Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany wydanej przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie"

    Olesno, dnia 06 sierpnia 2019 r.

 

 

Z.III.6220.9.2019                                                                            

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

 

Burmistrz Olesna

zawiadamia strony postępowania

 

  1. o wszczęciu w dniu 25 lipca 2019 r., na wniosek Pana Mirosława Bździaka prowadzącego działalność pod  nazwą ECO TREATMENT reprezentującego Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej przez Burmistrza Olesna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr III.6220.23.2016 z dnia 19.07.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Oleśnie”  zlokalizowanego na działkach ewid. nr: 94/1, 95/1 obręb 0053 Łowoszów, działkach ewid. nr 3174, 3175, 3198, 3459, 3460, 3461, 3197, 3203, 3205, 3207, 3316, 3317, 3318, 3324, 3341, 3342, 3343, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3409, 3412, 3413, 3414, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3453, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3466 obręb 0068 Olesno.
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.9.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z prośbą o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) przy ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można składać w formie: pisemnej w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

                                                                                                                                   z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                    ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                               Jerzy Chęciński