Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa sprzętu sportowego

                       Olesno, dn. 01.08.2019 r.

Nr III.IX.09.19

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa  sprzętu sportowego” 

Zapytanie ofertowe jest realizowane w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

I. Zamawiający.

 

1.1  Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest zakup i dostawa sprzętu sportowego zgodnego z poniższym wykazem:

Lp

Nazwa i opis przedmiotu

Ilość sztuk

1

Bramka aluminiowa przenośna:

 • Wymiary bramki: 7,32m x 2,44m, głębokość 2 m
 • Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony
 • Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie);
 • Kolor: biały
 • Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006
 • Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu

2

2

Znaczniki stożkowe

40

3

Guma uniwersalna do treningu

20

4

Trenerska teczka taktyczna

1

5

Znacznik do sportów zespołowych - 4 kolory

60

6

Drabinka koordynacyjna

8

7

Ciśnieniomierz do piłek

2

8

Siatka na bramkę do piłki nożnej 7,5x2,5 – grubość sznurka min. 3mm

2

9

Trenażer soccer wave - Fala i ścianka do odbijania piłek (Soccer Wave) o wymiarach: 112x102x70 cm

1

10

Płotek samo wstający

Lekki aluminiowy płotek do ćwiczenia skoku i koordynacji ruchowej. Płotki są samo wstające po ich przewróceniu. Posiadają regulowaną wysokość; zakres od 70 to 106cm wykonane z aluminium, szerokość: ok 84 +- 2cm

30

11

Ringi koordynacyjne

10

12

Tablica taktyczna

 • magnetyczna tablica taktyczna o wymiarach 90 x 60 cm
 • pionki magnetyczne w zestawie (27 sztuk)
 • sucha gąbka i pisak

1

13

Pojemnik na lód o objętość ok. 6,0 I

4

14

Tyczka slalomowa

 • z metalowym szpicem o długości 11 cm
 • wysokość 160 cm

18

15

Bramka aluminiowa przenośna o wymiarach 3x2

 • Siatka w zestawie
 • Wymiary bramki: 3,0x2,Om, głębokość 80/100cm (góra/dół);
 • Bramka mocowana do podłoża za pomocą szpilek (naturalna trawa), talerzyków(hale) bądź obciążników (sztuczna trawa i beton);
 • owalny profil aluiniowy 80x80 mm
 • Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie);
 • Pałąki podtrzymujące siatkę składane;
 • Zgodność z przepisami do gry w piłkę , oraz normą PN-EN 749-2006;
 • Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

4

16

Bramka Exit Flexx pop - up Bramka do piłki nożnej Flexx Pop-Up 120x80 cm, specjalna torba do transportu bramki wymiary: 120x86x88 cm

8

17

Mur treningowy do ćwiczeń na boisko o wysokości 160 cm metalowy

8

18

Siatka na piłki na ok. 10 szt.

6

19

Piłka do piłki nożnej przeznaczona do gry przede wszystkim na nawierzchniach naturalnych

20

 

 1. Sprzęt sportowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany.
 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładny adres dostawy w Oleśnie.
 3. Cena oferty musi posiadać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędnych do jego wykonania. Dostawa realizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Kody CPV:

37400000-2 – artykuły i sprzęt sportowy

37410000-5 – sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

 

III. Terminy realizacji  zamówienia:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 (słownie: jeden) miesiąc od dnia podpisania umowy

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres mailowy: , w terminie do 09.08.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Kryteriami oceny ofert jest cena realizacji zamówienia – (100% - maksymalnie 100 pkt)

 

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 60 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru

gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Tomasz Głogowski podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych, tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 15:30.
  2. w sprawie procedury: podinspektor ds. zamówień publicznych  Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

X. Załączniki

DOCXformularz-ofertowy (1).docx (14,32KB)
PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,96MB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna