Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy OlesnoOgłoszenie nr 601484-N-2019 z dnia 2019-09-24 r.
 

Gmina Olesna: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna, krajowy numer identyfikacyjny 52572500000000, ul. ul. Pieloka  21 , 46-300  Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 034 3597841-44 w. 204, e-mail olesno.opo@gminy.pl, faks 343 597 283.
Adres strony internetowej (URL): www.olesno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://olesno.biuletyn.info.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno
Numer referencyjny: Nr IX.271.28.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno. 3.2 Zakres robót: Część nr 1: dostosowanie istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na nieoświetlonej ulicy w miejscowości Kolonia Łomnicka, przysiółek Pyki; Część nr 2: budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Stare Olesno ul. Starowiejska. Zakres realizacji od istniejącego słupa nr 10 do projektowanej latarni nr 3 – zgodnie z przedmiarem; Część nr 3: budowa oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 w miejscowości Sowczyce przy ul. Oleskiej. Część nr 4: Układanie kabli oświetleniowych i montaż słupów oświetleniowych w miejscowości Wojciechów - na odcinku od ul. Kluczborskiej do ul. Dragona (szafka oświetlenia drogowego przy słupie LNN nr 1) - obwód oświetleniowy nr 3 wraz Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie LNN nr 1. Zakres przedmiaru objęty realizacją: lp. 1.1 pozycja 1 oraz lp. 1.3 pozycje od 23-43. 3.3 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 3.4 Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej integralną część siwz. 3.5 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każda z ulic stanowi odrębne zamówienie częściowe. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3.10 Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3.11 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 3.12 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.13 Rozwiązania równoważne Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.14 Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych w szczególności: robotnicy budowlani, operatorzy maszyn. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45316110-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie dotyczy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodne z treścią załącznika nr 4; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga!!! Jeżeli w formularzu ofertowym Wykonawca oświadczy, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, nie musi składać oświadczenia o którym mowa w pkt 6.6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Określono w siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1: dostosowanie istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na nieoświetlonej ulicy w miejscowości Kolonia Łomnicka, przysiółek Pyki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 1: dostosowanie istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na nieoświetlonej ulicy w miejscowości Kolonia Łomnicka, przysiółek Pyki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2: budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Stare Olesno ul. Starowiejska. Zakres realizacji od istniejącego słupa nr 10 do projektowanej latarni nr 3 – zgodnie z przedmiarem;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 2: budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Stare Olesno ul. Starowiejska. Zakres realizacji od istniejącego słupa nr 10 do projektowanej latarni nr 3 – zgodnie z przedmiarem;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3: budowa oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 w miejscowości Sowczyce przy ul. Oleskiej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 3: budowa oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 w miejscowości Sowczyce przy ul. Oleskiej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4 Nazwa: Część nr 4: Układanie kabli oświetleniowych i montaż słupów oświetleniowych w miejscowości Wojciechów - na odcinku od ul. Kluczborskiej do ul. Dragona (szafka oświetlenia drogowego przy słupie LNN nr 1) - obwód oświetleniowy nr 3 wraz Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie LNN nr 1. Zakres przedmiaru objęty realizacją: lp. 1.1 pozycja 1 oraz lp. 1.3 pozycje od 23-43.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część nr 4: Układanie kabli oświetleniowych i montaż słupów oświetleniowych w miejscowości Wojciechów - na odcinku od ul. Kluczborskiej do ul. Dragona (szafka oświetlenia drogowego przy słupie LNN nr 1) - obwód oświetleniowy nr 3 wraz Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie LNN nr 1. Zakres przedmiaru objęty realizacją: lp. 1.1 pozycja 1 oraz lp. 1.3 pozycje od 23-43.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


PDFRys_2_pbw_oswietl_Wojciechow_Borki_2016.pdf
PDFRys_2_oswietl_Sowczyce_Oleska_dz_124_2018.pdf
PDFRys_1_pbw_oswietl_Wojciechow_Borki_2016.pdf
PDFRys_1_oswietl_Sowczyce_Oleska_dz_124_2018.pdf
PDFprzedmiar-stare olesno.pdf
PDFprzedmiar-sowczyce.pdf
PDFprzedmiar-kolonia łomnicka.pdf
PDFPrzedmiar_oswietl_Wojciechow_Borki_2016.pdf
PDFprojket-sowczyce.pdf
PDFprojekt-stare olesno.pdf
PDFprojekt-kolonia łomnicka.pdf
PDFOpis_pbw_oswietl_Wojciechow_Borki_2016.pdf
PDFOpis_p_robot_oswietl_Wojciechow_Borki_2016.pdf
DOC3.7 oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy.doc
DOC3.6 załącznik do umowy-karta gwarancyjna.doc
DOC3.6 projekt umowy.doc
DOC3.5 zobowiązanie.doc
DOC3.4 oswiadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
DOCX3.3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx
DOCX3.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOC3.1 formularz ofertowy.doc
PDF3 0 specyfikacja (3).pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 09.10.2019 r.

Protokół z otwarcia ofert

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)  Zamawiający informuje, że w dniu 09.10.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert w przetargu pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno”

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część nr 1: dostosowanie istniejącej linii nN do podwieszenia linii i opraw oświetlenia drogowego na nieoświetlonej ulicy w miejscowości Kolonia Łomnicka, przysiółek Pyki;

11.442,76 złotych

 

Część nr 2: budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Stare Olesno ul. Starowiejska. Zakres realizacji od istniejącego słupa nr 10 do projektowanej latarni nr 3 – zgodnie z przedmiarem;

69.799,25 złotych

 

Część nr 3: budowa oświetlenia drogowego na istniejącym słupie linii napowietrznej niskiego napięcia nr 50 w miejscowości Sowczyce przy ul. Oleskiej.

7.744,17

 

Część nr 4: Układanie kabli oświetleniowych i montaż słupów oświetleniowych w miejscowości Wojciechów - na odcinku od ul. Kluczborskiej do ul. Dragona (szafka oświetlenia drogowego przy słupie LNN nr 1) - obwód oświetleniowy nr 3 wraz Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie LNN nr 1. Zakres przedmiaru objęty realizacją: lp. 1.1 pozycja 1 oraz lp. 1.3 pozycje od 23-43.

79.718,60 złotych

 

Złożono 4 oferty:

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

14.145,00

6 lat

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

12.546,00

6 lat

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

12.927,66

5 lat

3.

Zakład Elektroinstalacyjny

OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

9.148,17

6 lat

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

40.454,70

6 lat

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

38.130,00

6 lat

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

77.792,20

5 lat

3.

Zakład Elektroinstalacyjny

OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

45.240,33

6 lat

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Zadanie częściowe nr 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

8.929,80

6 lat

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

7.257,00

6 lat

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

10.593,63

5 lat

3.

Zakład Elektroinstalacyjny

OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

53.352,11

6 lat

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

 

Zadanie częściowe nr 4

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

(brutto)

Gwarancja

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

59.667,30

6 lat

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

135.300,00

6 lat

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

258.449,37

5 lat

3.

Zakład Elektroinstalacyjny

OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

4.769,33

6 lat

 

Ww. Wykonawcy zaakceptowali wymagane przez Zamawiającego: termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

Olesno, dn.  28.10.2019 r.

Nr IX.271.28.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Gmina Olesno reprezentowana przez

Burmistrz Olesna,

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

 

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

 

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno

 

Nazwa wykonawcy wybranego do realizacji przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe nr 1: Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański, 46-275 Chudoba, Wędrynia 55

Zadanie częściowe nr 2: PRE ELKOM sp. z o.o., 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

Zadanie częściowe nr 3: PRE ELKOM sp. z o.o., 46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

Zadanie częściowe nr 4: INFEL Rafał Kurda, 46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

 

Uzasadnienie faktyczne

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał największą liczbę punktów

 

Uzasadnienie prawne

Art. 91 ust.1 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty kierował się kryteriami:

- Cena (60%),

- Gwarancja (40%)

i udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (przyznane punkty)

Zadanie częściowe nr 1

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

38,8

40

78,8

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

43,7

40

83,7

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

42,4

30

72,4

4.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

60

40

100

 

Zadanie częściowe nr 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

56,5

40

96,5

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

60

40

100

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

29,4

30

59,4

4.

Zakład Elektroinstalacyjny OLDA Dariusz Urbański

46-275 Chudoba, Wędrynia 55

50,6

40

90,6

 

Zadanie częściowe nr 3

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

48,7

40

87,7

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

60

40

100

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

41,1

30

71,1

4.

 

Oferta odrzucona

 

Zadanie częściowe nr 4

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa

Gwarancja

Suma

1.

INFEL Rafał Kurda

46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 86a

60

40

100

2.

PRE ELKOM sp. z o.o.

46-300 Olesno, ul. Częstochowska 10

26,5

40

66,5

3.

P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik

42-284 Herby, ul. Klonowa 8

13,8

30

43,8

4.

 

Oferta odrzucona

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 02.12.2019 r.

Nr IX.271.28.2019

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

            Dotyczy postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olesno, zadanie częściowe nr 2: budowa kablowej linii nN oświetlenia drogowego wraz z latarniami wolnostojącymi w miejscowości Stare Olesno ul. Starowiejska. Zakres realizacji od istniejącego słupa nr 10 do projektowanej latarni nr 3

 

Uzasadnienie prawne

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z cyt. wyżej dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 7  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne

 

W  przedmiotowym  postępowaniu po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający skontaktował się z Wykonawcą w celu ustalenia terminu podpisania umowy. Wykonawca pismem z dnia 15.11.2019 r. odstąpił od czynności podpisania umowy. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił tak jak w sentencji. Od powyższej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Pzp.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki