem będą stanowiły źródło cennego cienia letnią porą. Obszar inwestycji charakteryzuje się wyjątkowo urozmaiconą rzeźbą terenu, który będzie wymagał regulacji rzędnych wysokościowych poprzez tworzenie skarp, plantowanie, budowę schodów, rampy dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie kształtowanie spadków nawierzchni utwierdzonych dla pieszych i pojazdów. Powstanie pawilon z zapleczem technologicznym, higieniczno-sanitarnym i administracyjnym, obsługujący kąpielisko oraz istniejące lodowisko, które aktualnie funkcjonuje tutaj zimą na istniejącej płycie boiska do koszykówki. Do pawilonu od strony północnej prowadzić będą 2 biegi wachlarzowych schodów terenowych. Przestrzeń u ich góry, ograniczona przez istniejący pawilon hotelarsko-gastronomiczny będzie stanowiła przedplac, którego fragment wyłożony zostanie deskami kompozytowymi. Całość okala zjazd na teren kąpieliska oraz fragment chodnika, który umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp na wózku inwalidzkim. Od strony południowej zaprojektowano plac manewrowy dla wozu strażackiego wyłożony ażurowymi płytami betonowymi. W zakres inwestycji wchodzi również budowa oświetlenia oraz monitoringu, którego podgląd będzie odbywał się w projektowanym pawilonie. Zakres zamówienie obejmuje uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018r., poz. 1025 z późn. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z póżn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część siwz, z tym że Zamawiający: a) rezygnuje z realizacji pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej – konieczne jest natomiast wykonanie odpowiednich przyłączy w instalacji (zgodnie z projektem), w celu wykonania takiej instalacji w przyszłości, b) dopuszcza możliwość wykonania innych opraw oświetleniowych aniżeli zaprojektowane, pod warunkiem, że ilość, lokalizacja i wysokość tych opraw nie ulegnie zmianie oraz pod warunkiem, że dla nowych opraw wykonane zostaną obliczenia fotometryczne, które potwierdzą zgodność z przepisami takiego, zamiennego rozwiązania dla tej inwestycji, c) dopuszcza możliwość wykonania niecki do skoków jako niecki żelbetowej, wykończonej folią basenową o grubości min. 1,5 mm, zbrojoną, z powłoką akrylową, posiadającą niezbędne atesty dopuszczające do stosowania, w tym samym kolorze, co niecka stalowa – pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę. 3.5 Zamawiający działa na podstawie upoważnienia spółki komunalnej Baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne trampOOLina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie będzie wykonywane na rzecz Spółki. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.10 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.11 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.13 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.14 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.15 Przed wszczęciem postępowania Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. Protokół z dialogu technicznego stanowi załącznik do SIWZ. 3.16 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

II.5) Główny kod CPV: 45212212-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV
45000000-7
45111291-4
45233200-1
45112700-2
77310000-6
45220000-5
45245000-6
45300000-0
45330000-9
45310000-3
45311200-2
45332400-7
45332300-6
45450000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) Kierownikiem budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy dla przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 4 mln złotych każda b) Kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych dla przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych obejmujących budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 4 mln złotych każda c) Kierownikiem budowy o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65). oraz d) jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zamówienia polegające na: - budowie / rozbudowie / remoncie / przebudowie / modernizacji basenu o wartości nie mniejszej niż 4 mln zł każda, przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmuje: - wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h; - powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 1000 m2; - konstrukcja niecki / niecek basenowych w min. jednym zamówieniu powinna być wykonana w technologii spawanej stali nierdzewnej. Uwaga. Kwoty w walutach innych niż złote zostaną przeliczone wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu ogłoszenia niniejszego przetargu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) wykaz robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowiący załącznik do siwz. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do siwz. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Potencjał kadrowy), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do siwz. c) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). 8.2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) pieniądzu (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 8.3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, kwota wadium musi być wniesiona przelewem na konto w banku: ING Bank Śląski Katowice o/Olesno nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902. 8.4. Zamawiający uzna, że wadium wniesione przelewem zostało wniesione w terminie, jeżeli przed upływem wyżej określonego terminu nastąpiło uznanie wyżej wskazanego rachunku bankowego o kwotę wadium. Do oferty należy dołączyć pokwitowanie wniesienia wadium. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądzu należy dołączyć w formie oryginału do oferty. 8.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 30,00
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
określone w siwz 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-07-24, godzina: 09:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe

 

DOC3.8 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc (41,50KB)
DOC3.7 oświadczenie dotyczące potencjału kadrowego.doc (41,00KB)
DOC3.6 projekt umowy.doc (146,50KB)
DOC3.5 zobowiązanie.doc (56,00KB)
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (38,00KB)
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx (23,01KB)
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (20,83KB)
DOC3.1 formularz ofertowy.doc (55,00KB)
PDF3 0 specyfikacja.pdf (341,42KB)
 

ZIPTOM 1.zip (40,10MB)
ZIPSTWiOR.zip (3,00MB)
ZIPProjekt Budowlany.zip (45,20MB)
ZIPkarty małej architektury.zip (41,89MB)
ZIPdokumentacja opinia.zip (26,06MB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 28.06.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 24.07.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 24.07.2019 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 25.07.2019 r.

11.2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 25.07.2019 r.

 

Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Protokół  z dialogu technicznego z dn. 16.04.2019 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

PDFprotokół z dialogu technicznego.pdf (2,10MB)
 

 

Ogłoszenie nr 540130801-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563659-N-2019 
Data: 19/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-25, godzina: 09:30, 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 10.07.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Pytania:

 1. Czy zgodnie z zapisami § 5, punkt 5.1 podpunkt d. wymogi odnośnie doświadczenia wykonawcy. Czy Zamawiający oczekuje aby były one spełnione przy realizacji 1 zadania w całości czy Wykonawca może spełnić je przedstawiając 5-6 realizacji ?
 2. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji m.in. rysunki niecek basenowych, projekt technologii basenowej, przedmiary.
 3. Czy Zamawiający uzna doświadczenie Kierownika Budowy za wystarczające. W przypadku wykazania dysponowania Kierownikiem Budowy z doświadczeniem polegającym na realizacji 1 zadania inwestycyjnego obejmującego budowę 2 niecek basenowych wykonanych w technologii stali nierdzewnej o 2 niezależnych systemach uzdatniania wody basenowej, o łącznej wartości budowy powyżej 12 mln złotych ?
 4. W pkt 3.15 Zamawiający wskazuje udostępnienie protokołu z dialogu technicznego jako załącznika do SIWZ. Proszę o wskazanie udostępnienia przedmiotowego protokołu w dokumentacji SIWZ.
 5. Czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiarów oraz może je udostępnić dla wszystkich uczestników ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.?
 6. Czy zamawiający jest w posiadaniu oraz czy zamierza udostępnić dokumentację wykonawczą dla poszczególnych branż tj. Branża sanitarna, Branża technologiczna, Branża elektryczna, Branża konstrukcyjna dla niecek basenowych.?
 7. W związku z przygotowywaniem oferty przez naszą firmę na modernizację kompleksu basenów proszę o odpowiedź na poniższe pytanie.W dokumentacji udostępniono wersję budowlaną projektu oraz wykonawczą. Rysunki elewacji znacząco różnią się w obu wersjach (materiał wykonania elewacji). Prosimy o wyprostowanie, informację, który z rysunków jest decydującym.
 8. Dotyczy modernizacji kompleksu basenów w Oleśnie. Proszę o wyjaśnienie kolejnej z niejasności. W opisie technicznym (PB i PW) warstwa spadkowa stropodachu budynku pawilonu została uformowana jako nadbeton wykonany na płycie żelbetowej w spadku. Na wydanych przekrojach pokazano formowanie spadku dachu za pomocą klinów/zmiennej wysokości ocieplenia z wełny. Bardzo proszę o informację, który z wariantów przyjąć.

 

Odpowiedzi:

 1. Należy wykazać doświadczenie przy budowie / rozbudowie / remoncie / przebudowie / modernizacji co najmniej dwóch zamówień  przy czym co najmniej jedno zamówienie obejmuje:

- wykonanie instalacji uzdatniania wody o łącznej wydajności min. 700 m3/h;

- powierzchnia lustra wody basenu lub basenów powinno wynosić min. 1000 m2;

- konstrukcja niecki / niecek basenowych w min. jednym zamówieniu powinna być wykonana w technologii spawanej stali nierdzewnej.

 1. Projekty niecek i technologii basenowej zostały uzupełnione do przetargu natomiast z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji zamawiający nie ma obowiązku załączania przedmiarów robót.
 2. Kierownik budowy powinien wykazać się doświadczeniem dla przynajmniej 2 zadań inwestycyjnych obejmujących: budowę / rozbudowę / remont / przebudowę / modernizację basenu o wartości robót co najmniej 4 mln złotych każda.
 3. Protokół został załączony do dokumentacji w dniu 28.06.2019 r.
 4. Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji zamawiający nie ma obowiązku załączania przedmiarów robót.
 5. Projekty niecek, technologii basenowej, branży sanitarnej i branży elektrycznej zostały uzupełnione do przetargu natomiast z uwagi na ryczałtowe rozliczenie inwestycji zamawiający nie ma obowiązku załączania przedmiarów robót.
 6. Prawidłowa wersja rysunków elewacji budynku pawilonu znajduje się w folderze Architektura  (TOM 1).
 7. Spadek należy uformować z warstwy izolacji termicznej.

 

ZIPtomII2.zip (12,59MB)
ZIPtomII1.zip (31,32MB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540141678-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563659-N-2019 
Data: 19/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 09:30 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-26, godzina: 09:30 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 10.07.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 25.07.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 25.07.2019 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 26.07.2019 r.

11.2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 26.07.2019 r.

 

Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Protokół  z dialogu technicznego z dn. 16.04.2019 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załączniki pozostają bez zmian.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 25.07.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 ustawy z 29  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicz­nych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  poz.1986).

 

W związku z  pytaniami dotyczącymi SIWZ Zamawiający informuje co następuje:

 

Pytania:

Pytanie 1

Wnosimy o uzupełnienie treści zapisu rozdz. I § 3 pkt. 3.12 SIWZ poprzez dopisanie po zwrocie „...Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. ” - zwrotu : „.... o ile są znani na etapie składania ofert”

   Wskazujemy, że zgodnie z zapisem art. 36b ust. Ia PZP oraz opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Obowiązek wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie Wykonawcy”, dostępną na stronie internetowej Urzędu w treści Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-43) „... Przepis art. 36b ust. I ustawy Pzp, określając zakres żądania informacji dotyczących podwykonawstwa w realizacji określonego zamówienia, posługuje się sformułowaniem „których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom”, co wskazuje, iż realizacja przez wykonawcę obowiązku informacyjnego na etapie składania ofert może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, gdy firmy podwykonawców, z którymi wykonawca zamierza zrealizować określone działania, są mu tym momencie już znane. Zasadność powyższej interpretacji potwierdza treść standardowego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (pkt D Informacje dotyczące podwykonawców), gdzie wykonawca wskazuje czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia. Jeśli tak, to w świetle wzoru ww. formularza wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeśli jest mu on wiadomy. Jednolity dokument zamówienia niewątpliwie dopuszcza zatem sytuację, w której na etapie składania oferty pełna lista podwykonawców nie jest jeszcze znana i nie musi zostać ujawniona. Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, dokonana przez pryzmat przepisów prawa europejskiego wskazuje na  słuszność twierdzenia, iż odnosi się on do projektu, pewnego zarysu listy podwykonawców proponowanych przez wykonawcę i nie stanowi podstawy do ukształtowania obowiązku wskazania nazw wykonawców już na etapie składania ofert, gdy żaden z wykonawców nie ma pewności co do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. 192/17 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „ewentualne ograniczenie wykonawców w zakresie swobody doboru podwykonawstwa (w zakresie podania nazw firm podwykonawców) możliwe jest tylko na etapie realizacji zamówienia, gdyż niewątpliwie podwykonawstwo dotyczy właśnie tej fazy postepowania o udzielenie zamówienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm podwykonawców) w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter wtórny, istotne znaczenie ma treść oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu zobowiązania, które wykonawca na siebie przyjmuje i które zaciąga”. W dalszej części przedmiotowej opinii możemy przeczytać, iż przepis art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazuje również, iż identyfikacja podwykonawcy (ujawnienie nazwy podwykonawcy przez wykonawcę zamówienia) może nastąpić zasadniczo na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, niepodanie przez wykonawców informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. nazw firm podwykonawców wraz ze składaną ofertą nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym w szczególności odrzuceniem takich ofert. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż dyspozycja art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nakładająca na zamawiających obowiązek żądania ujawnienia informacji dotyczących imion i nazwisk (firm) podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zobowiązuje wykonawców do ich wskazania na etapie składania ofert. W świetle przepisów ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku wynikającego z treści art. 36b ust. 1 ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krąg podmiotów, z którymi podejmie współpracę na zasadach podwykonawstwa. W świetle przepisów ustawy Pzp, treścią oferty jest skonkretyzowany w oparciu o informacje przedstawione przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakres zobowiązania jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczególności sposób, termin, a także warunki wykonania zamówienia publicznego, które nie mogą podlegać modyfikacjom na późniejszym etapie. Powyższe stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie również w wyroku KIO z dnia 22 lutego 2017 r. sygn. KIO 234/17, w którym Izba uznała, iż „oświadczenie o podwykonawcach, wymagane na skutek żądania zamawiającego wynikającego z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, mającego odzwierciedlenie w art. 71 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE (...) nie stanowi treści oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, tj. merytorycznej treści zobowiązania wykonawcy oferowanego w odpowiedzi na opisany przez zamawiającego w SIWZ przedmiot zamówienia. Nie jest to zatem oświadczenie woli, o jakim stanowi art. 66 § 1 kodeksu cywilnego w zw. zart. 14 ustawy Pzp. W szczególności o charakterze żądania zamawiającego, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, na które odpowiedź wykonawcy nie stanowi treści oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, świadczy również treść przepisów art, 36b ust. 1a, ust. 1b, czy ust. 2 ustawy Pzp — w myśl których czas żądania złożenia oświadczenia o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem ich firm i części powierzanych do wykonania jak również możliwość zmiany tych danych w trakcie realizacji zamówienia (art. 36ba ust.1-3 ustawy Pzp) może być różny (...)”. W konsekwencji nie można uznać, iż zakres informacji, o których mowa w art. 36b ustawy Pzp, tj. nazwy firm podwykonawców, może zostać uznany za treść oferty w rozumieniu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja dotycząca imion i nazwisk (firm) podwykonawców nie posiada waloru treści oferty, a tym samym brak ww. informacji nie może stanowić podstawy do jej odrzucenia”.

   Mając powyższe na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedź

Artykuł 36b ust. 1 p.z.p. nie obejmuje stricte żądania podania "wszystkich firm podwykonawców", a jedynie pewnego projektu listy podwykonawców proponowanych przez wykonawcę.

Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia powyższego żądania ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg musi zostać przez wykonawcę zrealizowany. Co więcej zarówno przepisy dyrektyw jak i prawo krajowe pozostawiają wykonawcy co do zasady swobodę w doborze podwykonawców, a także w odniesieniu do ich zmiany na każdym etapie prowadzonego postępowania. Jeżeli więc Wykonawca na etapie składania ofert nie posiada wiedzy, jaką część zamówienia wykona przy współudziale podwykonawców, nie wypełni formularza ofertowego części dotyczącej podwykonawstwa.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że oświadczenie zawarte w  § 2 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy dotyczy stanu istniejącego w dacie podpisywania umowy, natomiast nie wyłącza odpowiedzialności Zamawiającego za wady lub niekompletność dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, które zostaną stwierdzone w trakcie realizacji robót budowlanych, kiedy to dopiero cała ta dokumentacja będzie analizowana w sposób bardziej szczegółowy. Za niedopuszczalne należy uznać nakłanianie Wykonawcy do składania deklaracji/ oświadczeń, iż wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem, z przyczyn niedających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca bowiem posiada tylko wiedzę i informacje, które mógł obiektywnie pozyskać w toku wizji lokalnej „terenu budowy” oraz jego otoczenia ( terenów przyległych) i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego. Zapoznanie się z udostępnioną dokumentacją przetargową wiązałoby się bowiem z koniecznością weryfikacji wszystkich dokumentów, a także przeprowadzeniem badań geologicznych w celu sprawdzenia, czy warunki geologiczne przewidziane w dokumentacji, odpowiadają rzeczywistym warunkom geologicznym zaistniałym na terenie budowy, a w szczególności odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków wodnych, archeologicznych i środowiskowych oraz ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie jest w stanie zauważyć wad wynikających z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyż poszczególne branże robót są wyceniane przez specjalistów od różnych zakresów kosztorysowania i nie ma technicznych możliwości merytorycznego sprawdzenia wszystkich elementów dokumentacji pod kątem zgodności ze sztuką budowlaną i przepisami prawa budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem wyszukania jej błędów potrzebny jest bowiem niemal taki sam nakład czasu jak do projektowania, a czas na przygotowanie oferty na to nie pozwala. Natomiast z orzecznictwa w sprawach zamówień publicznych na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie wynika, że zgodnie z regułami ustawy Prawo zamówień publicznych, SIWZ, powinna obejmować szczegółowy wykaz prac przewidzianych do realizacji. Wprowadzenie przez Zamawiającego do umowy w/w oświadczeń, stanowi de facto obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie obowiązków umownych ciążących na Zamawiającym! Przypominamy, że wprowadzenie wymogu przyjęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za wykonanie robót, których Wykonawca nie jest w stanie oszacować na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia jest naruszeniem przepisu art. 29 Pzp.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Rozliczenia stron w razie umówionego ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Uzgodniony ekwiwalent należy się za cały – zarówno znany, jak i nieznany dokładnie od początku – przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powołać się na wynikającą z art. 629 i art. 632 § 2 k.c. klauzulę tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus). Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (zob. art. 632 § 2 k.c.).

Ścieżką do podważania ryczałtu jest powoływanie się na błędy lub nieścisłości dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora, które mogą w określonych przypadkach skutkować koniecznością wykonania prac dodatkowych, które nie były pierwotnie przewidziane w dostarczonej dokumentacji

Źródłem wyjścia do analizy takiej sytuacji jest art. 651 KC, zgodnie z którym Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego, jeżeli dostarczona dokumentacja nie nadaje się do prawidłowego prowadzenia prac. Co więcej naruszenie przez Wykonawcę tego obowiązku o charakterze informacyjnym rodzi po stronie wykonawcy odpowiedzialność za ewentualną szkodę spowodowaną brakiem poinformowania Zamawiającego o nieprawidłowościach. Odpowiedzialność wykonawcy ogranicza się wyłącznie do tej zwyżki kosztów, nie obejmuje natomiast obowiązku wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia robót dodatkowych, które okazały się konieczne w wyniku niedostrzeżonej w porę wadliwości projektu. Nie mniej jednak Wykonawca przyjmując do wykonania przedmiot umowy w ramach  ustalonego ryczałtu, musi się kierować nie tylko przedłożonym mu projektem, ale także szeroko rozumianymi zasadami wiedzy technicznej, a bezkrytyczna realizacja projekt unie spełnia wymogów zawodowej staranności. 

 

Pytanie 3

W związku z rażącą nierównością Stron Umowy, wnosimy o zmianę postanowień § 3 pt. „Obowiązki Inwestora ” zgodnie z poniższym:

 1. współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
 2. przekazanie pozwolenia na budowę dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej ( w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w l egzemplarzu w formie elektronicznej) - w dniu wprowadzenia na teren budowy,
 3. wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie wynikającym z Umowy,
 4. zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu Umowy,
 5. dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawcę.
 6. dokonanie czynności odbiorowych robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 7 Umowy,
 7. zapewnienie środków finansowych oraz terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełni § 3 umowy o w/w zapisy.

 

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy za szkody powstałe na przejętym terenie budowy, o której mowa w § 4 ust.3 wzoru umowy odpowiada swym zakresem odpowiedzialności, o której mowa w art. 652 k.c. Jeżeli natomiast zamiarem Zamawiającego było umowne rozszerzenie tej odpowiedzialności, to prosimy o wskazanie przesłanek przemawiających za odstępstwem od zasad ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje § 4 ust.3, który  otrzymuje następującą treść: „Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.”

Pytanie 5

Mając na uwadze treść zapisu § 4 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy, prosimy o odpowiedź: czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych oraz kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy Zamawiającego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystąpienie zdarzeń noszących znamiona siły wyższej które uniemożliwią prowadzenie prac lub dostaw w kolejności wynikającej z harmonogramu rzeczowo- finansowego?

Odpowiedź:

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi zmiany umowy i może zostać dokonana na każdym etapie prac, pod warunkiem uzyskania akceptacji inwestora oraz banku finansującego inwestycję.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, iż w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca będzie mógł powierzać Podwykonawcom także inne zakresy robót, które nie zostały podane w ofercie jako zakresy rzeczowe robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w umowie procedury zgłaszania podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza możliwość korzystania z podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 7

Prosimy o wprowadzenie zapisu do § 6 wzoru umowy, zgodnie z którą rozpoczęcie robót nastąpi od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Jest oczywistym, że w okresie od dnia podpisania umowy do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca nie będzie miał możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.

Odpowiedź:

Termin wykonania umowy nie należy utożsamiać z terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 6 projektu umowy.

Pytanie 8

W związku z obowiązkiem uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, prosimy o informację czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zrzeczenia się w jego imieniu prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji, by przyspieszyć proces uprawomocniania się decyzji zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a.?

Odpowiedź:

Tak, w odniesieniu do decyzji pozytywnej.

Pytanie 9

W związku z faktem, iż Zamawiający w § 7 wzoru umowy, nie podał w jakim terminie przystąpi i zakończy formalności związane z odbiorem zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu. Prosimy Zamawiającego o wprowadzeniem do przedmiotowego § 7 wzoru umowy stosownych zapisów oraz dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Odpowiedź

Po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w interesie Inwestora jest dokonanie odbioru bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 10

W związku z faktem, iż Zamawiający w § 7 wzoru umowy, nie podał w jakim terminie przystąpi i zakończy formalności związane z odbiorem częściowym zgłoszonych przez Wykonawcę robót. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 wzoru umowy, Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, związku z tym prosimy Zamawiającego o wprowadzeniem do przedmiotowego § 7 wzoru umowy stosownych zapisów oraz dokonywanie częściowych odbiorów robót w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Odpowiedź

Po zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego robót w interesie Inwestora jest dokonanie odbioru bez zbędnej zwłoki.

Pytanie 11

Czy Zamawiający mógłby wykreślić z § 7 ust. I wzoru umowy sformułowania, że ,, ... przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.... " oraz z § 15 ust. 5 pkt. a) wzoru umowy o treści: „...bezusterkowego odbioru końcowego robót....” lub zastąpić je określeniem wskazującymi na to, że może to być protokół odbioru końcowego nie zawierający istotnych wad,? Zgodnie z art. 647 kc jednym z podstawowych obowiązków Inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, w ramach umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót. Odbiór wykonanych robót jest kwestią kluczową w relacjach Inwestor (Zamawiający), a Wykonawca. Dokonanie odbioru stanowi niejako pokwitowanie spełnia świadczenia wystawiane przez Inwestora. Praktyka budowlana pokazuje, że na etapie odbioru końcowego dochodzi często do sporów pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Osią tego sporu jest kwestia wad w wykonanych robotach w związku, z których wystąpieniem, Inwestorzy odmawiają dokonania odbioru a tym samym blokują możliwość otrzymania wynagrodzenia Wykonawcy. W istocie poprzez odmowę dokonania odbioru Inwestor próbuje wymusić usunięcie wad stwierdzonych na etapie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Tego typu sporu były przedmiotem oceny w licznych wyrokach Sądu Najwyższego. W wyrokach tych Sąd Najwyższy ukształtował jednolitą linię orzeczniczą, z które wynika, że w świetle art. 647 kc inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy. Inwestor nie może uzależniać dokonania odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się od obowiązku dokonania odbioru końcowego tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych, gdyż tylko w takim wypadku można wskazać, że Wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w pozostałych wypadkach tj. wystąpienia wad nieistotnych mamy do czynienia z nieprawidłowym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji jest obowiązany dokonać odbioru końcowego a do protokołu odbioru może zostać dołączony wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Powyższe potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 roku, I CKN 957/97 „ Inwestor/ Zamawiający może odmówić odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania”.

Odpowiedź:

Treść § 7 ust. I wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 12

Prosimy o uzupełnienie postanowień § 7 wzoru umowy, iż uprawnienie Zamawiającego do odmowy dokonania odbioru robót dotyczyć będzie wyłącznie wystąpienia wad istotnych nienadających się do usunięcia i które uniemożliwiają korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy, jak również stanowią podstawę do odstąpienia od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 roku, I CKN 957/97 „ Inwestor/ Zamawiający może odmówić odbioru jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie nadaje się do użytkowania”. Natomiast przypadku wad nieistotnych Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie tych wad, mając jednocześnie usprawnienie do zatrzymani opisanej części wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Treść § 7 wzoru umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie o którym mowa w § 8 ust.1 wzoru umowy pozostaje stałe w zakresie robót ujętych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe, za które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Objęcie zakresem przedmiotu umowy o zamówienie publiczne robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem niemożliwych do wyceny na etapie oferowania, byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. Warto podnieść, że zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej „wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczeń, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamówienia objętego dokumentacją przetargową. Ryczałt nie może obejmować tego, czego Zamawiający nie przewidział w dokumentacji przetargowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na roboty dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10).Należy też zwrócić uwagę na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z którymi „ryczałtowy system wynagrodzenia nie wyłącza obowiązku Zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniający wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest również przerzucenie na wykonawcę skutków finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia(...) Obciążające Wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac (odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinweniaryzowanych instalacji podziemnych itp.), będące w świetle art. 632 § 1 k.c. cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 p.z.p. (wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r., sygn. akt KIO 609/12).

Odpowiedź

Zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

 Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Rozliczenia stron w razie umówionego ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie opierają się na cenach jednostkowych oraz faktycznie wykonanych świadczeniach. Uzgodniony ekwiwalent należy się za cały – zarówno znany, jak i nieznany dokładnie od początku – przedmiot zamówienia.

Wykonawca może powołać się na wynikającą z art. 629 i art. 632 § 2 k.c. klauzulę tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków (rebus sic stantibus). Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę (zob. art. 632 § 2 k.c.).

Pytanie 14

Prosimy o odpowiedź, czy rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie % zawansowania poszczególnych robót wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego zaakceptowanego przez Zamawiającego”.

Odpowiedź

Rozliczenia wykonanych robót odbywać się będą zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem. Jeżeli ustalone w nim okresy będą miały charakter miesięczny to rozlicznie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie miało charakter miesięczny.

Pytanie 15

Prosimy o odpowiedź, czy harmonogram rzeczowo-finansowy ( § 4 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy) zatwierdzony przez Zamawiającego i stanowiący integralną część umowy będzie służył do rozliczenia robót na podstawie ich procentowego zawansowania?

Odpowiedź

Harmonogram służy do rozliczenia faktycznie wykonanych robót.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że fakturowanie częściowe będzie następować do 90% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust.1 umowy co będzie zgodne z brzmieniem art. 143a ust.3 PZP zgodnie z którym „Zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy”

Odpowiedź

Zapis art. 143a ust.3 ustawy PZP jest fakultatywny. Zamawiający nie zawarł takich rozwiązań w siwz.

Pytanie 17

Zgodnie z treścią § 9 ust. 4 wzoru Umowy „ Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego”.

   Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). Jeżeli uznanie rachunku wierzyciela nastąpi po terminie płatności, może on w każdym razie domagać się ustawowych odsetek za opóźnienie (niezależnie od ewentualnej szkody i winy dłużnika), a jeżeli nadto doznał szkody — może żądać odszkodowania (jeżeli dłużnik ponosi winę za powstałą szkodę). Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie może przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę Stron umowy. Art. 353' k.c. zawiera zasadę swobody zawierania umów, która polega na swobodzie kształtowania treści stosunku prawnego, jak i na swobodzie wyboru kontrahenta czy też wyboru formy zawarcia umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyż z uwagi na treść lub cel umowy nie mogą one sprzeciwiać się naturze stosunku zobowiązaniowego, zasadom współżycia społecznego ani być sprzeczne z ustawą. Nie jest więc możliwe takie ukształtowanie treści umowy, które prowadziłoby do naruszenia bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, czyli takich, które nie mogą być zmienione lub wyłączone przez strony. Zasada swobody zawierania umów doznaje ograniczeń wyłącznie w takim zakresie, jak wynika to przepisów prawa.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 9 ust. 4 wzoru Umowy i uzna dniem zapłaty dzień wpływu kwoty należnej na rachunek bankowy Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie jest to rażące naruszenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady zapłaty mogą być ustalone odmiennie.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązek przedstawienia dowodów zapłaty, że Wykonawca zapłacił wynagrodzenie swoim Podwykonawcom dotyczy drugiej i następnych części wymagalnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane zgodnie z dyspozycją z art. 143 ust. 1 pkt 1) PZP?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza w/w/ obowiązek.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, bezpodstawnie odmówi Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania oświadczenia? to czy w takim przypadku Zamawiający uzna za wystarczający dowód zapłaty przedstawienie potwierdzenia przelewu środków na rachunek bankowy danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z określeniem tytułu przelewu wygenerowanego ze strony banku?

Odpowiedź

Zamawiający uzna każdy dowód wpłaty.

Pytanie 20

Prosimy o wyjaśnienie przyczyn, z powodu których przedłużenie terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 11 ust. 1 wzoru umowy jest tylko fakultatywne, a nie obligatoryjne w przypadku złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku. W naszej ocenie jeżeli rozpoczęcie realizacji umowy lub przerwy w jej wykonaniu zostały spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Wykonawcy, to Zamawiający powinien być zobowiązany do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia prac, a nie tylko deklarować, że może taką zgodę wyrazić. Dłużnik nie odpowiada bowiem za nienależyte (nieterminowe) wykonanie zobowiązania powstałe z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Odpowiedź

§ 11 ust. 1 wzoru umowy stanowi: „Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy”.

Pytanie 21

W związku, iż od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU z 2018 r., poz. 2215) oraz zamieszczoną informacją na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w art. 120 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej dalej „ustawą o PPK”, dokonano zmiany w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” mającej na celu rozszerzenie przesłanki wyłączającej stosowanie tej ustawy zawartej w art. 4 pkt 4 odnoszącej się do umów z zakresu prawa pracy. W artykule 142 w ust. 5 ustawy Pzp został natomiast dodany pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. Według UZP dodanie tego przepisu spowoduje konieczność uwzględnienia w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Również w przypadku zmiany w przepisach zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o uzupełnienie treści postanowień pkt. a) ust. 3 § 11 wzoru umowy poprzez dodanie nowego ppkt. o brzmieniu zgodnym z poniższym:

„zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”

Odpowiedź

Zamawiający uwzględnia w/w prośbę i uzupełni projekt umowy o żądany zapis.

Pytanie 22

Wnosimy o uzupełnienie katalogu wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanych terminów o których mowa w § 11 ust. 3 pkt. b) ppkt. i) wzoru umowy takich jak: wystąpienie silnych wiatrów, wystąpienie temperatur (powyżej 30” C oraz poniżej 5” C przy pracach związanych z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatury poniżej -10° C).

Zwracamy uwagę, że przy obecnym stanie klimatycznym nie ma typowych okresów pogody, coraz częściej typowe pory roku się zacierają i w naszej strefie klimatycznej występują tylko dwie z czterech pór roku tj. zima i lato. Zdarza się, że nie ma okresu typowo jesiennego czy też okresu wiosennego, tylko następuje lato z temperaturami powyżej 30 °C i długotrwałymi suszami ( jak w latach 2017-2019), albo długa i mroźna zima z intensywnymi opadami śniegu oraz ujemnymi temperaturami poniżej -30° C utrzymujących się przez dłuższy okres gdzie wszelkie prace budowlane są wstrzymywane. Zatem Zamawiający nie może obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za skutki takich zdarzeń (całkowicie niezależnych od Wykonawcy) zarówno w sferze odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak i w sferze odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków bhp. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z właściwą technologią, Wykonawca będzie miał do wyboru przerwać realizację tych robót na czas występowania tych warunków, co narazi go na odpowiedzialność za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bądź kontynuować realizację tych robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialność za wadliwe wykonania robót (niezgodne z właściwą technologią) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania przez pracowników pracy w niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej temperaturze, intensywnych opadach śniegu czy ulewnych deszczach).

Odpowiedź

Zamawiający określając termin realizacji zamówienia brał pod uwagę niedogodności związane z naszą strefą klimatyczną. Proponowane zmiany nie zostaną wprowadzone do umowy.

Pytanie 23

W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust 3 pkt. b) ppkt. i) wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o niżej wymienione przypadki: ujawnienia się odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, gruntowych, napotkanie na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystąpienie kolizji instalacji podziemnych i naziemnych, podziemnych elementów konstrukcyjnych, likwidacji istniejących przyłączy, napotkania podczas robót ziemnych na niewybuchy lub niewypały, wystąpienie uwarunkowań przyrodniczych/Środowiskowych, które czasowo wstrzymają rozpoczęcie lub realizację robót, odkrycia na terenie budowy szczątków ludzkich oraz kopalnych szczątków roślin lub zwierząt” niepozwalających na wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Odpowiedź

Proponowane zmiany nie zostaną wprowadzone do umowy.

Pytanie 24

W związku z treścią ppkt. v) pkt. b) ust. 3 § 11 wzoru umowy, prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiotowego § 11 o następujący zapis : „ W przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego, koszty zabezpieczenia robót na czas ich zawieszenia wprowadzone na żądanie Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w całości Zamawiający. Koszty zabezpieczenia robót na czas zawieszenia wprowadzone na żądanie Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz koszty przestoju w tym czasie poniesie w całości Wykonawca. Koszty zabezpieczenia robót na czas zawieszenia wprowadzone na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron oraz koszty przestoju w tym czasie każda ze Stron poniesie w połowie ”.

   Zwracamy uwagę, że w trakcie „zawieszenia robót” budowa w rozumieniu polskiego Prawa budowlanego cały czas trwa. Prawo budowlane nie reguluje kwestii zawieszenia robót. W szczególności zawieszenie nie jest tożsame z instytucją wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ, np. ze względu na prowadzenie robót w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach (art. 50 ust. 1 Prawa budowlanego). Zgodnie z art. 41 w zw. zart. 57 i 59 Prawa budowlanego budowa trwa od chwili podjęcia prac przygotowawczych naterenie budowy do dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie i oddania obiektu budowlanego do użytkowania. W okresie zawieszenia budowa trwa cały czas, nawet jeżeli roboty nie są faktycznie wykonywane. W związku z tym obowiązki kierownika budowy czy nadzoru autorskiego powinny być na bieżąco wykonywane także w przypadku zawieszenia robót. Kierownik budowy również w trakcie zawieszenia robót musi wykonywać swoje zadania i jest odpowiedzialny np. za prowadzenie dokumentacji budowy, uniemożliwienie wstępu na budowę osobom nieupoważnionym czy odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Zawieszenie robót na polecenie Inspektora Nadzoru nie wiąże się ze zwrotnym przekazaniem terenu budowy Zamawiającemu. Wykonawca cały czas odpowiada za ten teren, a jedynie roboty nie są przez określony czas wykonywane. Ponadto w okresie „, zawieszenia robót” Wykonawca musi liczyć się z tym, że nie będzie otrzymywać wynagrodzenia za niewykonywane roboty, konieczne będzie utrzymanie sprzętu i personelu, a także podwykonawców w stanie umożliwiającym ich szybką mobilizację dla wznowienia robót, będzie go obciążał obowiązek ochrony i zabezpieczenia robót już wykonanych oraz ich późniejsza naprawa, a także zabezpieczenie samego terenu budowy i odpowiedzialność za zdarzenia na tym terenie. Wykonawca, zgadzając się na wprowadzony przez Zamawiającego do wzoru umowy zapis i podpisując umowę w takim kształcie, powinien co najmniej odpowiednio zabezpieczyć się w umowach podwykonawczych, tak aby przysługiwało mu wobec Podwykonawców adekwatne prawo zawieszenia ich prac. W przeciwnym wypadku do wyżej wymienionych obciążeń mogą dojść jeszcze roszczenia Podwykonawców z tytułu wynagrodzenia za prace, które Podwykonawca był gotowy wykonać, a nie wykonał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będącego w stosunku do Podwykonawcy „Zamawiającym” w rozumieniu art. 639 Kodeksu cywilnego. Osobną kwestią pozostaje ekonomiczne wkalkulowanie ryzyka zawieszenia robót w oferowaną cenę. W przypadku nieuwzględnienia przez Zamawiającego w/w prośby, prosimy o wskazanie na jakiej podstawie Wykonawca ma wycenić koszty zabezpieczenia robót oraz utrzymania zaplecza budowy w przypadku „zawieszenia robót” dokonywanych na żądanie Zamawiającego, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy? Zapis uniemożliwiający Wykonawcy dokonanie oceny ryzyka występowania takich „zawieszeń” (nie wiadomo na jakiej postawie Zamawiający będzie żądał takich zawieszeń i jak często), a więc również dokonanie rzetelnej wyceny przedmiotu umowy i przygotowanie oferty przez Wykonawcę, jest niezgodny z art. 29 ust. 1 Pzp.

Odpowiedź:

Nie. Zapisy dotyczą jedynie okoliczności możliwej zmiany umowy. Nie rozstrzygają o kosztach.

Pytanie 25

W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust 3 pkt. b) ppkt. vi) wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy w zakresie zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia i niemożliwym do zapobieżenia, takich jak: powódź, huragany, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego”

     Zwracamy uwagę, że powyższe przypadki mogą wystąpić w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w § projektu umowy.

Pytanie 26

W nawiązaniu do postanowienia § 11 ust 3 pkt. b) ppkt. iv) wzoru umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy w zakresie: „wydłużanie się procedur administracyjnych związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i zgód oraz wszelkich pozwoleń z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (np. takich jak: pozwolenie na budowę, zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, pozwolenie na wycinkę drzew, decyzję pozwolenia na użytkowanie, decyzji środowiskowych itp.)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w § projektu umowy.

Pytanie 27

W związku z brakiem określenia daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, wnosimy o uzupełnienie katalogu zmian umowy o przesłankę uprawniającą do zmiany terminów realizacji w przypadku przedłużenia terminu związania ofert, wniesienia odwołań w trakcie postępowania przetargowego o czas o który uległ pierwotny termin związania ofertą.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w § projektu umowy.

Pytanie 28

Zwracamy uwagę, iż czytając postanowienia (wzoru umowy) § 11 ust. 3 pkt. g) Rozwiązanie umowy i § 13 Odstąpienie od umowy (a konkretnie przesłanki dające podstawę do rozwiązania umowy i odstąpienia od umowy) są używane przez Zamawiającego zamiennie, bo choć wszystkie one prowadzą do tego samego celu, jakim jest zakończenie obowiązywania umowy, to jednak z każdą z tych form ( rozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy ) wiążą się inne zasady i nieco inne są konsekwencje. Prawo do odstąpienia wynika albo z przepisów, albo z umowy. W praktyce umowne prawo odstąpienia jest z reguły następstwem nieprawidłowego wykonywania umowy, czyli Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy jest jasne, że Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Ponadto odstąpienie od umowy czy wypowiedzenie umowy jest czynnością jednostronną, czyli jest ważna bez względu na zgodę drugiej strony lub jej brak, natomiast rozwiązanie umowy wymaga współpracy obu stron umowy. W praktyce rozwiązanie umowy o zamówienie publiczne nie może nastąpić na podstawie zgodnego porozumienia stron, tak jak może to mieć miejsce w odniesieniu do wielu umów cywilnoprawnych. Niewywiązywanie się chociażby jednej ze stron umowy z nałożonego zobowiązania nie jest przyczyną rozwiązania takiego stosunku prawnego, lecz zastosowania zastrzeżonych kar umownych. Dotyczy to tak Zamawiającego jaki Wykonawcy. Natomiast zgodnie z postanowieniami Art. 145a. ustawy PZP Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o którym mowa w art. 145a, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ( Art. 145b ustawy PZP).

 

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w § projektu umowy

Pytanie 29

W §11 ust. 3 pkt. g) wzoru umowy Zamawiający wskazuje, iż przysługuje mu prawo do rozwiązania umowy w całości lub w części w sytuacji „....ogłoszenia upadłości Wykonawcy " wnosimy o wykreślenie treści przedmiotowego pkt. g) jako niezgodnego z art. 83 ustawy Prawo upadłościowe —,, Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadł, są nieważne”. Potwierdza to także wyrok Sądu Najwyższego o sygn. Akt III CSK 15/14 z dnia 9.12.2014 r. który stwierdził „Odwołanie się przez strony w umowie w ramach w ramach klauzuli określającej przesłanki odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych do „skutecznego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości" jest równoznaczne z uzależnieniem tych uprawnień od podjęcia przez sąd decyzji co do wniosku o ogłoszenie upadłości, ściślej - od uwzględnienia tego wniosku przez sąd. Wprowadzenie do umowy takich postanowień pozostaje w sprzeczności z art. 83 p.u.n.".

Odpowiedź

Zamawiający wykreśli z treści punktu zwrot „ogłoszenia upadłości Wykonawcy”.

Pytanie 30

Wykonawca wnioskuje o zmianę postanowień § 14 ust. 1 pkt. b) — d) wzoru umowy poprzez zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia” na „zwłokę” i „, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” na ,,za każdy rozpoczęty dzień zwłoki” Wskazujemy, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu należy się w przypadku zwłoki dłużnika, a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie; nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi” (art. 476 KC). Powyższe stanowisko podziela Krajowa Izba Odwoławcza, która w wydanym orzeczeniu z dnia 15 lipca 2010 r.: orzekła, iż : „Niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe wskutek okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności” (por. wyrok KIO z dnia 15 lipca 2010 r. KIO/UZP 1387/10). Kara umowna za opóźnienie oznacza bowiem, że Wykonawca będzie zobowiązany do jej zapłaty nawet, jeśli nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie, co w świetle przytoczonego wyżej wyroku jest niedopuszczalne.

   Mając na względzie powyższe okoliczności wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedź

Nie. Kara umowna należy się za opóźnienie, jeżeli okoliczności opóźnienia się leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 31

W nawiązaniu do postanowienia § 14 ust. l pkt. a) wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie przyczyny i podstawy prawnej tak dalece idącej, iż Wykonawca który w umowie jest jedną ze Stron, pozbawiany jest możliwości naliczenia Zamawiającemu kary umownej. Zamawiający zastrzegł sobie prawo do domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zaś Wykonawcy w takim samym przypadku odszkodowanie nie przysługuje. Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, w tym także zakresu kar umownych nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Ograniczenia w kształtowaniu przez niego treści umowy wynikają z art. 353ˈ Kc, a także z zasady wyrażonej w art. 5 Kc, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno — gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiającego powyższych zasad w procesie tworzenia istotnych postanowień umowy, Wykonawcy przysługuje prawo do kwestionowania zapisów o karach umownych, w tym za pomocą środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp.

    Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do § 14 wzoru umowy zapisu o brzmieniu?

„za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w/w § projektu umowy.

 

Pytanie 32

Zamawiający w § 14 ust. 3 wzoru umowy zastrzega, że przysługuje mu prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego. Mając na celu zachowanie zasady równowagi pomiędzy pozycją Stron umowy, prosimy aby Zamawiający wprowadził zmianę w przedmiotowym ust. 3 § 14 wzoru umowy tak aby obie Strony umowy miały możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Odpowiedź

Nie. Kary umowne od Wykonawcy są zastrzeżone tylko dla Zamawiająceo i tylko do takich kar odnosi się odszkodowanie uzupełniające.

Pytanie 33

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że terminy usunięcia wad zostaną przez Strony wydłużone w drodze uzgodnienia, jeżeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych mających wpływ na możliwość usunięcia danej wady (np. złe warunki meteorologiczne) usunięcie wady we wskazanych w tych zapisach umowy terminach nie będzie możliwe?

Odpowiedź

Zamawiający nie zawarł tego typu zapisów w umowie.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie czynności serwisowania, konserwacji czy przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń oraz wymiana części eksploatacyjnych obciążają Zamawiającego. bowiem zgodnie z orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r. , Zobowiązanie Wykonawcy do nieodpłatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynności serwisowych jak również pielęgnacji terenu wokół obiektu niemieszczących się w ramach przedmiotu zamówienia, sprowadzałyby się do sprawowania funkcji zarządcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczące się w uprawnieniach Zamawiającego zarówno z rękojmi jak i z udzielonej gwarancji. Bezwzględnie tego typu wymagania wymagają wyeliminowania, gdyż naruszają art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 ustawy Pzp. Nie mieszczą się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i nie są z takimi robotami ściśle związane...(..) Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest tylko do usuwania usterek i wad wykonanych robót, a nie do wykonywania czynności eksploatacyjnych. Wykonawca na urządzenia zamontowane w obiekcje przekazuje też karty gwarancyjne producentów ze wskazaniem punktów serwisowych. Zapewnienie bieżącej eksploatacji obiektu, w tym pielęgnacji zieleni należy do jego właściciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”. Ponadto Wykonawca w trakcie odbioru przekazuje Zamawiającemu na urządzenia zamontowane w obiekcje karty gwarancyjne, książki serwisowe producentów ze wskazaniem autoryzowanych punktów serwisowych. Wykonawca nie ma wpływu z kim Zamawiający podpisze umowy serwisowe, w związku z tym nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki działań Zamawiającego i podmioty trzecie nie rekomendowane przez Producenta urządzeń.

Odpowiedź

Po wykonaniu zamówienia i podpisania protokołu odbioru robót na Wykonawcy spoczywają zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi.

Pytanie 35

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia przed odbiorem końcowym rozruchu technologicznego basenów? W przypadku odpowiedzi twierdzącej informujemy, że na przeprowadzenie rozruchu technologicznego basenów w tym synchronizowanie i zoptymalizowanie parametrów urządzeń, Wykonawca potrzebuje co najmniej 30 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia przed odbiorem końcowym rozruchu technologicznego basenów.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający pokryje koszty:

 1. rozruchów technologicznych urządzeń basenowych przed każdym sezonem?
 2. opróżnienia niecek z wody po okresie letnim, a następnie napełnia niecek po okresie zimowym ?
 3. badania próbek wody po każdym napełnieniu ?

Odpowiedź:

Zamawiający pokryje koszty:

​​​​​​1)         rozruchów technologicznych urządzeń basenowych przed każdym sezonem.

2)         opróżnienia niecek z wody po okresie letnim, a następnie napełnia niecek po okresie zimowym .

3)         badania próbek wody po każdym napełnieniu .

Pytanie 37

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie eksploatacji, dozoru urządzeń, systemów, instalacji zamontowanych w obiekcie?.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu w zakresie eksploatacji, dozoru urządzeń, systemów, instalacji zamontowanych w obiekcie.

Pytanie 38

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie 37 (powyżej ) prosimy Zamawiającego o udzielenie odpowiedź na poniższe pytania:

 1. kiedy ( w jakim okresie) ma zostać przeprowadzone przedmiotowe szkolenie osób?;
 2. ile max. osób będzie uczestniczyć w przedmiotowym szkoleniu ?
 3. czy Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzenia stosownych protokołów i  instrukcji stanowiskowych i przekazania Zamawiającemu?.

   W przypadku gdy Zamawiający nie ma lub nie może udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania to czy ustalenie dogodnego terminu na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia odbędzie się na zasadzie uzgodnień poczynionych przez Strony ( Zamawiającego i Wykonawcę ) tj. z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia i uwzględni niezbędny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materiałów i na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia?.

Odpowiedź:

Zamawiający ustali dogodny termin na przeprowadzenie szkolenia w zakresie eksploatacji, dozoru urządzeń, systemów, instalacji zamontowanych w obiekcie, odbędzie się na zasadzie uzgodnień poczynionych przez Strony ( Zamawiającego i Wykonawcę) tj. z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o liczbie uczestników szkolenia i uwzględni niezbędny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materiałów i na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia.

Pytanie 39

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu? Jeśli zgoda taka jest czymś ograniczona to prosimy również o podanie warunków przy których Zamawiający wyrazi zgodę na cesję wierzytelności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z instytucją finansową/bankiem dla zabezpieczenia kredytu.

Pytanie 40

Czy Zamawiający potwierdzi, że wskazane dokumenty i zawarte w nich odpowiedzi na udzielone pytania do poprzedniego postępowania Ogłoszenie nr 505170-N-2019 z dnia 2019-01-18 r. są wiążące w ramach niniejszego postępowania Ogłoszenie nr 563659-N-2019 z dnia 2019-06-19 r. ?

Odpowiedź:

Nie, poprzednie postępowania należy traktować jako odrębne zamówienie.

Pytanie 41

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o projekty wykonawcze dotyczące branży elektrycznej w tym, niecek, technologii basenowej oraz branży sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje w/w dokumentacją.

Pytanie 42

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o projekt geologii podłoża gruntowego projektowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Dokumentacja została uzupełniona w dniu 11.07.2019 r.

Pytanie 43

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o decyzje pozwolenia na budowę

Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 44

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o decyzje wycinki drzew oraz projekt nasadzeń zastępczych.

Odpowiedź:

Brak aktualnej decyzji na wycinkę drzew. Uzyskanie nowej decyzji oraz wykonanie projektu nasadzeń leży po stronie Wykonawcy. Nieaktualna decyzja stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 45

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni zamienny projekt wykonawczy uwzględniający zmiany wynikające z uzgodnień spisanych w protokole z dialogu technicznego z dnia 16.04.2019r. dotyczące dwóch wariantów zmiany wykonania niecki do skoków w konstrukcji mieszanej, tj. do głębokości 1,2 m tak jak w obecnym projekcie, ale głębiej jako niecki żelbetowej, wykończonej folią basenową w tym samym kolorze, co niecka stalowa, materiał : folia basenowa o gr. Min. 1,4mm, zbrojona, z powłoką akrylową + atesty lub wykonanie niecki do skoków w konstrukcji niecki żelbetowej, wykończonej folią basenową w tym samym kolorze co niecka stalowa, materiał: folia basenowa, zbrojona z powłoką akrylową + atesty.

Odpowiedź:

Informacje uzyskane podczas dialogu technicznego zostały wykorzystane do przygotowania  niniejszego postępowania w takim zakresie, w jakim Inwestor uznał rozwiązania za korzystne. Dialog techniczny nie prowadził do spisania jakichkolwiek uzgodnień. Zamawiający nie zlecił wykonania projektu wykonawczego uwzględniającego w/w modyfikacje, natomiast dopuścił możliwość modyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 3 pkt 3.4 siwz

Pytanie 46

Prosimy o informację czy Zamawiający udostępni zamienny projekt wykonawczy uwzględniający zmiany wynikające z uzgodnień spisanych w protokole z dialogu technicznego z dnia 16.04.2019r. dotyczące wykonania budynku zaplecza socjalnego oraz budynku technicznego jako budynków w konstrukcji prefabrykowanej stalowej przy zachowaniu parametrów przegród, wraz z niezbędnymi zmianami układu funkcjonalnego, a co za tym idzie zmianami we wszystkich branżach, wynikającymi z tej konstrukcji modułowej, pod warunkiem zapewnienia wszelkich podkonstrukcji dla potrzeb instalacji uzdatniania wody.

Odpowiedź:

Informacje uzyskane podczas dialogu technicznego zostały wykorzystane do przygotowania niniejszego postępowania w takim zakresie, w jakim Inwestor uznał rozwiązania za korzystne. Dialog techniczny nie prowadził do spisania jakichkolwiek uzgodnień. Zamawiający nie zlecił wykonania projektu wykonawczego uwzględniającego w/w modyfikacje, natomiast dopuścił możliwość modyfikacji wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 3 pkt 3.4 siwz

Pytanie 47

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie brakujących przedmiarów dotyczących branży budowlanej, drogowej, elektrycznej oraz technologii basenowej uwzględniające uzgodnienia spisane w protokole z dialogu technicznego z dnia 16.04.2019r.

Odpowiedź:

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie będą udostępnione.

Pytanie 48

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji instalacji teletechnicznych w tym, instalacja nagłośnienia, instalacja CCTV oraz instalacji ESOK.

Odpowiedź:

Dokumentacja została uzupełniona w dniu 11.07.2019 r.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie czy wyszczególniony w SIWZ zakres robót rozbiórkowych jest aktualny oraz określenia przynajmniej przybliżonej ilości prac rozbiórkowych.

Odpowiedź:

Roboty rozbiórkowe starych niecek basenowych zostały już wykonane dla Etapu I.

PDFpozwolenie na budowę2.pdf (893,02KB)
PDFpozwolenie na budowę.pdf (2,43MB)
PDFdecyzja o wycince drzew.pdf (534,53KB)
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Ogłoszenie nr 540154275-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.

Olesno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 563659-N-2019 
Data: 19/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Olesna, Krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21, 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283. 
Adres strony internetowej (url): www.olesno.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-24, godzina: 09:30 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 09:30 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn. 25.07.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega SIWZ w następującym zakresie: 

 

Jest :

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 26.07.2019 r.

 1. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 26.07.2019 r.

 

Powinno być:

 

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. nr 112 – Sekretariat, w terminie do godz.  09:30 dnia 31.07.2019 r.

11.2 Oferty złożone po terminie określonym w punkcie 11.1. zostaną zwrócone bez otwierania.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Mała Sala narad pok. 114 o godz. 10:00 dnia 31.07.2019 r.

 

Zamawiający załącza, do dokumentacji przetargowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, Protokół  z dialogu technicznego z dn. 16.04.2019 r.

 

Pozostałe zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ulegają zmianie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytania.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Olesno, dn. 31.07.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz.1986) Zamawiający informuje, że w dniu 31.07.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn:

 

Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  12.177.000,00 zł

 

Lp

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto) zł

Okres rękojmi za wady

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

1

MORIS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Baletowa 4

02-867 Warszawa

18.996.683,87

84 miesiące

2 zadania

2.

TECHBUD Sp. z o.o.

Ul. Kępska 6

45-129 Opole

18.600.000,00

84 miesiące

6 zadań

 

Ww. Wykonawca zaakceptował wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn.26.08.2019 r.

Nr IX.271.23.2019

 

                                                                                 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja kompleksu basenów otwartych w Oleśnie”.

 

Uzasadnienie prawne

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne

W  przedmiotowym  postępowaniu  cena  ofert przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę tj. 12.177.000,00 złotych.  

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki