Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 - sprzęt elektroniczny

Olesno, dnia 16.07.2019 r.    

Nr IX.IX.10.2019

 

Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 - sprzęt elektroniczny

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach projektu Maluch + 2019 - sprzęt elektroniczny.
 2. Zakres zamówienia:

Nazwa

Ilość

Laptop- Lenovo IdeaPad 320S 15,6" Intel® Core™ i5

-8250U - 8GB RAM - 128GB Dysk -GF920MX Grafika - Win10

2 szt.

Głośniki do laptopa- Sony SA-Z9R

2 kpl.

Projektor- Acer P6200                                                                       

2 szt.

Ekran projekcyjny AVTEK TRIPOD 175x175

2 szt.

Głośnik- Manta SPK6013

2 szt.

Magnetofon- Hyundai TRC 788 AU3BBL

2 szt.

Mikrofon bezprzewodowy UHF WM-USB + stick USB

2 szt.

Telefon PANASONIC KX-TG6812 PDB Bezprzewodowy Czarny

1 szt.

Wideodomofon EURA VDP-16A3 Syriusz Czarny

1 szt.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kod CPV:

30213100-6 Komputery przenośne

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

38652100-1 Projektory

38653400-1 Ekrany projekcyjne

32422412-3 Głośniki

32000000-6 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 24.07.2019 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena –  100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

§ 10

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Płatność za zrealizowane zamówienie nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru bez uwag.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

DOCX1.1 formularz.docx (18,99KB)

 

Kierownik Wydziału

Spraw Europejskich i Promocji Gminy

Małgorzata Pach

 

 

 

Olesno, dn. 31.07.2019 r.

Nr IX.IX.10.2019      

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie rozpoznania cenowego nr IX.IX.10.2019 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 16.07.2019 r. pn.: „Zakup i dostawa elementów wyposażenia Żłobka Miejskiego w ramach programu Maluch+ 2019 – sprzęt elektroniczny”.

 

UZASADNIENIE

Postępowanie zawiera istotne błędy w opisie przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji.

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki