Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Materiały informacyjne i promocyjne - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Nr III.IX.07.2019                                                                                                            Olesno, dn. 27.06.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), pn.:

 

Materiały informacyjne i  promocyjne - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                                       

 

 1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa zaprojektowania, wykonania oraz montażu materiałów informacyjnych i promocyjnych w zakresie:
  1. 1.Tablice informacyjne – 20 szt. tablic informacyjnych (w tym edukacyjne) widoczne z odległości ok. 10 m., niewymagające specjalistycznego sprzętu do montażu. Dopuszczalne połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach, możliwość montażu kilku tablic na jednym stelażu. Wykonane z tworzywa sztucznego (typu PCV, DIBOND) odpornego na warunki atmosferyczne.

Podział tablic:

5 szt. – wymiary tablic 80x60cm na ścianie frontowej nad każdym wejściem

należy zamontować tablice o treści:

- Budynek biurowo-socjalny

- Magazyn na rzeczy używane

- Magazyn odpadów niebezpiecznych

- Punkt wymiany rzeczy używanych

- Magazyn Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego,

1 szt. – tablica przy wejściu/wjeździe na PSZOK ze schematem punktu i rozmieszczenia poszczególnych miejsc zbierania danych frakcji odpadów, wymiary tablic 80x60cm, na słupku metalowym

1 szt. – tablica przy zjeździe z drogi publicznej wskazująca lokalizację PSZOK, wymiary tablic      min 16,5x75,0cm

1 szt. – Tablica z regulaminem PSZOK do umieszczenia w sąsiedztwie miejsc postojowych i rozładunkowych na powierzchni placu, wymiary tablicy 70x90cm,

3 szt. – analogiczna tablica z regulaminem PSZOK, ale w wersji pomniejszonej, do budynku biurowego  (wymiary A3)

9 szt. – tablic z informacjami w zakresie edukacji ekologicznej, wymiary 80x60cm. Treść tablic w zakresie edukacji ekologicznej Zamawiający poda wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca zaprojektuje jednolitą szatę graficzną dla wszystkich tablic do zaakceptowania przez Zamawiającego.

 1. 2. Oznakowanie kontenerów i pojemników:

Oznakowania kontenerów, pojemników muszą być widoczne min. z odległości 2m. Tabliczki z wytrzymałego tworzywa sztucznego (typu płyta PCV),  min. rozmiar A3, odporna na warunki atmosferyczne:

a) na słupku metalowym o wysokości min. 2,5 m:

 • 1 szt. - Odpady wielkogabarytowe
 • 1 szt. - Opony
 • 1 szt. - Odpady zielone
 • 1 szt. - Gruz
 • 1 szt. – Odpady remontowo-budowlane
 • 1 szt. – Papier i tektura
 • 1 szt. - Szkło
 • 1 szt. - Tworzywa sztuczne
 • 1 szt. - Odpady wielomateriałowe

b) zamontowane na ścianie na wkrętach lub wkręcie hakowym nierdzewnym

 • 1 szt. - Akumulatory
 • 1 szt. - Baterie
 • 1 szt. - Lampy fluorescencyjne
 • 1 szt. - Przeterminowane leki
 • 1 szt. - Strzykawki
 • 1 szt. - Termometry rtęciowe
 • 1 szt. - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice
 • 1 szt. - Świetlówki
 • 1 szt. - Żarówki
 • 1 szt. - strzykawki
 • 1 szt. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  1. 3. Rękawiczki ochronne z nadrukiem: Drelichowe, ochronne z dedykowanym nadrukiem – 2000 par. Treść nadruku Zamawiający poda wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy.
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu projektów  graficznych tablic informacyjnych, oznakowania kontenerów i pojemników oraz rękawiczek ochronnych, przed jej drukiem w celu wniesienia ewentualnych poprawek.
 2. Dzień dostawy i montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.
 3. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Kody CPV: 31523200-0 Trwałe znaki informacyjne

                                      30195000-2 Tablice

                                      18141000-9 Rękawice robocze

                                      34928472-7 Oznakowanie

 

III. Składanie ofert:

 1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 08.07.2019 r. do godz. 9:30, lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: „Materiały informacyjne i  promocyjne - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2019 r. o godzinie 10:00.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia najpóźniej do 30.09.2019 r.

 

 1. Miejsce realizacji:

Dostawa i montaż w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu, ul. Leśna

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:

 

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 

Cena

            Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

 

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

IX. Istotne dla stron postanowienia.

 1. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania zamówienia będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;
  2. Za każdy dzień zwłoki lub każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;

X. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 • w sprawie treści tablic informacyjnych: Ismena Machnik – podinspektor ds. gospodarki odpadam, tel. 34 / 350 91 78,
 • w sprawie rozmieszczenia tablic: Łukasz Fil – inspektor ds. inwestycji, tel. 34 / 350 91 62,
 • w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. 34 / 350 91 72.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

XII. Załączniki

PDFZapytanie ofertowe - materiały informacyjne i promocyjne - PSZOK.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna