Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wydaniu decyzji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna

 

Olesno, dnia 18 września 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.15.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 18 września 2019 roku, została wydana decyzja Nr Z.III.6733.15.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna-etap III – cz. II od km 7+300,0 do km 8+720,0”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 55/1, 57/1, 89 k.m. 2, 22/1, 22/2, 90/9, 21/1, 21/2, 23, 103, 101, 55, 56, 24, 25, 57, 26, 58, 27, 59, 28, 60, 29, 61, 30, 63, 31, 64, 65, 66, 34, 67, 35, 36, 68, 69, 70, 39, 71, 72, 40, 73, 41, 74, 75/2, 42/4, 43, 78, 77, 76, 102, 81/1, 81/2, 97, 44, 82, 45, 46, 85, 84, 87, 48, 88, 89, 49, 90/2, 91, 50, 51, 92, 96, 47, 93/2, 93/1, 94/1, 94/2, 95 k.m. 1, 75, 13 k.m. 10 obręb Kolonia Łomnicka.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18.09.2019 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy.
Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Olesna

                                                                                                                                    Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Kolonia Łomnicka

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL