Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na dzierżawę stawu w Borkach Wielkich

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno.

Nieruchomość Gminy Olesno przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest numerami działek 690/20 o pow. 2,8128 ha i nr 692/20 o pow. 4,2631 ha, położona w Borkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie pod nr OP1L/00029200/43, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako grunty pod stawami (Wsr).

Użytkowanie i korzystanie z nieruchomości musi być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r . poz. 2268 z póź. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880) a także w innych powszechnie obowiązujących.

Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego, wynosi 2.100 złotych netto + 23% podatku Vat. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu netto.

Wysokość wadium: 1.000,00 zł

Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

            Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 11.00.

Wadium należy wpłacać do dnia 11 lipca 2019 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki, pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Olesno, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Stawki opłat czynszowych mogą ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały zwaloryzowane

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium a także w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości; dla osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem.

W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wydruku z KRS, oraz stosownych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany będzie opuścić i uprzątnąć wydzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu wolny od osób i rzeczy, w stanie niepogorszonym, w ciągu 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, bez prawa  domagania się zwrotu poniesionych nakładów oraz przydzielenia lokalizacji zamiennej.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 103 (I piętro) oraz pod numerem telefonu 34/350-91-85, w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

 

Olesno, dnia 01 lipca 2019 roku.

                                                                                 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki