Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z XII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie 

z dnia 24 lipca 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Łukasz Czołkos
 10. Klaudiusz Małek
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni:  Irena Hadasik oraz Marek Leśniak.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:05:00)

Przewodniczący zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt pt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok. Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowaną zmianę.

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:07:00)

Ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania. 

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:07:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy przetargów oraz realizacji zadań za I półrocze 2019 r. Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Komisja dokończyła kontrolę działalności finansowej Oleskiego Muzeum Regionalnego za 2018 rok i opracowała protokół pokontrolny, który znajduje się w dokumentacji Komisji. Ponadto Komisja zapoznała się z pismem firmy KBAK o sprostowanie protokołu z dnia 27 czerwca 2019 r.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Piotr Gręda Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 16 lipca 2019 r. Zgodnie z przyjętym planem działania komisja zapoznała się ze stanem realizacji działań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na 2019 r. za okres I półrocza. Stosownych wyjaśnień dokonał kierownik wydziału Krzysztof Dydyna. Kierownik zapewnił, że planowane terminy zakończenia największych inwestycji tj. rewitalizacji stadionu miejskiego i promenady, nie są zagrożone. Wyjaśnił zarazem przyczyny zawieszenia prac przy centrum przesiadkowym wyrażając jednocześnie przekonanie, że inwestycja, mimo przejściowych problemów natury formalnej i uzgodnieniowej, zostanie zakończona w przewidzianym terminie.

Niepokoi przesunięcie w czasie realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych z budżetu obywatelskiego w PSP nr 3. Powodem jest konieczność kolejnego powtórzenia przetargu na jedno z zadań.

Wyczerpane zostały również, przewidziane w budżecie, zasoby na remonty bieżące dróg znajdujących się w zarządzie gminy.

Kierownik wydziału przedstawił obecny stan uzgodnień i prac nad przygotowaniem modernizacji ulic Opolskiej i Brzozowej.

 1. Komisja dokonała oceny przedstawionych wniosków mieszkaniowych (stosownych informacji udzielił Pan. Piotr Górok). Komisja zarekomendowała  uzupełnienie merytoryczne obu wniosków. W jednym z wniosków o zbadanie możliwości dostosowania lokalu osoby wnioskującej do jej potrzeb życiowych (wynikających ze stanu zdrowia, wieku) wraz z uzupełnieniem informacji o jej sytuacji osobistej i ewentualnym obowiązku alimentacyjnym ciążącym na najbliższych członkach rodziny. W drugim przypadku o dokładne rozpoznanie sytuacji rodzinnej, zawodowej i prawnej osoby wnioskującej (szczególnie ciążących na niej obowiązkach)
 2. Komisja dokonała oceny przedstawionych projektów uchwał.
 1. W kwestii załącznika nr 1 i 2 wyjaśnień udzielił Pani Skarbnik Aneta Sitna – komisja wstrzymała się od głosowania ze względu na brak ostatecznej wersji projektu uchwały
 2. W kwestii załącznika nr 3 członkowie komisji jednogłośnie zaaprobowali projekt uchwały
 3. W kwestii załącznika nr 4 wyjaśnień udzieliła Pani Katarzyna Pach – 3 głosy za przyjęciem projektu uchwały. Jednocześnie gość komisji przedstawił informacje dotyczące stanu procedowania programu wymiany źródeł ciepła, którego beneficjentem będą mieszkańcy gminy Olesno.
 4. W kwestii załącznika nr 5 i 6 - radni opowiedzieli się za przyjęciem projektów uchwał (wyjaśnień udzielił Pan Józef Bzdzion)
 1. Komisja, na prośbę osoby wnioskującej tj. Pana Artura Klimonta,  wysłuchała przedstawionych przez niego propozycji:
 1. projektu zorganizowania w Oleśnie międzynarodowego pleneru rzeźbiarskiego, którego wymiernym efektem byłoby wzbogacenie przestrzeni miasta o instalacje artystyczne – Pan Klimont zobowiązał się w najbliższym czasie skonkretyzować i przedstawić radzie plany organizacyjne i formy sfinansowania przedsięwzięcia.

Projekt zorganizowania w Oleśnie polsko – chińskiego forum ekonomiczno – oświatowego, którego celem byłoby nawiązanie kontaktów handlowych z ewentualnymi chińskim/azjatyckimi partnerami, wymiana młodzieży szkolnej i zorientowanie kształcenia branżowego na rynki dalekowschodnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 18 lipca 2019 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz ze sprawozdaniem na temat funkcjonowania OSP  w zakresie realizacji zadań gospodarczych i utrzymania obiektów OSP. Dodatkowo w zakresie funkcjonowania OSP informacji udzielił Pan Hubert Imiołczyk Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją na temat zaawansowania prac inwestycyjnych prowadzonych z zaangażowaniem gminy i środków zewnętrznych. Informacji w tym temacie udzielił Kierownik Krzysztof Dydyna. Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskiem firmy KBAK Sp. z o.o. o sprostowanie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 czerwca 2019 r. poprzez dodanie zapisu mówiącego, że Panu Arturowi Klimontowi odmówiono zabrania głosu podczas sesji. Komisja nie przychyla się do złożonego wniosku ze względu na fakt, że Panu Arturowi Klimontowi został udzielony głos, co jest zawarte zarówno w protokole z sesji jak i widoczne na nagraniu z przedmiotowej sesji.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 16 lipca 2019 roku. Komisja zapoznała się z informacją na temat półrocznego wsparcia dla rodzin repatriantów z Kazachstanu, której  udzielił Pan Piotr Górok. Wstępnych informacji na temat wykonania budżetu Gminy Olesno za I półrocze 2019 r. udzieliła Pani Aneta Sitna, pozostałe informacje po opracowaniu sprawozdań półrocznych zostaną przedłożone na następnym posiedzeniu Komisji. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty pozytywnie jednogłośnie. Komisja zapoznała się z wnioskiem firmy KBAK Sp. z o.o. o sprostowanie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27.06.2019 r.


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:20:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie Pan Henryk Kucharczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

28.06.2019

 • wniosek Pana Artura Klimonta o sprostowania protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2019 r.

3.07.2019

 • prośba Urzędu Statystycznego o informacje dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olesna

4.07.2019

 • zaproszenie na I konwent przewodniczących rad gmin, powiatów i sejmiku województwa opolskiego

8.07.2019

 • pismo prezesa OSP Stare Olesno z prośba o podjęcie działań mających na celu realizację podjętej uchwały przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Stare Olesno.

17.07.2019

pismo posła na sejm RP Jerzego Naszkiewicza z prośbą o przesłanie wykazów przedstawiających wysokość diet pobieranych przez 


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:21:00)

I Na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r.  Rada Miejska w Oleśnie podjęła w 10 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

77

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

w trakcie realizacji

78

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

79

w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. „Cieszy nas piłka”.

w trakcie realizacji

80

w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. „Tradycje, kultura, edukacja – rozwijamy przyjaźń polsko – czeską”

w trakcie realizacji

81

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

wykonana

82

w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok

wykonana

83

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

84

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

85

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

wykonana

86

w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019 - 2021

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

75

w sprawie umieszczenia na liście osób zakalikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

76

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora  Publicznego Przedszkola w Wysokiej

77

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Tomasza Głogowskiego

78

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wachowie

79

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach

80

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie

81

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie

82

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok

83

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

84

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminy Olesna przeznaczonych do oddania w użyczenie, najem i dzierżawę

85

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

 

27.06.2019

 • spotkałem się z wiceprezesem OKS w sprawie organizacyjnych min przygotowania do nowego sezonu.

28.06.2019

 • zorganizowałem zwyczajne zgromadzenie wspólników OPWiK.

29.06.2019

 • uczestniczyłem w otwarciu Międzynarodowego Turnieju w Piłce Nożnej w Borkach Wielkich z udziałem naszych drużyn oraz drużyn z Czech, Słowacji  i Węgier.

2.07.2019

 • spotkałem się min.  z Panią Marią Kurpiel sołtysem wsi Borki Wielkie, Panią Anną Meryk dyrektorem PSP Borki Wielkie oraz z radnym Markiem Leśniakiem w sprawie organizacji tegorocznych dożynek.

4.07.2019

 • zorganizowałem spotkanie podsumowujące I Oleski Maraton Szosowy – Szlakiem Czerwonych Róż ze względu na zaangażowanie samorządów gmin sąsiedzkich, strażaków oraz innych służb.

9.07.2019

 • uczestniczyłem w pierwszej sesji Miejskiej Rady Seniorów, podczas której dokonano wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza (Maria Mitrenga, Halina Szczepańska, Jan Jaskulski).
 • spotkałem się z przedstawicielami naszych artystów w sprawie organizacji wernisażu w MDK Olesno w czasie Dni Olesna.

12.07.2019

 • w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisałem porozumienie w zakresie realizacji programu czyste powietrze na terenie Gminy Olesno.

17.07.2019

 • spotkałem się z prezesem MDM firmą z Wojciechowa Panem Maślanką na temat inwestycji.
 • spotkałem się z Komendantem Powiatowym Policji Panem Tomaszem Kubickim w sprawach bieżących.

18.07-21.07.2019

 • wraz z Sekretarzem Gminy uczestniczyłem w delegacji w naszym mieście partnerskim Zalakaros podczas której uczestniczyliśmy w obchodach dni Zalakaros.

23.07.2019

 • spotkałem się po raz kolejny z prezesem firmy MIRBUD, wykonawcą oleskiej obwodnicy.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:40:00)

Ponieważ do Biura rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1) (12:40:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:43:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym. (zał. nr 3) (12:44:00)

Glosowanie nad uchwałą. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn.: „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”. (zał. nr 4) (12:45:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych. (zał. nr 5) (12:48:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał. nr 6) (12:49:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok. (12:51:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak

Radni wskazali kandydatów do składu Zespołu ds.Budżetu Obywatelskiego w osobie radnego Klaudiusza Małka oraz w osobie radnej Edeltraudy Zug. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Klaudiusz Małek - 11 głosów "za" i 2 "wstrzymujące się"

Edeltrauda Zug - 12 głosów "za" i 1 "wstrzymujący się"


15. Zapytania i wolne wnioski. (12:54:00)


16. Zakończenie obrad. (12:56:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1257

 

 

Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                

              

                                                                                           Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło