Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 - sprzęt agd

Olesno, dnia 09.07.2019 r.    

Nr IX.IX.09.2019

 

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 - sprzęt agd

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach projektu Maluch + 2019 - sprzęt AGD.
 2. Zakres zamówienia:

Nazwa

Ilość

Zamrażalka Liebherr GN 4113 Comfort, wymiary minimalne194 x 69,7 x 75 mm, pojemność minimalna 345 litrów, klasa energetyczna min. A++, poziom hałasu maksymalnie 40 dB

1 szt.

Lodówka z zamrażalką Samsung RB37J5325SS: wymiary minimalne 201 x 59,5 x 67,2 cm, pojemność minimalna chłodziarki i zamrażalki 269 l / 98 l., klasa energetyczna min. A++, poziom hałasu maksymalnie 38 dB

1 szt.

Pralka SAMSUNG WW70J5346EW/EO Eco Bubble
Wymiary (GxSxW) [cm]: 55 x 60 x 85
Maksymalna prędkość wirowania [obr/min]: 1200
Pojemność [kg]: 7
Zużycie energii [kWh]: 0.74
Funkcje parowe: Nie
Silnik inwerterowy: Nie
Klasa energetyczna A+++

1 szt.

Generator pary PHILIPS GC7833/80Generator pary Rodzaj stopy: SteamGlide Plus
Moc [W]:2400
Wytwarzanie pary [g/min]: 120
Ciśnienie pary [bar]:6
Regulacja strumienia pary: Tak
Długość węża parowego: 1,6 m

1 szt.

Odkurzacz Amica Viento VI 2031- zestaw z zapasem 8 szt. dedykowanych worków syntetycznych oraz 2 filtry.
Klasa skuteczności odkurzania dywanów  C
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych  A
Poziom hałasu  78 dB
Moc wejściowa  800 W
Typ filtra  antyalergiczny
Pojemność worka/pojemnika  2,5 litra
Zasięg pracy  8 m
Zestaw zapasowych worków

2 szt.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 15.07.2019 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

§ 10

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (20,98KB)

 

Kierownik Wydziału

Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

Olesno, dn. 12.07.2019 r.

Nr IX.IX.09.2019

 

Zamawiający informuje, że symbole modeli sprzętu agd określone w treści zapytania ofertowego mają charakter poglądowy. Zamawiający dopuści sprzęt agd o innych symbolach, o ile będzie spełniał parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym.

 

Kierownik Wydziału

Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

 

                 Olesno, dn 17.07.2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU

1

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elementów wyposażenia żłobka miejskiego w ramach projektu Maluch+ 2019 – sprzęt AGD

2

Zapytanie ofertowe zostało przekazane w dniu:  następującym

Wykonawcom/oferty zebrano na stronach internetowych następujących Wykonawców*:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Forma, w jakiej zostało wysłane zapytanie, z podaniem adresu/adresu mailowego/nr faksu

1

 

 

2

 

 

3

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie BIP w dniu: w dniu 17.06.2019 r.

 

4

 

Termin składania ofert upłynął:      15.07.2019 r.

 

5

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty:

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Inne kryteria (jeśli dotyczy)

Łączna ocena ofert (punkty) – jeśli dotyczy

1

PUHP ELKASS I.S. Siódmak sp. j. 46-300 Olesno, ul. Armii Krajowej 5

10.700,00 zł

 

-

 

100 pkt

2

Biuro Inżynieryjne Martex

Marcin Puźniak

58-405 Krzeszów, Gorzeszów 19

 

10.985,13 zł

 

-

 

97,4 pkt

 

3

P.H. „PRO-HAND” s.c.

M.M. Tomasionek

41-219 Sosnowiec, ul. Wieczorka 2A/107

10.944,54 zł

 

 

97,8 pkt

6

Nazwa wykonawcy, który złożył

najkorzystniejszą ofertę

PUHP ELKASS I.S. Siódmak sp. j. 46-300 Olesno, ul. Armii Krajowej 5

7

Zwracam się o:

unieważnienie postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia publicznego i nie jest uzasadnione lub możliwe zwiększanie tej kwoty*,

□ zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenie przedmiotowego zamówienia wykonawcy wskazanemu w pkt 6*

□ zatwierdzenie zwiększenia kwoty na realizację zamówienia, do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. o ………. zł brutto*.

8

Załączniki do protokołu:

 1. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury rozeznania rynku wraz z załącznikami;
 2. zapytanie ofertowe (jeżeli dotyczy);
 3. potwierdzenie przekazania zapytania ofertowego wykonawcom/wykonawcy lub potwierdzenie publikacji zapytania (jeżeli dotyczy);
 4. oferta/oferty wykonawców.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki