Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyposażenie – zakup i dostawa kontenerów i pojemników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 2

 

Nr III.IX.12.2019                                                                                                                 Olesno, dn. 01.08.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), pn.:

 

„Wyposażenie – zakup i dostawa kontenerów i pojemników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                                       

 

 1. BENEFICJENT:

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

 1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenerów i pojemników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu i ustawienie pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 2. Dostawa pojemników zgodnych z poniższym wykazem:

Wyposażenie - specjalistyczne pojemniki i kontenery na odpady niebezpieczne:

2.1. Pojemniki stanowiące wyposażenie magazynu na odpady niebezpieczne:

- specjalistyczny, zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 500 l (1 szt.) – akumulatory

 • Pojemnik PN042/M na odpady niebezpieczne stałe
 • Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: 1000 mm,
 • Waga: 180 kg,
 • Nośność: 1000 kg,
 • przy wieku pojemnika znajduje się uszczelka,
 • z boku pojemnika kieszeń na dokumenty przewozowe,
 • pojemnik nadaje się do przemieszczania przy użyciu wózka widłowego bądź dźwigu,
 • z zewnątrz produkt zabezpieczony farbą.

- pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności 120 l (1 szt.)

 • odporny na udary mechaniczne oraz zmiany temperatury
 • tworzywo stabilizowane UV
 • posiada dwie klapy:

zewnętrza - chroni przed wpływem warunków atmosferycznych

wewnętrzna - chroni dostęp do zawartości pojemnika (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest zamkiem)

 • pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i mechanicznego
 • wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne odlane z litej gumy
 • posiada certyfikaty: EN 840; RAL GZ 951/1
 • wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55,5 cm

- specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (1 szt.)

 • pojemnik typu TUBA
 • wykonany z polietylenu stabilizowanego UV
 • pojemnik pyłoszczelny - zamknięty
 • dno wraz z pokrywą pojemnika zabezpieczone specjalnie wykonanym wkładem zabezpieczającym świetlówki przed ich zbiciem czy uszkodzeniem
 • pokrywa osadzana na grubej i wytrzymałej uszczelce
 • pojemność: ok. 50 sztuk zużytych świetlówek
 • zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu
 • wymiary zewnętrzne: długość wraz z rączką (cm): 190 cm, Średnica (cm): 38,5,
 • wymiary wewnętrzne: długość (cm)180, średnica (cm): 30

- zamykany, szczelny, specjalistyczy pojemnik o pojemności min. 60 l, do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w szczególności leków i termometrów rtęciowych oraz strzykawek (1 szt.)

-pojemniki inne PEHD – pojemność 10 l - 1 szt., 30 l - 11 szt., zamykane (z klapą)

-kosz siatkowy na drobny ZSEE – kosz druciany o wymiarach min. 1200x800x900, certyfikowane UIC/EPAL - 1 szt.

-wanna ociekowa do składowania beczek i pojemników z olejami, substancjami brudzącymi itp. Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami niebezpiecznymi np. oleje, pestycydy.

 • Nośność: 2500 kg
 • Pojemność: 300 l.
 • Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: 1300 mm, długość całkowita: 2300 mm
 • Grubość blachy: 2,0 mm
 • Wyjmowany ruszt kratowy: Stalowy, ocynkowany, oczko 68x51 mm
 • Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakierowana proszkowo, szara
 • Waga wraz z kratą: 107 kg

2. 2. Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, muszą spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadać niezbędne certyfikaty i świadectwa.

Na wyposażenie PSZOK w tym zakresie składać się będą:

- 2 kontenery o pojemności 18 m3

- 1 kontener o pojemności 12 m3

- 2 kontenery o pojemności 7 m3

Parametry:

Kontenery powinny być szczelne, otwarte (bez klapy) wyposażone w zunifikowany system załadunku (preferowany hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St355).

Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne, w całości spawane spoiną ciągłą.

Konstrukcja kontenerów powinna być zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów).

- 5 pojemniki o pojemności 1,1 m3, z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400 kg; kolorystykę pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- 5 pojemników o pojemności 240 l z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2 x ogumione; kolorystykę Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- pojemniki na odpady powstające podczas użytkowania części biurowo-socjalnej wyposażone w pokrywę (4 szt. x 10l z paskiem szarym, żółtym, niebieskim i zielonym)

 • pojemność: 10 l
 • Wymiary: Wysokość: 35,0 cm, Szerokość: 18,9 cm, Głębokość / Grubość: 23,5 cm
 • Waga: 480 g

Pojemniki należy ustawić na terenie PSZOK w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 1. Dzień dostawy i montażu należy uzgodnić z Zamawiającym.
 2. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Kody CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

                                      44619000-2 Inne pojemniki

 

III. Składanie ofert:

 1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres do dnia 09.08.2019 r. do godz. 9:30, lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z napisem na kopercie: „Zakup i dostawa kontenerów i pojemników - PSZOK”.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.08.2019 r. o godzinie 10:00.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 14.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

 

 1. Miejsce realizacji:

Dostawa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerczu, ul. Leśna

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty   

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryteriami oceny ofert są:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 

Cena

            Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

 

            Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

 

VIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

IX. Istotne dla stron postanowienia.

 1. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy Faktury VAT i będzie realizowana przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nie należytego wykonania zamówienia będą naliczać kary umowne w następujących okolicznościach:
  1. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 30% łącznej wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;
  2. Za każdy dzień zwłoki lub każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto oferty wyliczonej na podstawie formularza ofertowego;

X. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 • w sprawie rozmieszczenia kontenerów:

Łukasz Fil – inspektor ds. inwestycji, tel. 34 / 350 91 62,

Ismena Machnik – podinspektor ds. gospodarki odpadam, tel. 34 / 350 91 78,

 • w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych, tel. 34 / 350 91 72.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

XII. Załączniki

PDFZapytanie ofertowe - PSZOK.pdf (388,60KB)
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (43,00KB)
 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

            Olesno, dn. 07.08.2019 r.

Nr III.IX.12.2019

Modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: Wyposażenie – zakup i dostawa kontenerów i pojemników - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

W Zapytaniu ofertowym nr III.IX.12.2019, w dziale II Nazwa przedmiotu zamówienia, w punkcie 2. Dostawa pojemników zgodnych z poniższym wykazem wykreśla się podpunkt 2.2. Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne.

 

BYŁO:

„Wyposażenie - specjalistyczne pojemniki i kontenery na odpady niebezpieczne:

2.1. Pojemniki stanowiące wyposażenie magazynu na odpady niebezpieczne :

- specjalistyczny, zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 500 l (1 szt.) – akumulatory

 • Pojemnik PN042/M na odpady niebezpieczne stałe
 • Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: 1000 mm,
 • Waga: 180 kg,
 • Nośność: 1000 kg,
 • przy wieku pojemnika znajduje się uszczelka,
 • z boku pojemnika kieszeń na dokumenty przewozowe,
 • pojemnik nadaje się do przemieszczania przy użyciu wózka widłowego bądź dźwigu,
 • z zewnątrz produkt zabezpieczony farbą.

- pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności 120 l (1 szt.)

 • odporny na udary mechaniczne oraz zmiany temperatury 
 • tworzywo stabilizowane UV
 • posiada dwie klapy:

                          zewnętrza - chroni przed wpływem warunków atmosferycznych

wewnętrzna - chroni dostęp do zawartości pojemnika (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest zamkiem)

 • pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i mechanicznego
 • wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne odlane z litej gumy
 • posiada certyfikaty: EN 840; RAL GZ 951/1
 • wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55,5 cm

- specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (1 szt.)

 • pojemnik typu TUBA
 • wykonany z polietylenu stabilizowanego UV
 • pojemnik pyłoszczelny - zamknięty
 • dno wraz z pokrywą pojemnika zabezpieczone specjalnie wykonanym wkładem zabezpieczającym świetlówki przed ich zbiciem czy uszkodzeniem
 • pokrywa osadzana na grubej i wytrzymałej uszczelce
 • pojemność: ok. 50 sztuk zużytych świetlówek
 • zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu
 • wymiary zewnętrzne: długość wraz z rączką (cm): 190 cm, Średnica (cm): 38,5,
 • wymiary wewnętrzne: długość (cm)180, średnica (cm): 30

- zamykany, szczelny, specjalistyczy pojemnik o pojemności min. 60 l, do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w szczególności leków i termometrów rtęciowych oraz strzykawek (1 szt.)

-pojemniki inne PEHD – pojemność 10 l - 1 szt., 30 l - 11 szt., zamykane (z klapą)

-kosz siatkowy na drobny ZSEE – kosz druciany o wymiarach min. 1200x800x900, certyfikowane UIC/EPAL - 1 szt.

-wanna ociekowa do składowania beczek i pojemników z olejami, substancjami brudzącymi itp. Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami niebezpiecznymi np. oleje, pestycydy.

 • Nośność: 2500 kg
 • Pojemność: 300 l.
 • Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: 1300 mm, długość całkowita: 2300 mm
 • Grubość blachy: 2,0 mm
 • Wyjmowany ruszt kratowy: Stalowy, ocynkowany, oczko 68x51 mm
 • Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakierowana proszkowo, szara
 • Waga wraz z kratą: 107 kg

2. 2. Kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, muszą spełniać wszystkie wymagania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, posiadać niezbędne certyfikaty i świadectwa.

Na wyposażenie PSZOK w tym zakresie składać się będą:

- 2 kontenery o pojemności 18 m3

- 1 kontener o pojemności 12 m3

- 2 kontenery o pojemności 7 m3

Parametry:

Kontenery powinny być szczelne, otwarte (bez klapy) wyposażone w zunifikowany system załadunku (preferowany hakowy system załadunku 1200 mm, hak zaczepowy pręt ø 30 mm, gat. St355).

Powinny być wykonane z wysokiej jakości metalu, odporne na warunki atmosferyczne oraz inne czynniki zewnętrzne, w całości spawane spoiną ciągłą.

Konstrukcja kontenerów powinna być zabezpieczona przed korozją przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubość powłoki min. 120 mikronów).

- 5 pojemniki o pojemności 1,1 m3, z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 4 x ogumione koło ok. Ø 200 mm, 2 z hamulcem, ładowność min. 400 kg; kolorystykę pojemników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- 5 pojemników o pojemności 240 l z tworzywa sztucznego, zamykane z klapą; materiał: HDPE, odporny na promieniowanie UV, koła: 2 x ogumione; kolorystykę Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- pojemniki na odpady powstające podczas użytkowania części biurowo-socjalnej wyposażone w pokrywę (4 szt. x 10l z paskiem szarym, żółtym, niebieskim i zielonym)

 • pojemność: 10 l
 • Wymiary: Wysokość: 35,0 cm, Szerokość: 18,9 cm, Głębokość / Grubość: 23,5 cm
 • Waga: 480 g

Pojemniki należy ustawić na terenie PSZOK w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z przepisami odrębnymi.”

 

MA BYĆ:

„Wyposażenie - specjalistyczne pojemniki i kontenery na odpady niebezpieczne:

2.1. Pojemniki stanowiące wyposażenie magazynu na odpady niebezpieczne:

- specjalistyczny, zamykany pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemności min. 500 l (1 szt.) – akumulatory

 • Pojemnik PN042/M na odpady niebezpieczne stałe
 • Wymiary: Wysokość: 910 mm, Długość: 1200 mm, Szerokość: 1000 mm,
 • Waga: 180 kg,
 • Nośność: 1000 kg,
 • przy wieku pojemnika znajduje się uszczelka,
 • z boku pojemnika kieszeń na dokumenty przewozowe,
 • pojemnik nadaje się do przemieszczania przy użyciu wózka widłowego bądź dźwigu,
 • z zewnątrz produkt zabezpieczony farbą.

- pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe o pojemności 120 l (1 szt.)

 • odporny na udary mechaniczne oraz zmiany temperatury
 • tworzywo stabilizowane UV
 • posiada dwie klapy:

zewnętrza - chroni przed wpływem warunków atmosferycznych

wewnętrzna - chroni dostęp do zawartości pojemnika (posiada odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości baterii, zabezpieczona jest zamkiem)

 • pojemnik przystosowany jest do opróżniania ręcznego i mechanicznego
 • wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne odlane z litej gumy
 • posiada certyfikaty: EN 840; RAL GZ 951/1
 • wymiary: Wysokość 94,5 cm, Szerokość 50,5 cm, Głębokość 55,5 cm

- specjalistyczny pojemnik na zużyte świetlówki (1 szt.)

 • pojemnik typu TUBA
 • wykonany z polietylenu stabilizowanego UV
 • pojemnik pyłoszczelny - zamknięty
 • dno wraz z pokrywą pojemnika zabezpieczone specjalnie wykonanym wkładem zabezpieczającym świetlówki przed ich zbiciem czy uszkodzeniem
 • pokrywa osadzana na grubej i wytrzymałej uszczelce
 • pojemność: ok. 50 sztuk zużytych świetlówek
 • zużyty pojemnik w całości podlega procesowi recyklingu
 • wymiary zewnętrzne: długość wraz z rączką (cm): 190 cm, Średnica (cm): 38,5,
 • wymiary wewnętrzne: długość (cm)180, średnica (cm): 30

- zamykany, szczelny, specjalistyczy pojemnik o pojemności min. 60 l, do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w szczególności leków i termometrów rtęciowych oraz strzykawek (1 szt.)

             -pojemniki inne PEHD – pojemność 10 l - 1 szt., 30 l - 11 szt., zamykane (z klapą)

-kosz siatkowy na drobny ZSEE – kosz druciany o wymiarach min. 1200x800x900, certyfikowane UIC/EPAL - 1 szt.

-wanna ociekowa do składowania beczek i pojemników z olejami, substancjami brudzącymi itp. Przeznaczona do stosowania pod beczki z substancjami niebezpiecznymi np. oleje, pestycydy.

 • Nośność: 2500 kg
 • Pojemność: 300 l.
 • Wymiary: wysokość całkowita: 200 mm, szerokość całkowita: 1300 mm, długość całkowita: 2300 mm
 • Grubość blachy: 2,0 mm
 • Wyjmowany ruszt kratowy: Stalowy, ocynkowany, oczko 68x51 mm
 • Zabezpieczenie antykorozyjne: Lakierowana proszkowo, szara
 • Waga wraz z kratą: 107 kg.”

Zapytanie ofertowe z naniesioną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia zostaje załączone pod niniejszą modyfikację.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 13.08.2019 r. do godz. 09:30.

Pozostałe zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki

PDFZapytanie ofertowe - PSZOK - po modyfikacji z dn. 07.08.2019.pdf (381,46KB)
 

 

 

Nr III.IX.12.2019                                                                                                                                   Olesno, dn. 14 sierpnia 2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr III.IX.12.2019 opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie w dniu 01.08.2019 r. pn.: „Wyposażenie – zakup i dostawa kontenerów i pojemników – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

UZASADNIENIE

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż kwota jedynej oferty złożonej w postępowaniu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki