Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa różnego wyposażenia- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Nr III.IX.11.2019                                                                                   Olesno, dn. 19.07.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), pn.:

 

„Zakup i dostawa różnego wyposażenia- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                                       

 1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa różnego wyposażenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu zgodnie z „Załącznikiem nr 2 – wykaz wyposażenia”  i ustawienie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Zadanie jest podzielone na części:

Zadanie częściowe nr 1 – Wyposażenie – meble biurowe

Zadanie częściowe nr 2 – Wyposażenie – sprzęt komputerowy

Zadanie częściowe nr 3 – Wyposażenie – AGD

Zadanie częściowe nr 4 – mobilna waga elektroniczna

Zadanie częściowe nr 5 – Klimatyzator

Zadanie częściowe nr 6 – Rampa samochodowa przenośna

Zadanie częściowe nr 7 – Rębak do gałęzi.

 1. Dzień dostawy i montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.
 2. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Kody CPV:

39100000-3 Meble

39130000-2 Meble biurowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30213000-5 Komputery osobiste

39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego

38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne

34326200-0 Podnośniki samochodowe

43312200-5 Rębarki

39290000-1 Wyposażenie różne

 

III. Składanie ofert:

 1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 30.07.2019 r. do godz. 10:30, lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: „Zakup i dostawa wyposażenia różnego - PSZOK”.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.07.2019 r. o godzinie 11:00.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 14.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

 

 1. Miejsce realizacji:

Dostawa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu, ul. Leśna

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 

Cena

            Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

 

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

IX. Istotne dla stron postanowienia.

 1. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania zamówienia będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;
  2. Za każdy dzień zwłoki lub każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;

X. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 • w sprawie rozmieszczenia wyposażenia:

Łukasz Fil – inspektor ds. inwestycji, tel. 34 / 350 91 62,

Ismena Machnik – podinspektor ds. gospodarki odpadam, tel. 34 / 350 91 78,

 • w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. 34 / 350 91 72.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

XII. Załączniki

 1. PDFZapytanie ofertowe - PSZOK.pdf (308,87KB)
 2. DOCXZałącznik nr 2 - wykaz wyposażenia.docx (118,48KB)
 3. DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (46,00KB)
   

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

Nr III.IX.11.2019                                                                                                           Olesno, dn. 31 lipca 2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia zadania częściowe nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nr III.IX.11.2019 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 19.07.2019 r. pn.: „Zakup i dostawa różnego wyposażenia – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

UZASADNIENIE

Zadania częściowe nr 1, 4, 5, 6 i 7 zostają unieważnione ponieważ nie została złożona żadna oferta.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki