Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dzierżawę stawu w Boroszowie

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno

Nieruchomość Gminy Olesno przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest numerem geodezyjnym 600/83 o powierzchni 0,2700 ha, położona w Boroszowie, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00049175/4, stanowiąca grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws).

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego wynosi 100 złotych netto. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.), dzierżawa gruntów rolnych zwolniona jest z podatku VAT.

Wysokość wadium: 100,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat z możliwością przedłużenia umowy na dalszy okres.

            Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 10.30.

Wadium należy wpłacać do dnia 11 lipca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki, pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.

           Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 34/350-91-85, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

 

 

Olesno, dnia 01 lipca 2019 roku.

                                                                                                                              Burmistrz Olesna

                       Sylwester Lewicki