Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2019

Nr III.IX.14.2019                                                                                                                                             Olesno, dn. 13.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe pn.:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2019 

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa 

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

 

§ 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2019”.

3.2. Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz zgłoszeniami mieszkańców przewiduje się utylizację około 29,68 Mg azbestu w tym:

 • Szacunkowa ilość płyt falistych azbestowo – cementowych, przewidzianych do demontażu, załadunku, transportu i utylizacji, stanowiących głównie pokrycia dachowe, wynosi 1805,09 m², po przeliczeniu 28,88 Mg,
 • szacunkowa ilość płyt falistych azbestowo – cementowych, przewidzianych do załadunku, transportu i utylizacji, złożonych na posesjach wynosi około 50 m², po przeliczeniu 0,80 Mg – do wyliczeń przyjęto, że masa płyty azbestowo – cementowej o powierzchni 1m² wynosi 16 kg.

3.3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami: m.in.: ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396), ustawą z dnia 19 czerwca 1997r., o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017, poz. 2119), ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010, nr 162, poz. 1089).

 

UWAGA!

3.4. Podana ilość wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych danych, wobec czego ich ilość może ulec zmianie. Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w Załączniku nr 1.

3.5. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

3.5.1. demontaż wyrobów zawierających azbest, głównie płyt cementowo - azbestowych z dachów budynków na terenie gminy Olesno;

3.5.2. pakowanie, załadunek i transport wyrobów zawierających azbest zdjętych przez Wykonawcę oraz płyt zdjętych przez właścicieli w okresie poprzedzającym zapytanie ofertowe, złożonych na terenie działki przez właścicieli;

3.5.3. unieszkodliwienie w/w wyrobów na specjalistycznym składowisku odpadów niebezpiecznych, uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest;

3.5.4. prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, realizowane w porozumieniu Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w zakresie terminu realizacji.

3.6.  Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela nieruchomości od realizacji zadania bądź nie spełnienia przez niego warunków niezbędnych do uzyskania dotacji, wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić gminie wykaz kosztów robót na poszczególnych nieruchomościach oraz cenę łączną. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.

3.7. Zamawiający zastrzega sobie niezmienność cen jednostkowych w czasie trwania umowy.

3.8. Warunkiem realizacji zadania jest uzyskanie przez Zamawiającego dofinansowania przez WFOŚIGW w Opolu przedsięwzięcia pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2019" .

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z przedstawicielem Zamawiającego, w celu umożliwienia mu obecności przy odbiorze i ważeniu odpadów oraz poświadczenie tego faktu na każdym protokole pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy (załącznik nr 2).

3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie we własnym zakresie. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.

3.11. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadania bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.

3.12. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

3.12.1. Demontaż płyt azbestowo - cementowych z terenu gminy Olesno, pakowanie,

załadunek transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. Wykonanie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie podmiotowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami BHP oraz unormowaniami dotyczącymi postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, w szczególności z zachowaniem wymogów, określonych w §8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

3.12.2. Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

3.12.3. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego co najmniej 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia prac na terenie gminy Olesno.

3.12.4. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z każdej nieruchomości, z której usuwane będą odpady zawierające azbest (przed i po wykonaniu prac).

3.12.5. Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie właścicielowi lub zarządcy obiektu będącego przedmiotem prac oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót.

3.12.6. Oznakowanie obszaru, na którym prowadzone będą roboty i magazynowane odpady zawierające azbest na czas prowadzenia prac.

3.12.7. Po dokonanym demontażu (lub odebraniu wcześniej zdemontowanych wyrobów) wraz z unieszkodliwieniem przekazanie Zamawiającemu:

 • protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem lub zarządcą nieruchomości, Wykonawcą i Zamawiającym zawierających: co najmniej właścicieli lub zarządców                  i adresy nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (wcześniej składowanych) i masę unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zważy i zarejestruje ciężar odpadów usuwanych z danej nieruchomości, czynności ważenia Wykonawca dokona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego – załącznik nr 2
 • kart przekazania odpadu, potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych (nie ma potrzeby przedkładania pośrednich kart przekazania odpadu przez właściciela nieruchomości Wykonawcy robót lub przez Wykonawcę firmie transportującej odpady). W przypadku więcej niż jednej karty przekazania odpadu należy ja opisać, wykazując z których nieruchomości przywieziono odpady zawierające azbest. Na Karcie przekazania odpadów musi być określone dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest), oraz poświadczenie przez przedstawiciela składowiska unieszkodliwienia dostarczonej partii odpadów. Karta przekazania odpadów winna również zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości)
 • kolorowych zdjęć nieruchomości, z których zdemontowano lub usunięto wyroby zawierające azbest, wykonanych na nieruchomości przed i po wykonaniu prac,
 • oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004r., poz. 649 i Dz.U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy - załącznik nr 3
 • wykazu nieruchomości na terenie których wykonano prace - załącznik nr 4
 • dokumentów, potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac do: organu nadzoru budowlanego, okręgowego inspektora pracy, państwowego inspektora sanitarnego.
 1. 13. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych – powstałych w wyniku prowadzenia prac.
 2. 14. Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest.
 3. 15. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
 4. 16. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa – załącznik nr 6.

§ 4

Termin realizacji zamówienia:

Data zakończenia robót do: najpóźniej do 23 października 2019 r.

Data przekazania dokumentacji: najpóźniej do 23 października 2019 r.

 

§ 5

Sposób obliczenia ceny:

 1. 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową stałą dla każdego obiektu przez cały okres realizacji zadania.
 2. 2. Ceną ofertową będzie suma wszystkich obiektów wymienionych w załączniku nr 1 zgodnie z zakresem prac.
 3. 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. 4. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT) do dwóch miejsc po przecinku.
 5. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego (rezygnacja z realizacji zadania) bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 6

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty - cena 100%. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie pełnego zakresu przedmiotu zamówienia

§ 7

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

7.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno - w roku 2019”, w terminie do 03.09.2018 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

7.2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2018 o godz 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

  § 8

Opis sposobu przygotowania oferty

8.1. Oferta powinna zawierać:.

8.1.1. Wypełniony formularz stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

8.1.2. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia, potencjale technicznym i kadrowym oraz posiadaniu odpowiednich decyzji i zezwoleń – załącznik nr 6

8.1.3. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) aktualnej umowy podpisanej ze składowiskiem azbestu, działającym zgodnie z obowiązującym prawem, która w jednoznaczny sposób określa gotowość składowiska do przyjęcia odpadów od Wykonawcy w okresie wykonywania zamówienia.

8.1.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG

8.1.5. Potwierdzenie dokonania wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

8.2. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

§ 9

Dodatkowe informacje.

9.1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

9.2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

9.2.1. w sprawie przedmiotu zamówienia:

Agnieszka Szyszka – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 107 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 

9.2.2. w sprawie procedury:

Sebastian Kapuścik – podinspektor ds. zamówień publicznych Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pok. 208, Tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730-1500

 

Załączniki:

 1. PDFZapytanie ofertowe - azbest.pdf
 2. DOCZałącznik Nr 4.doc
 3. DOCZałącznik Nr 3.doc
 4. DOCZałącznik Nr 2.doc
 5. DOCXZałącznik nr 1.docx
 6. DOCXZałacznik nr 5 - Formularz ofertowy.docx
 7. DOCXZalacznik nr 6.docx
   

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

 

            Olesno, dn. 14.08.2019 r.

Nr III.IX.14.2019

Modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno w roku 2019

 

W Zapytaniu ofertowym nr III.IX.14.2019 dodaje się § 10 Ochrona danych osobowych o następującej treści:

 

§ 10  Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Urząd Miejski w  Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.”

Pozostałe zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 03.09.2018 godz. 10.00

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki