Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Leśnej w Oleśnie

Olesno, dnia 24.09.2019 r.

Nr III.IX.16.2019

 

Remont ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Leśnej w Oleśnie

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

 

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986), ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym są roboty budowlane polegające na remoncie ścieżki rowerowej w Oleśnie przy ulicy Leśnej.
 2. Remontem objęto odcinek ścieżku od ulicy Gorzowskiej (DW 487) do wjazdu do firmy ORAS. Długość remontowanego odcinka ścieżki 209,0 m, szerokość 1,80 m. Istniejąca nawierzchnia ścieżki jest wykonana z rumoszu asfaltowego, który po okresie eksploatacji jest w stanie luźnym.
 3. W wyniku realizacji zadania przewidziano rozebranie (sfrezowanie) warstwy rumoszu na głębokość 5 cm, wyrównanie, zagęszczenie, skropienie istniejącej podbudowy i ułożenie warstwy bitumicznej o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Po ułożeniu nawierzchni konieczna jest regulacja studni zlokalizowanych w ścieżce wraz z wymianą pokryw.
 4.  Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót, przekroju konstrukcyjnym, specyfikacji technicznej oraz zagospodarowaniu terenu, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie  z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186),  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej.
 9. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 nr 1202).
 10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów BHP i ppoż., a także zobowiązany jest do ciągłego utrzymania należytego porządku i stanu technicznego placu budowy.
 11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt sukcesywnie usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z placu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów.
 12. Kody CPV:  

 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 2 (słownie: dwa) tygodnie od daty podpisania umowy.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają zdolność techniczną lub zawodową,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

Wykonawca udowodni, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty dotyczące wykonania nawierzchni asfaltowych dróg o wartości przynajmniej 28.000 zł każda. Wykaz robót należy podać w formularzu ofertowym.

 1. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego) wraz z kosztorysem ofertowym.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
  1. w sprawie przedmiotu zamówienia Krystian Karaś tel. 34 / 350 91 62 od 7:30 do 14:30.
  2. w sprawie procedury:  Sebastian Kapuścik tel. 34 / 350 91 72 od 7.30 – 15.30

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej lub złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Leśnej” w siedzibie Zamawiającego – sekretariat - w terminie do godz. 10.00 dnia 03.10.2019 r.

 

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Kryteriami oceny ofert jest:      cena –  60% (maks. 60 pkt.)

Gwarancja – 40% (maks. 40 pkt.)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 2. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Kryterium cena:

Cena wyliczona w oparciu o następujący wzór.

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

Kryterium gwarancja:  

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywana na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji będzie liczony od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego robót.

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych latach, 6,5,4,3.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 6 lat.

W kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów, które będą przyznawane zgodnie z poniższym wykazem:

                                   2 lata                           -             0 punktów

                                   3 lata                           -           10 punktów

                                   4 lata                           -           20 punktów

                                   5 lat                            -           30 punktów

                                   6 lat                            -           40 punktów                           

Uwaga!!!

Oferta Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres krótszy niż 2 lata zostanie odrzucona jako niezgodna z zapytaniem ofertowym. W przypadku wskazania okresu gwarancji wynoszącego 6 lat lub dłuższego niż 6 lat Zamawiający przyzna max. liczbę punktów w tym kryterium, tj. 40 punktów. Wymaga się podania gwarancji w pełnych latach.

 

 

§ 9

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

 

Załączniki:

PDFZagospodarowanie terenu.pdf (3,34MB)

PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (135,11KB)

PDFRemont ścieżki - przedmiar robót.pdf (20,19KB)

PDFPrzekrój konstrukcyjny.pdf (71,32KB)

DOC1.2. umowa -.doc (79,50KB)

DOCX1.1. formularz.docx (18,74KB)

PDF1.0. zapytanie ofertowe.pdf (517,59KB)
 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna