Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Protokół z XI

sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Łukasz Czołkos
 10. Jan Bonk
 11. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni: Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug oraz Marek Leśniak.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:04:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i zaproponował aby wycofać z niego uchwałę dotyczącą uchwalenia statutów sołectw ze względu na fakt krótkiego czasu na ich analizę. Propozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie tj. 11 głosów  "za".

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:07:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania, ponieważ protokół był dostępny w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została podjęta jednogłośnie. 

Ponieważ w sesji uczestniczyli mieszkańcy gminy, Przewodniczący udzielił im głosu. Pan Jacheć zwrócił uwagę na fakt, że mimo wybudowania ronda w Świerczu nie rozwiązało to problemu nadmiernego ruchu na ulicy Kościuszki i Konopnickiej. Pan Klimont zwrócił uwagę na problem bezpieczeństwa na ulicy Małe Przedmieście oraz problem gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:18:00)

Jako pierwszy sprawozdanie złożył Pan Tadeusz Zamłyński który poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników Urzędu zaopiniowała wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK Sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019-2021 gdzie ze względu na brak projektu uchwały Komisja wstrzymała się od głosu. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o realizacji dochodów z wynajmu lokali użytkowych oraz skuteczności poboru opłaty targowej za 2018 r. oraz z informacją o stanie zasobów mieszkań socjalnych gminy i koszcie ich utrzymania. Komisja rozpoczęła kontrolę z działalności finansowej Oleskiego Muzeum Regionalnego. W celu przeprowadzenia kontroli Komisja udała się do Miejskiego Domu Kultury, gdzie prowadzona jest księgowość Oleskiego Muzeum. Na następnym posiedzeniu Komisji, na podstawie zebranych danych zostanie opracowany protokół pokontrolny.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 24 czerwca 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując  wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie z wyjątkiem uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych OPWiK Sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019-2021 gdzie ze względu na brak projektu uchwały Komisja wstrzymała się od głosu. komisja zapoznała się Informacją o rozstrzygniętych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej i ewentualnie innych zadań inwestycyjnych której udzielił Pan Krzysztof Dydyna Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury , Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Ponadto Komisja zapoznała się z Informacją na temat działalności grup odnowy wsi oraz stowarzyszeń działających na rzecz terenów wiejskich której udzielił Pan Józef Bździon inspektor ds. ochrony środowiska.

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana Krzysztofa Dydyny Kierownika Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury , Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zaopiniowanie koncepcji organizacji ruchu dla obrębu ulic: Rynek, Armii Krajowej w Oleśnie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała przedstawioną koncepcję.

Ponadto Komisja zapoznała się z pismami firmy KBAK Sp. z.o.o. Sp. k. z dnia 31 maja oraz 10 czerwca 2019 r. Komisja na obecnym etapie nie widzi możliwości wprowadzenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ opóźniłoby to procedowanie obecnej zmiany o kolejne 6 miesięcy.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Piotr Gręda Wiceprzewodniczący Komisja Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji (nieobecny Marek Leśniak) i zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: Przygotowanie do wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gm. Olesno; arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok 2019/2020 – informacji udzieliła Pani Żaneta Halska; przygotowania do organizacji Dni Olesna – informacji udzieliła Pani Małgorzata Jaskulska.

Następnie przeanalizowano materiały sesyjne, które po wyjaśnieniach pracowników UM zaopiniowano pozytywnie z wyjątkiem zał. nr 9 dot. statutów sołectw.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Krzysztofa Dydyny w sprawie koncepcji organizacji ruchu dla obrębu ulic: Rynek, Armii Krajowej w Oleśnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 czerwca 2019 r. w którym uczestniczyli członkowie Komisji i zaproszeni goście. Podczas posiedzenia omówiono:

 • Zapoznanie się z przeprowadzonymi przetargami inwestycyjnymi, monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2019 r. – informacji udzielił Pan Krzysztof Dydyna.
 • Analiza poziomu dochodów ze sprzedaży mienia, wydatki na remont mieszkań komunalnych i socjalnych Gminy Olesno – informacji udzielił Pan Piotr Górok.

Następnie przeanalizowano materiały sesyjne, które po wyjaśnieniach pracowników UM zaopiniowano pozytywnie.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Pana Krzysztofa Dydyny w sprawie koncepcji organizacji ruchu dla obrębu ulic: Rynek, Armii Krajowej w Oleśnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:33:00)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło oświadczenie firmy KBAK Sp. z.o.o. Sp. k.. Ponadto Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył w uroczystych Wojewódzkich Obchodach 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego  pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, które odbyły się w Oleśnie. Ponadto uczestniczył w spotkaniu z Panem Marcinem Ociepą wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, które odbyło się w MDK w Oleśnie oraz w spotkaniu rady soleckiej sołectwa Łowoszów. 

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:34:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna, który poinformował, że na sesji w dniu 4 czerwca 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła w 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

66

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

wykonana

67

sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

wykonana

68

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok.

w trakcie realizacji

69

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

70

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

71

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę  nieruchomości Gminy Olesno

w trakcie realizacji

72

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno.

wykonana

73

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

dzisiaj będzie podejmowana nowa

74

zmieniającej Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

w trakcie realizacji

75

w sprawie przyjęcia aktualizacji do Uchwały Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”.

w trakcie realizacji

76

w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

72

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia

73

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

74

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku

 

5.06.2019

 • uczestniczyłem w uroczystym odsłonięciu pomnika żołnierzy z oddziału Narodowych Sił Zbrojnych kpt. Henryka Flamego PS. „Bartek”, które odbyło się na Polanie Śmierci k. Starego Grodkowa.

7.06.2019

 • wraz z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem zorganizowaliśmy uroczyste Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego  pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, które odbyły się w Oleśnie.

10-22.06.2019 urlop wypoczynkowy

25.06.2019

 • spotkałem się w Urzędzie Miejskim z Panem Bartoszem Janik oraz Panem Krzysztofem Miśkiewiczem w sprawie podsumowania I Oleskiego Maratonu Szosowego – Szlakiem Czerwonych Róż.
 • uczestniczyłem w spotkaniu z Panem Marcinem Ociepą wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, które odbyło się w MDK w Oleśnie.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:43:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1) (12:43:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Cieszy nas piłka''.(zał. nr 3) (12:48:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy przyjaźń polsko - czeską''.(zał. nr 4) (12:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.(zał. nr 5) (13:03:00)

Do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zgłoszono następujących radnych: Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda. wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 • Andrzej Kochański - 10 głosów "za" i 1 "wstrzymujący się ";
 • Jan Jaskulski - 8 głosów "za" i 4 "wstrzymujące się"
 • Łukasz Czołkos - 10 głosów "za" i 1 "wstrzymujący się"
 • Piotr Gręda - 5 głosów "za" i 6 "wstrzymujących się"

Uchwała ze składem kandydatów do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w osobie Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Piotr Gręda została poddana pod głosowanie. 

Głosowanie nad uchwałą. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.(zał. nr 6) (13:07:00)

Radny Piotr Gręda zgłosił do projektu uchwały 3 wnioski:

 • aby w skład zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego wchodziło 4 radnych - 2 głosy "za", 2 "przeciw" oraz 7 "wstrzymujących się";
 • aby można głosować na 3 zadania - 9 głosów "za", 1 "przeciw" i 1 "wstrzymujący się";
 • aby można głosować zarówno elektronicznie jak i w tradycyjny sposób - 11 głosów "za".

Głosowanie nad uchwałą. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.(zał. nr 7) (13:22:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.(zał. nr 8) (13:24:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.(zał. nr 10) (13:26:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019 - 2021. (zał nr 11) (13:28:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

18. Zapytania i wolne wnioski. (13:29:00)

Radny Piotr Gręda zawnioskował aby Rada wystąpiła do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zmianę oznakowania  drogowego na rondzie Niepodległości polegające na przekierowaniu ruchu tranzytowego na drogę krajową nr 11 połączone z zakazem wjazdu do miasta ul. Częstochowską pojazdów TIR. Pan Jacheć poruszył problem smogu na terenie gminy Olesno.

19. Zakończenie obrad. (13:34:00)

Zakończono sesję (13:34:35)